Tiếng Anh lớp 6: Unit 12. Skills 2 | Myphamthucuc.vn

Unit 12: Robots

Skills 2 (Trả lời câu hỏi phần 1 – 5 trang 65 SGK Tiếng Anh lớp 6 mới)

1. Do you agree or disagree with these statements? Tick (√) the boxes. (Em có đồng ý với những câu này không?)

1. Soon robots will be able to do all of our work and we will live more comfortably.

2. Robots will be able to do dangerous work for us.

3. If robots do all of our work, we will have nothing to do.

4. Some people will use robots to do bad things.

1. agree

2. gree

3. disagree

4. agree

Hướng dẫn dịch:

1. Người máy sẽ sớm có thể làm tất cả những công việc của chúng ta và chúng ta sẽ có thể sống thoải mái hơn.

2. Người máy sẽ có thể làm những công việc nguy hiểm thay cho chúng ta.

3. Nếu người máy làm tất cả các công việc của chúng ta, chúng ta sẽ không có việc gì để làm.

4. Vài người sẽ sử dụng người máy để làm điều xấu.

2. Phong, Vy, Mi and Duy are working in a group. They are discussing what robots will be able to do in the future. Listen to their discussion and find out which person says what. (Phong, Vy, Mi và Duy đang làm việc trong một nhóm. Họ đang thảo luận về những gi người máy sẽ có thể ỉàm trong tương lai. Nghe cuộc thảo luận của họ và tìm ra người nào nói gì.)

Click vào đây để nghe

– We will live more comfortably in the near future.

 

1. Vy

– Robots will be able to do dangerous work for us.

 

2.     

– If robots do all of our work, we will have nothing to do.

 

3.     

– Robots will not be able to do all of our work.

 

4.     

– Some people will use robots to do bad things.

 

5.     

Lời giải:

1. Vy

2. Duy

3. Mi

4. Phong

5. Mi

Xem thêm:  Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV | Myphamthucuc.vn

Hướng dẫn dịch:

1. Chúng ta sẽ sông thoải mái hơn trong tương lai gần.

2. Người máy sẽ có thể làm những công việc nguy hiểm thay cho chúng ta.

3. Người máy làm tất cả các công việc của chúng ta, chúng ta sẽ không có việc gì để làm.

4. Người máy sẽ không thể làm tất cả các công việc của chúng ta.

5. Vài người sẽ sử dụng người máy để làm điều xấu.

Nội dung Click vào đây để nghe

Phong: Some people think in the near future robots will be able to do all of our work. What do you think about this, Vy?

Vy: I agree. I think we will live comfortably then.

Phong: What’s your opinion, Duy?

Duy: I agree with Vy. I think they will even be able to do dangerous work for us.

Phong: What about you, Mi?

Mi: I don’t agree, Duy and Vy. I think if they do all of our work, we will have nothing to do.

Phong: I agree with you, Mi. Robots won’t be able to do all of our work.

Mi: Yeah. I think we must be careful with robots because some people will use robots to do bad things.

Hướng dẫn dịch:

Phong: Một số người nghĩ rằng trong tương lai gần robot sẽ có thể làm tất cả công việc của chúng tôi. Bạn nghĩ gì về điều này, Vy?

Vy: Tôi đồng ý. Tôi nghĩ chúng ta sẽ sống thoải mái sau đó.

Phong: Ý kiến của bạn là gì, Duy?

Duy: Tôi đồng ý với Vy. Tôi nghĩ rằng họ thậm chí sẽ có thể làm công việc nguy hiểm cho chúng tôi.

Phong: Còn anh thì sao?

Mi: Tôi không đồng ý, Duy và Vy. Tôi nghĩ nếu họ làm tất cả công việc của chúng tôi, chúng tôi sẽ không có gì để làm.

Phong: Tôi đồng ý với bạn, Mi. Robot sẽ không thể thực hiện tất cả công việc của chúng tôi.

Mi: Ừ. Tôi nghĩ chúng ta phải cẩn thận với robot vì một số người sẽ sử dụng robot để làm những việc xấu.

3. Listen again. Tick (√) which statements are true or false. (Nghe lại. Chọn câu nào đúng ghi T (True), câu nào sai ghi F (Fasle). )

Xem thêm:  Cách viết sổ Đoàn viên 2021 chuẩn nhất | Myphamthucuc.vn

Click vào đây để nghe

1. Vy disagrees with the idea that in the near future robots will be able to do all of our work.

2. Duy agrees with the idea that we will live more comfortably in the near future.

3. Mi disagrees with Duy’s and Vy’s opinions.

4. Mi doesn’t think we should be careful with robots.

Lời giải:

Hướng dẫn dịch:

1. Vy không đồng ý với ý kiến rằng trong tương lai gần người máy sẽ có thể làm tất cả các công việc của chúng ta.

2. Duy đồng ý với ý kiến chúng ta sẽ sống thoải mái hơn trong tương lai gần.

3. Mi không đồng ý với quan điểm của Duy và Vy.

4. Mi không nghĩ rằng chúng ta nôn cẩn thận với người máy.

4. Complete the paragraph with the phrases or sentences from the box. (Hoàn thành đoạn văn sau với cụm từ hoặc câu ở trong khung.)

a. future robots will use too much power

b. Firstly, they will not be able to do complicated things like driving a car or using a computer

c. some people will use robots to do bad things

d. I do not think robots will be useful in our future

I do not agree with the idea that in the future robots will be useful to us. (1) _______.Secondly, if robots do all of  our  work,  we will have nothing to do. Also, there will not  be enough  energy  in  the  future  because  (2) _______. Finally, we must be   careful  because  (3)        _________. For these reasons, (4) ___________.

Lời giải:

Hướng dẫn dịch:

Tôi không đồng ý với ý kiến rằng trong tương lai người máy sẽ hữu ích với chúng ta. Đầu tiên, chúng sẽ không thể làm những công việc phức tạp như lái xe hơi hoặc sử dụng máy tính. Thứ hai là, nếu người máy làm tất cả công việc của chúng ta, chúng ta sẽ không có gì để làm. Cũng không có đủ năng lượng trong tương lai bởi vì những người máy tương lai sẽ sử dụng quá nhiều điện. Cuối cùng, chúng ta phải cẩn thận bởi vì vài người sẽ sử dụng người máy để làm những điều xấu. Vì những lý do này, tôi không nghĩ người máy sẽ hữu ích trong tương lai chúng ta.

Xem thêm:  Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam | Myphamthucuc.vn

5. Write a paragraph to support the idea tha: robots will be very useful in the future. Yot can use some of these ideas or your own. (Viết một đoạn văn đế hỗ trợ những ý kiến rằng người máy sẽ hữu ích trong tương lai. Em có thể sử dụng vài ý kiến sau, hoặc ý kiến riêng của em.)

Lời giải:

I agree with the idea that in the future robots will be very useful to us. Firstly, home robots will be able to do all of our housework. Secondly, teaching robots will be able to help children do their homework. Next, worker robots will be able to build houses in the air; doctor robots will be able to help sick people; space robots will be able to build space stations on many other planets. Finally, robots will be able to do dangerous work for us. For these reasons, I think that robots will be useful in our future.

Hướng dẫn dịch:

Tồi đồng ý với ý kiến rằng trong tương lai người máy sẽ hữu ích cho chúng ta. Đầu tiền, người máy gia đình sẽ có thể làm tất cả các công việc nội trợ. Thứ hai là, người máy dạy học sẽ có thể giúp trẻ em làm bài tập về nhà. Kế đến, người máy công nhân sẽ có thể xây nhà trong klĩônq trung, người máy bác sĩ sẽ có thể giúp dỡ người bệnh; người máy không qian sẽ có thể xây trạm không gian trên nhiều hành tinh khác. Cuối cùng, người máy sẽ làm những công việc ngay hiểm thay cho chúng ta. Vì những lý do dó mà tôi nghĩ ràng người máy sẽ hữu ích trong tương lai của chúng ta

Xem toàn bộ Giải Tiếng Anh lớp 6 mới: Unit 12. Robots

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập