Soạn Anh 9: Unit 7. Write | Myphamthucuc.vn

Unit 7. Saving Energy – Tiết kiệm năng lượng

6. WRITE (Trả lời câu hỏi trang 61-62 SGK Tiếng anh 9)

A speech usually has three parts: Introduction, Body and Conclusion. / (Một bài nói thường gồm ba phần: Phần giới thiệu, Thân bài và Kết luận.)

a) Match each part of a speech in column A to a suitable function in column B. / (Nối các phần của bài nói ở cột A với chức năng phù hợp ở cột B.)

A

B

Parts of a speech

Functions

1. Introduction

2. Body

3. Conclusion

A. summing up what you have said

B. getting people’s attention and telling them what you are going to talk about

C. giving details in easy-to-understand language

Dịch bài:

A

B

Các phần của bài nói

Chức năng

1. Giới thiệu

2. Thân bài

3. Kết luận

A. tóm lại những gì bạn đã nói

B. tranh thủ sự chú ý của mọi người và nói cho họ về những gì bạn định nói

C. đi vào chi tiết bằng những ngôn từ dễ hiểu

Lời giải:

1 – B: Introduction: getting people’s attention and telling them what you are going to talk about

2 – C: Body: giving details in easy-to-understand language

3 – A: Conclusion: summing up what you have said

b) Put the following sections in the correct place to complete a speech. / (Sắp xếp các phần vào đúng chỗ để hoàn thành bài nói.)

1. If you follow these simple rules, not only will you save money, but also the environment will be cleaner.

2. Most of us use too much gas. You can reduce this amount by :

–     travelling by bicycle or public transport.

–    having a mechanic check your motorcycle regularly.

3. Good evening, ladies and gentlemen. I’m Professor Roberts and tonight I’m going to tell you how to save money.

Lời giải:

3. Good evening, ladies and gentlemen. I’m Professor Roberts and tonight I’m going to tell you how to save money.

2. Most of us use too much gas. You can reduce this amount by:

–     travelling by bicycle or public transport.

–    having a mechanic check your motorcycle regularly.

1. If you follow these simple rules, not only will you save money, but also the environment will be cleaner.

Hướng dẫn dịch:

Chào buổi tối các quý ông và quý bà. Tôi là Giáo sư Roberts và tối nay tôi sẽ nói với ông bà cách để tiết kiệm tiền.

Xem thêm:  Tác giả - Tác phẩm: Hồn Trương Ba, da hàng thịt (Hoàn cảnh sáng tác, Tóm tắt, Ý nghĩa, Giá trị nghệ thuật) | Myphamthucuc.vn

Hầu hết chúng ta sử dụng quá nhiều năng lượng. Bạn có thể giảm lượng này bằng cách:

– đi lại bằng xe đạp hoặc phương tiện công cộng

– nhờ thợ máy kiểm tra xe máy thường xuyên

Nếu bạn làm theo những quy tắc đơn giản này, không những sẽ tiết kiệm tiền mà môi trường cũng sẽ sạch hơn.

c) Choose one of the following topics and prepare a speech for your classmates. The ideas in the callouts may help you/ (Chọn một trong các chủ đề sau và chuẩn bị một bài nói trước lớp của bạn. Những ý tưởng trong các ô gọi có thể giúp bạn.)

Reducing garbage

– collect plastic bags

– not keep solid waste with food waste

– put different kinds of waste in different places

Reusing paper

– have a separate wastebasket for wastepaper

– keep sheets with single printed page for drafting

Saving energy in the kitchen

– turn off the lights

– prepare food carefully before turning on the stove

– keep refrigerator door dosed

Hướng dẫn dịch:

Giảm rác

– thu gom túi nhựa

– không giữ chất thải rắn cùng với thức ăn

– đặt các loại rác thải khác nhau ở những nơi khác nhau

Tái sử dụng giấy

– có một thùng rác riêng để chứa giấy

– giữ những tờ giấy chỉ dùng một mặt để làm nháp

Tiết kiệm năng lượng trong bếp

– tắt hết đèn

– chuẩn bị thức ăn cẩn thận trước khi mở bếp

– luôn đóng cửa tủ lạnh

Lời giải:

Good afternoon, my friends,

Today I’m going to tell you how to save energy, especially in our kitchen. As we know, in our modern life, the kitchen is a place where we use much of the energy such as electricity, gas, and water. To reduce this amount of this energy, we should:

turn off the lights, fans and faucets when not necessary.

get all the food ready before turning on the stoves.

keep refrigerator door closed.

check the water pipes regularly.

If you follow these simple rules, not only will you save money, but natural resources as well.

Chú ý: Phần được gạch chân học sinh có thể thay đổi phù hợp với ý kiến cá nhân của mình.

Hướng dẫn dịch:

Chào buổi chiều, các bạn của tôi,

Xem thêm:  Mô tả đường đi của máu trong vòng tuần hoàn nhỏ và trong vòng tuần hoàn lớn | Myphamthucuc.vn

Hôm nay tôi sẽ kể các bạn nghe về cách tiết kiệm năng lượng đặc biệt là trong bếp. Như chúng ta biết đó, trong cuộc sống hiện đại, bếp là nơi chúng ta sử dụng nhiều năng lượng chẳng hạn như điện, khí ga và nước. Để cắt giảm lượng tiêu thụ này, chúng ta nên:

– tắt đèn, quạt máy và các vòi nước khi không cần thiết

– chuẩn bị tất cả thức ăn sẵn sàng trước khi mở bếp lên

– luôn đóng cửa tủ lạnh

– kiểm tra ống dẫn nước thường xuyên

Nếu bạn làm theo những quy tắc đơn giản này, bạn sẽ không những tiết kiệm tiền mà cả tài nguyên thiên nhiên.

Gợi ý 1:

Ladies and gentlemens,

In my presentation today, I’m going to tell you how can we reduce garbage and why should we do that. As we all know, human now is the biggest contributor that causing the environmental pollution as we release to much watses everyday. So we need to reduce the amount of garbage to avoid pollution and save our Earth. And how can we do that? To reduce the amount of garbage, we should:

– collect plastic bags

– not keep solid waste with food waste

– put different kinds of waste in different places

– Reuse plastic bags and plastic bottles.

Remember that every day is Earth Day. Are you ready to try staying environmentally friendly or a green cleaning routine?

Hướng dẫn dịch:

Kính thưa các quý vị,

Trong bài thuyết trình của tôi hôm nay, tôi sẽ nói cho quý vị cách làm thế nào để chúng ta có thể giảm lượng rác thải và tại sao chúng ta nên làm điều đó. Như chúng ta đều đã biết, con người ngày nay đang là tác nhân to lớn nhất của việc gây ô nhiễm môi trường vì chúng ta đang thải ra quá nhiều rác hằng ngày. Vì thế chúng ta phải giảm chúng để tránh gây ô nhiễm môi trường cũng như bảo vệ Trái Đất của chúng ta. Và làm thế nào để thực hiện điều đó? Để giảm lượng rác thải, chúng ta nên:

– thu gom túi nhựa

– không giữ chất thải rắn cùng với thức ăn

– đặt các loại rác thải khác nhau ở những nơi khác nhau

– Tái sử dụng túi ni lông và chai nhựa.

Xem thêm:  Trình bày vòng đời của giun đũa bằng sơ đồ

Hãy nhớ rằng mỗi ngày chúng ta đang sống đều sống trên Trái Đất. Bạn đã sẵn sàng để sống thân thiện với môi trường hoặc xây dựng thói quen xanh chưa?

Gợi ý 2:

Good morning teacher and all my friends,

I’m glad to be here today to tell you about how to save energy and protect the environment. In my presentation, I’m going to tell you how can we reuse paper and why should we do that. As we all know, paper is made from trees, so if we waste paper, a lot of trees will be cut down to make more paper for us, so we need to reuse paper to protect the tree and also protect our environment as well. To reuse paper, we can:

– Have a separate wastebasket for wastepaper.

– Use both two pages of a paper.

– Keep sheets with single printed page for drafting.

If you can do these things every day, congratulation, you will save a lot of paper for you and also contribute to save a lot of trees in the world.

Hướng dẫn dịch:

Xin kính chào thầy cô và tất cả bạn bè,

Mình rất vui khi được có mặt ở đây hôm nay để nói cho mọi người biết làm thế nào để tiết kệm năng lượng và bảo vệ môi trường. Trong bài thuyết trình của mình, mình sẽ nói về cách làm thế nào để tái sử dụng giấy và tại sao chúng ta cần làm điều đó. Như chúng ta đã biết, giấy dduuocwj làm từ cây, vì thế nếu chúng ta lãng phí giấy, rất nhiều cây sẽ bị chặt để làm thêm giấy cho chúng ta, vì thế chúng ta cần phải tái sử dụng giấy để bảo vệ cây cũng như bảo vệ môi trường của chúng ta. Để tái sử dụng giấy chúng ta có thể:

– Có một thùng rác riêng để chứa giấy.

– Dùng hết cả hai mặt của một tờ giấy.

– Giữ những tờ giấy chỉ dùng một mặt để làm nháp.

Nếu bạn làm điều này hằng ngày, thì xin chúc mừng, bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều giấy và  cũng sẽ đóng góp vào việc bảo vệ rất nhiều cây trên thế giới.

Xem toàn bộ Soạn Anh 9: Unit 7. Saving Energy – Tiết kiệm năng lượng

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập