Soạn Anh 9: Unit 5. Write | Giáo dục trung học Đồng Nai

Unit 5. The media – Phương tiện truyền thông

6. WRITE (Trả lời câu hỏi trang 44 SGK Tiếng anh 9)

Read the forum on the Internet in the reading text again (5. Read). Write a passage about the benefits of the Internet. You can use the following cues./ (Hãy đọc lại bài diễn đàn trên Internet trong bài đọc. Sau đó, bạn hãy viết một đoạn văn nói về những ích lợi của Internet. Bạn có thể sử dụng những gợi ý sau.)

– The Internet as a source of information (news, articles, weather forecast, etc.)

– The Internet as a source of entertainment (music, movies, games, etc.)

– The Internet as a means of education (on-line schools, on-line lessons, self-study, etc.)

Hướng dẫn dịch:

– Mạng internet như là một nguồn thông tin (tin tức, bài báo, dự báo thời tiết, …)

– Mạng internet như là một nguồn giải trí (âm nhạc, điện ảnh, trò chơi, …)

– Mạng internet như là một nguồn giáo dục (trường học trực tuyến, bài học trực tuyến, tự học, …)

Lời giải:

Mở bài: Khẳng định Internet mang lại nhiều lợi ích cho cuộc sống.

Thân bài: Nêu lên 3 lợi ích của Internet

+ nguồn thông tin

+ nguồn giải trí

+ phương tiện giáo dục

Kết bài: Bên cạnh những lợi ích Internet cũng có bất lợi. Nên sử dụng Internet một cách hợp lý.

Bài viết mẫu:

As we know, the Internet has been an important part of our everyday life. Almost every aspect of life all over the world is concerned with the Internet. People can use the Internet to do a lot of things.

Firstly, Internet can be a source of information at home. People needn’t go to news stands to buy newspapers or magazines. They can get information about weather easily and at any time as well.

Xem thêm:  Tóm tắt truyện Tấm Cám theo nhân vật Tấm ngắn gọn nhất | Myphamthucuc.vn

Secondly, Internet is a source of entertainment. People can watch films, or listen to their favorite songs or even play interesting games on the Internet. And this doesn’t cost as much.

In addition, the Internet is also a good means of education. Students and schoolchildren now can use the Internet as a useful and time- saving device by on-line schools or on-line lessons. Moreover, Internet can be said a wonderful means for people in their self-study.

In sum, the Internet plays an essential role in the development of society and man’s knowledge and life. However, Internet itself has disadvantages. People should use the Internet correctly to take its full advantages.

Hướng dẫn dịch:

Như chúng ta biết, Internet là một phần quan trọng trong cuộc sống hàng ngày. Hầu hết mọi lĩnh vực của cuộc sống trên khắp thế giới đều liên quan đến Internet. Con người có thể sử dụng Internet để làm nhiều việc.

Trước hết, Internet có thể là nguồn thông tin tại nhà. Mọi người không cần đến những quầy báo để mua báo hay tạp chí. Họ có thể nhận thông tin về thời tiết một cách dễ dàng bất cứ lúc nào.

Thứ hai, Internet là nguồn giải trí. Mọi người có thể xem phim, hoặc nghe những bài hát yêu thích hoặc thậm chí chơi những trò chơi thú vị trên Internet. Và nó không hề tốn nhiều tiền.

Hơn thế nữa, Internet cũng là một phương tiện giáo dục tuyệt vời. Học sinh bây giờ có thể dùng Internet như là một thiết bị hữu ích và tiết kiệm thời gian bằng những lớp học trực tuyến. Thêm vào đó, Internet có thể được cho là một phương tiện tự học tuyệt vời.

Tóm lại, Internet đóng vai trò quan trọng trong phát triển xã hội và nhận thức đời sống của nhân loại. Tuy nhiên Internet bản thân nó cũng có những bất lợi. Mọi người nên sử dụng Internet một cách hợp lý để tận dụng tốt những điểm mạnh của nó.

Xem thêm:  Sơ đồ tư duy bài Sang thu lớp 9 ngắn gọn nhất | Myphamthucuc.vn

Bài viết mẫu 2:

            The improvement in technology, nowadays, leads to so many important changes in our life especially the invention of the Internet. There are billions of Internet users all over the world as it has a lot of benefits that change the way we live. First, Internet is an endless source of information. The Internet can cover almost every topic in our life such as: politics, finance, sports, technology, travel,… People can read about it, listen to it through much news, articles, magazines made every day. Internet also provides you with entertainment. Using the Internet, you can access many types of entertainment. You can watch your favorite movie, listen to a worldwide famous song and play video games with a lot of friends over the world. Additionally, the Internet is also a means of education. Schooling now is very different from the past, we have online schools which do not require students to go to school but they still study well. We also have online lessons which do not need the paper and students can study it again as much as they want. And the teachers now do not need to teach their students so detailed as they often do, all they need to do is guiding children how to study well and let them find out their way to move on. To sum up, the Internet is one of the most important inventions in the world as it has a lot of advantages that help so many people. But everything has two sides, so we need to be careful more when we use the Internet and use the Internet in a right way and legally.

Hướng dẫn dịch:

Sự phát triển của công nghệ ngày nay dẫn đến rất nhiều sự thay đổi quan trọng trong cuộc sống đặc biệt là sự phát minh của Internet. Có hang tỉ người đang sử dụng Internet trên khắp thế giới vì nó có rất nhiều lợi ích mà thay đổi cách chúng ta sống. Đầu tiên, Internet là một nguồn thông tin vô tận. Internet có thể bao phủ hầu hết tất cả các chủ đề trong đời sống như: Chính trị, tài chính, thể thao, công nghệ, du lịch,… Mọi người có thẻ đọc về nó, nghe nó qua nhiều bản tin, bài báo, tạp chí hằng ngày. Internet cũng cung cấp cho bạn sự giải trí. Sử dụng Internet, bạn có thể ở nhà và tận hưởng mọi thứ mà bạn muốn. Bạn có thể xem bộ phim ưa thích, nghe một bài hát nổi tiếng thế giới và chơi trò chơi điện tử với rất nhiều người bạn trên thế giới. Thêm vào đó, Internet cũng là một phương tiện giáo dục. Giáo dục ngày nay rất khác so với quá khứ, chúng ta có trường học trực tuyến cái mà không bắt học sinh phải đến trường nhưng chúng vẫn có thể học tốt. Chúng ta cũng có những bài học trực tuyến cái mà không cần đến giấy và học sinh có thể học lại chúng bao nhiêu lần chúng muốn cũng được. Và giáo viên ngày nay cũng không cần dạy học sinh quá chi tiết như cách họ thường làm mà chỉ cần hướng dẫn trẻ làm thế nào để học tốt và hãy để chúng tự tìm ra cách để đi tiếp. Kết luận lại, Internet là một trong những phát minh quan trọng nhất trên thế giới vì nó có rất niều lợi ích có thể giúp đỡ được nhiều người. Những nó cũng có một vài bất lợi vì thế chúng ta cần phải cẩn thận hơn khi sử dụng và hãy sử dụng Internet một cách đúng đắn.

Xem thêm:  Viết đoạn văn cảm nhận khổ 2 bài Sang thu (ngắn gọn, hay nhất) | Myphamthucuc.vn

Xem toàn bộ Soạn Anh 9: Unit 5. The media – Phương tiện truyền thông

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập