Lý thuyết Sinh 9: Bài 5. Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo) | Soạn Sinh 9 | Myphamthucuc.vn

Lý thuyết Sinh 9 Bài 5. Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo)

I. MENDEN GIẢI THÍCH KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM

– Ta có tỷ lệ phân li của từng cặp tính trạng ở F2 là:

+ Vàng : Xanh ≈ 3 : 1

+ Xanh : Nhăn ≈ 3 : 1 

– Từ kết quả thí nghiệm trên Menden cho rằng mỗi cặp tính trạng do một nhân tố di truyền quy định.

– Ông quy ước:

+ A: hạt vàng; a: hạt xanh

+ B: vỏ trơn; b: vỏ nhăn

KG vàng trơn thuần chủng là AABB, kiểu gen xanh nhăn thuần chủng là aabb.

– Kết quả thí nghiệm được giải thích bằng sơ đồ:

– F1 × F1: AaBb x AaBb

+ AaBb mỗi bên cho 4 giao tử: AB, ab, Ab, aB

F2 có 4 × 4 = 16 hợp tử.

– Phân tích kết quả lai hai cặp tính trạng:

Lý thuyết Sinh 9: Bài 5. Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo) | Soạn Sinh 9 - TopLoigiai

→ Quy luật phân li độc lập: các cặp nhân tố di truyền (cặp gen) đã phân li độc lập trong quá trình phát sinh giao tử.

II. Ý NGHĨA CỦA QUY LUẬT PHÂN LI ĐỘC LẬP

– Trên thí nghiệm của Menđen đã xuất hiện các biến dị tổ hợp đó là xanh, trơn và vàng, nhăn. Do sự phân li và tổ hợp tự do các cặp nhân tố di truyền của P tạo ra các KG khác P như AAbb, aaBB, Aabb, aaBb.

– Các loài sinh sản hữu tính trong tự nhiên có thể tạo ra nhiều biến dị tổ hợp hơn thế vì: các loài sinh vật trong tự nhiên có rất nhiều gen và thường tồn tại ở trạng thái dị hợp tử → sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của chúng sẽ tạo ra vô số KG và KH ở đời con cháu.

Xem thêm:  Dàn ý Nghị luận xã hội về lòng dũng cảm (ngắn gọn, hay nhất) | Myphamthucuc.vn

– Ý nghĩa quan trọng của quy luật phân li độc lập: giải thích được 1 trong những nguyên nhân làm xuất hiện biến dị tổ hợp do sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp gen.

– Biến dị tổ hợp có ý nghĩa trong chọn giống và tiến hóa. 

Xem toàn bộ Soạn Sinh 9: Bài 5. Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo)

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập