Soạn Anh 9: Unit 6. Write | Myphamthucuc.vn

Unit 6. The Environment – Môi trường

6. WRITE (Trả lời câu hỏi trang 52-53 SGK Tiếng anh 9)

A complaint letter has five sections

Situation                        states the reason for writing

Complication                  mentions the problem

Resolution                      makes a suggestion

Action                             talks about future action

Politeness                      ends the letter politely

Dịch bài:

Một lá thư than phiền có 5 phần

Tình huống                     đưa ra lý do viết

Vấn đề                            đề cập đến vấn đề

Giải pháp                        đưa ra đề nghị

Hành động                      nói về hành động tương lai

Sự lịch thiệp                   kết thúc lá thư một cách lịch sự

a) Mr. Shat wrote a complaint letter to the director of L&P Company in Ho Chi Minh City. The Jive sections of the letter are not in the right order. Label each section with the appropriate letter: S. C. R. A. or P./ (Ông Nhật đã viết một lá thư than phiền tới giám đốc của công ty L&D ở thành phố Hồ Chí Minh. Năm phần của lá thư không đúng theo trật tự của nó. Gán nhãn các chữ cái S, C, R, A, hoặc P thích hợp vào đầu của mỗi phần.)

Lời giải:

26 Tran Phu Street Ha Noi

October 9. 2003

The Director

L&P Transport Company

431 Le Loi Boulevard

HCMC

Dear Sir/ Madam,

(R) I would suggest that your company should tell your drivers to clear up all the trash on the ground before leaving.

(S) I am writing to you about the short stop of your trucks around my house on their way to the north.

(A) I look forward to hearing from you and seeing good response from your company.

(C) When the trucks of your company have a short break on the streets around my house, the drivers left lots of garbage on the ground after their refreshment. When the trucks leave the place, the ground is covered with trash and a few minutes later there is smell and flies.

(P) Yours faithfully,

Tran Vu Nhat

Hướng dẫn dịch:

76 đường Trần Phú, Hà Nội

Xem thêm:  Mở bài khổ 1 Từ ấy lớp 11 ( Gián tiếp, nâng cao, hay nhất) | Myphamthucuc.vn

Ngày 9 tháng 10 năm 2003

Giám đốc

Công ty Vận tải L&P

431 đường Lê Lợi

Thưa ông/ bà,

Tôi muốn đề nghị rằng công ty của ông/ bà nên bảo các tài xế dọn sạch rác trên mặt đất trước khi rời đi.

Tôi viết thư này cho ông/ bà về chuyến tạm dừng chân của những xe tải quanh nhà tôi trên đường đi về hướng bắc.

Tôi mong chờ nghe và thấy phản hồi tốt từ công ty ông/ bà.

Khi xe tải của công ty ông/ bà có chuyến tạm dừng chân trong thời gian ngắn, các tài xế đã để lại nhiều rác trên mặt đất sau bữa ăn nhẹ. Khi xe tải rời khỏi nơi này, mặt đất đầy rác và vài phút sau đó có mùi và ruồi.

Trân trọng,

Trần Vũ Nhật

b) These days, many people begin to catch fish in the lake behind your house. What makes you worried most is they use electricity to catch fish. A lot of small fish died and floated on the water surface. Other animals such as frogs, toads, and even birds also died from electric shock waves. You think that local authorities should prohibit and fine heavily anyone catching fish in this way.

Now, write a letter to the head of the local authorities to complain about the way of catching fish in the lake behind your house. Following SCRAP format. Begin with:

 (Những ngày này, rất nhiều người bắt đầu đánh bắt cá trong hồ đằng sau nhà bạn. Điều làm bạn lo lắng nhất là họ sử dụng điện để đánh cá. Rất nhiều cá con đã chết và nổi lên mặt nước. Các động vật khác như là ếch, cóc, và ngay cả chim cũng chết do bị điện giật. Bạn nghĩ rằng chính quyền địa phương nên cấm và phạt nặng bất kỳ ai dùng cách đó để bắt cá.)

(Bây giờ, bạn hãy viết một lá thư gửi cho người đứng đầu chính quyền địa phương để than phiền về cách đánh bắt cá trong hồ sau nhà bạn. Bạn hãy theo mẫu S C R A P. Bắt đầu với:)

Xem thêm:  Lý thuyết Sử 11: Bài 4. Các nước Đông Nam Á (Cuối thế kỉ XIX | Myphamthucuc.vn

Lời giải:

Dear Mr. President,

I am writing to you about the problem of fish catching in the lake behind my house.

These days, there have been a lot of people coming here to catch the fish. The problem is that they use electricity to catch fish. This way, I think, is very dangerous. Right now, if you come here, you realize a lot of fish, small or big, are floating on the surface of the lake. Not only fish but even some other animals such as frogs, toads, and small birds are killed by electric shock waves as well.

I would suggest that you should prohibit people from catching fish here. If not, I am afraid all of the fish in the lake are not going to exist in the near future.

I look forward to seeing your resolution to this important matter.

Yours sincerely,

Nguyen Minh Phuong

Chú ý: Phần được gạch chân học sinh có thể thay đổi phù hợp với ý kiến cá nhân của mình.

Hướng dẫn dịch:

Thưa ngài chủ tịch,

Tôi viết thư cho ông về vấn đề đánh bắt cá ở cái ao sau nhà tôi.

Gần đây, có nhiều người đến đây để bắt cá. Vấn đề là họ dùng điện để bắt cá. Tôi nghĩ nếu cứ thế này sẽ rất nguy hiểm. Bây giờ nếu ông đến đây ông sẽ thấy nhiều cá, lớn hoặc nhỏ, nổi trên mặt ao. Không chỉ cá mà những động vật khác như ếch, nhái, và chim nhỏ cũng chết bởi điện giật.

Tôi mong chờ được thấy giải pháp của ông về vấn đề nghiêm trọng này.

Trân trọng,

Nguyễn Minh Phương

Gợi ý:

Dear Mr. President,

I am writing to you about the problem of fish catching in the lake behind my house.

Since the lake is open for free and there is no security guard, there have been a lot of people coming here to catch the fish. The problem is that they use electricity and bomb to catch fish. Some people even drop toxic chemicals into the water to kill the fish to catch them easier. In that way, I think, is very dangerous and poisonous. There are hundreds of people coming here everyday, you will see a lot of fish are dead and floating on the surface of the lake. Not only fish is killed, even some other animals such as frogs, toads, and small birds are killed by electric shock waves, explosion and toxic chemicals as well

Xem thêm:  Lý thuyết GDCD 11: Bài 7: Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường quản lí kinh tế của Nhà nước | Myphamthucuc.vn

I hope that you should prohibit people from catching fish here. If not, I am worried that all of the fish in the lake are not going to exist in the near future.

I look forward to seeing your resolution to this important and emergency matter.

Regards,

Nguyen Trung Hieu

 

Hướng dẫn dịch:

Thưa ngài chủ tịch,

Tôi viết thư cho ông về vấn đề đánh bắt cá ở cái ao sau nhà tôi.

Từ khi hồ được mở cửa miễn phí và không có bảo vệ có nhiều người đến đây để bắt cá. Vấn đề là họ dùng điện và bom để bắt cá. Một vài người còn bỏ hóa chất độc hại vào nước để giết cá và bắt chúng một cách dễ dàng hơn. Tôi nghĩ nếu cứ thế này sẽ rất nguy hiểm và độc hại. Có hàng trăm người đến đây mỗi ngày, ông sẽ thấy nhiều cá đã chết và đang nổi trên mặt ao. Không chỉ cá mà những động vật khác như ếch, nhái, và chim nhỏ cũng chết bởi điện giật, bom nổ và hóa chất rất độc hại. Tôi hi vọng rằng ông sẽ cấm mọi người đến đây đánh bắt cá. Nếu không tôi lo sợ rằng tất cả cá sẽ không còn tồn tại trong tương lai.

Tôi mong chờ được thấy giải pháp của ông về vấn đề nghiêm trọng và khẩn cấp này.

Trân trọng,

Nguyen Trung Hieu.

Xem toàn bộ Soạn Anh 9: Unit 6. The Environment – Môi trường

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập