Soạn Anh 9: Unit 6. Speak | Myphamthucuc.vn

Unit 6. The Environment – Môi trường

3. SPEAK (Trả lời câu hỏi trang 49-50 SGK Tiếng anh 9)

a) Try to persuade your partner into doing the following things to protect the environment. Use the expressions and the idea clues given. Follow the example./ (Hãy cố gắng thuyết phục bạn cùng lớp để thực hiện những điều sau để bảo vệ môi trường. Sử dụng các sự diễn đạt, những gợi ý đã cho sẵn. Làm theo ví dụ.)

I think you should…                  Why don’t you…?

Won’t you…?                             Why not…?

It would be better if you…          What/How about..?

 

– Use banana leaves to wrap food. (plastic bags arc very hard to dissolve / save paper)

– Reuse and recycle bottles and cans. (reduce garbage / save natural resources)

– Not throw trash onto the water. (keep the water clean / polluted water can directly do harm to people’s health and kill fish)

– Go to school or go to work by bike. (save energy / keep the air cleaner)

– Put garbage bins around the schoolyard. (prevent lazy students from throwing trash / keep the schoolyard clean)

– Use public buses instead of motorbikes. (avoid traffic jams / reduce exhaust fume / save energy)

Examples:

A: I think it would be better if we use banana leaves instead of paper or plastic bags to wrap food.

B: Why? How come?

A: Because plastic bags are very hard to dissolve, they will cause pollution. And if we use less paper, we can save trees in the forest. That’s how we can save the environment.

Hướng dẫn dịch:

Tôi nghĩ bạn nên…                  Tại sao bạn không…?

Bạn sẽ không…?                      Tại sao không…?

Sẽ tốt hơn nếu bạn…                Còn về việc…?

 

– Dùng lá chuối để bọc thức ăn. (những túi nhựa khó phân hủy/ tiết kiệm giấy)

– Tái sử dụng và tái chế chai lọ và hộp thiếc. (giảm rác thải/ tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên)

– Không quăng rác lên mặt nước. (giữ cho nước sạch/ nước ô nhiễm có thể gây hại trực tiếp cho sức khoẻ con người: giết chết cá/ tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên)

– Đi học hay đi làm bằng xe đạp. (tiết kiệm năng lượng/ giữ không khí sạch hơn)

– Đặt thùng rác chung quanh sân trường. (ngăn chặn những học sinh lười biếng quăng rác lung tung/ giữ sân trường sạch sẽ).

– Sử dụng xe buýt công cộng thay vì đi xe gắn máy. (tránh kẹt xe/ giảm lượng khí thải/ tiết kiệm năng lượng)

Ví dụ:

A: Mình nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta dùng lá chuối để bọc thức ăn thay vì dùng giấy và túi nhựa.

Xem thêm:  Soạn Anh 8: Unit 13. SPEAK | Myphamthucuc.vn

B: Tại sao? Sao vậy?

A: Vì túi nhựa rất khó phân hủy, chúng sẽ gây ô nhiễm. Và nếu chúng ta dùng ít giấy đi, chúng ta có thể tiết kiệm được cây trong rừng. Đó là cách chúng ta cứu môi trường.

Lời giải:

A: I think it would be better if we reuse and recycle bottles and cans.

B: Why? How come?

A: Because bottles and cans are very hard to dissolve, they will cause pollution. And if we reuse and recycle bottles and cans, we can save natural resources. That’s how we can save the environment.

Chú ý: Phần được gạch chân học sinh có thể thay đổi phù hợp với ý kiến cá nhân của mình.

 Hướng dẫn dịch:

A: Mình nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta tái sử dụng và tái chế những chai và lọ.

B: Tại sao? Bằng cách nào?

A: Bởi vì các chai lọ rất khó phân hủy, chúng sẽ gây ô nhiễm môi trường. Và nếu chúng ta tái sử dụng và tái chế chúng, chúng ta có thể tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên. Bằng cách đó chúng ta có thể bảo vệ môi trường.

Gợi ý 1:

A: I think it would be better if we go to school or go to work by bike instead of motorbike or car.

B: Why should we do that?

A: Because firstly we can save our energy that used in the car or motorbike’s engine and we can also keep the air cleaner with no emission from car and motorbike.

Hướng dẫn dịch:

A: Mình nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta đến trường hoặc đi làm bằng xe đạp thay vì xe máy hay ô tô.

B: Tại sao chúng ta nên làm điều đó?

A: Bởi vì đầu tiên chúng ta có thể tiết kiệm được năng lượng cái mà được sử dụng trong động ô tô hay xe máy và chúng ta cũng có thể giữ cho không khí sạch hơn vì không có khí thải từ ô tô hay xe máy.

Gợi ý 2:

A: Why not using public buses instead of motorbikes?

B: Why should we do that?

A: Because firstly we can avoid traffic jam caused by too much personal means of transport and beside that, we can reduce exhaust fume so that we can make the air cleaner and protect our environment. Moreover, we can save a lot of energy which can be used for other works.

Hướng dẫn dịch:

A: Tại sao chúng ta không sử dụng xe buýt công cộng thay vì xe máy?

B: Tại sao chúng ta nên làm điều đó?

Xem thêm:  Dàn ý thuyết minh về động Phong Nha lớp 8 ngắn gọn nhất | Myphamthucuc.vn

A: Bởi vì đầu tiên chúng ta có thể tránh được tắc đường gây ra bởi việc có quá nhiều phương tiện giao thông cá nhân và bên cạnh đó, chúng ta có thể giảm được khí thải vì thế chúng ta có thể làm cho không khí sạch hơn và bảo vệ môi trường của chúng ta. Hơn thế nữa, chúng ta có thể tiết kiệm được rất nhều năng lượng có thể dung cho nhiều việc khác.

b. Find possible answers to the questionnaire. You can use the ideas in section a). /(Tìm câu trả lời cho các câu hỏi. Bạn có thể sử dụng những quan điểm trong phần a).)

Questionnaire

Protecting the environment

How can we …

– save paper?                              – prevent littering?

– use fewer plastic bags?             – reduce air pollution?

– reduce water pollution?             – reduce the amount of garbage we produce?

Lời giải:

– I think we should write on both sides of the paper.

– I think we should save plastic bags, clean and reuse them.

– I think we shouldn’t throw wastes and garbage into streams, lakes and even oceans.

– I think we should discard/ throw garbage in waste bins.

– I think we should use less private vehicles and don’t release pollutants into the air.

– I think we should try to re-use and recycle things.

Hướng dẫn dịch:

Bảng câu hỏi

Bảo vệ môi trường

Bằng cách nào chúng ta có thể…

– tiết kiệm giấy?

– sử dụng ít túi nhựa hơn?

– giảm ô nhiễm nước?

– ngăn chặn xả rác?

– giảm ô nhiễm không khí?

– giảm lượng rác mà chúng ta sản xuất ra?

+ Tôi nghĩ chúng ta nên viết cả 2 mặt của tờ giấy.

+ Tôi nghĩ chúng ta nên tiết kiệm túi nhựa, làm sạch và tái sử dụng chúng.

+ Tôi nghĩ chúng ta không nên vứt rác vào suối, ao hồ và thậm chí đại dương.

+ Tôi nghĩ chúng ta nên sử dụng phương tiện cá nhân ít lại và không thải chất gây ô nhiễm vào không khí.

+ Tôi nghĩ chúng ta nên cố gắng tái sử dụng và tái chế các đồ vật.

c) Now discuss with a partner the best way to protect the environment. Take turns to try and persuade your partner into doing things you think the most practical. Use the ideas and the expressions for persuading in section a) and the answers to the questionnaire in b)./ (Bây giờ bạn hãy thảo luận với một bạn cùng lớp về cách tốt nhất để bảo vệ môi trường. Thay phiên nhau cố thuyết phục bạn của mình làm những việc mà bạn nghĩ là thực tiễn nhất. Sử dụng những gợi ý và cách diễn đạt để thuyết phục ở phần a) và các câu trả lời cho câu hỏi ở phần b).)

Xem thêm:  Bài 30 trang 79 SGK Toán 9 tập 2 – TopLoigiai | Myphamthucuc.vn

Example:

A: I think we should bum trash to reduce the amount of garbage we produce to protect the environment.

B: No, we shouldn’t do that. Fuming trash will pollute air. I think the best way to reduce garbage is to reuse and recycle things.

A: How can we do that? I think only the factory can.

B: What about collecting used paper, bottles and cans every day? It’s not difficult.

A: That’s a good idea! Let’s do that.

Chú ý: Phần được gạch chân học sinh có thể thay đổi phù hợp với ý kiến cá nhân của mình.

Hướng dẫn dịch:

Ví dụ:

A: Tôi nghĩ chúng ta nên đốt rác để giảm lượng rác mà chúng ta sản xuất ra để bảo vệ môi trường.

B: Không, chúng ta không nên làm như thế. Khói đốt rác sẽ gây ô nhiễm không khí. Tôi nghĩ cách tốt nhất để giảm rác là tái sử dụng và tái chế các đồ vật.

A: Còn thu gom giấy đã sử dụng, chai lọ mỗi ngày thì sao? Nó không khó.

A: Ý kiến hay đó! Hãy làm thế đi!

Gợi ý :

A: I think we should forbid all personal means of transport to reduce emission and avoid traffic jam

B: No, we shouldn’t do that at all. Think about what will happen with those car and motorbike if they were forbidden. We should encourage people to use public transport instead of their car and motorbike and limit the time for driving motorbike in the city to avoid traffic jam.

A: How can we do that?

B: What about discount for people who use the bus?

A: That’s a good idea!

Hướng dẫn dịch:

A: Mình nghĩ chúng ta nên cấm tất cả các phương tiện giao thông cá nhân để giảm khí thải và tránh ách tắc giao thông.

B: Không, chúng ta không nên làm thế với tất cả. Nghĩ xem điều gì sẽ xảy ra với những chiếc ô tô và xe máy nếu chúng bị cấm. Chúng ta nên khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng thay vì sử dụng xe ô tô và xe máy của họ và hãy giới hạn thời gian sử dụng xe máy trong thành phố để tránh ách tắc giao thông.

A: Làm thế nào chúng ta có thể thực hiện nó?

B: Việc giảm giá vé cho những người sử dụng xe buýt thì sao?

A: Ý tưởng hay đó!

Xem toàn bộ Soạn Anh 9: Unit 6. The Environment – Môi trường

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập