Soạn Anh 8: Unit 12. SPEAK | Myphamthucuc.vn

Unit 12: A vacation abroad – Kì nghỉ ở nước ngoài

SPEAK (Trả lời câu hỏi trang 113-114 SGK Tiếng anh 8)

Work in pairs. Complete your itinerary. Use the brochures and flight information./ (Hãy làm việc theo cặp. Hoàn thành lịch trình của em, sử dụng sách giới thiệu và thông tin về chuyến bay.)

A: Where shall we stay?

B: The Revere Hotel is expensive but it has a gym.

A: What time should we leave Los Angeles?

B: There’s a daily flight at 10 am. Would that be OK?

Depart Los Angeles: ________________________

Arrive Boston:  _____________________________

Accommodation:____________________________

Sightseeing:________________________________

Depart Boston: Flight 71O at 10.00 on Thursday, 22

Lời giải:

Depart Los Angeles: Flight 835 at 10.00 on Mon

Arrive Boston: At 4.00

Accommodation: Atlantic Hotel

Sightseeing: Boston University, Museums and Art galleries

Depart Boston: Flight 710 at 10.00 on Thursday, 22

A: Where shall we stay?

B: The Atlantic Hotel is not very expensive and it has a restaurant, a swimming pool and shops.

A: What time should we leave Los Angeles?

B: There’s a daily flight at 11 am. Would that be OK?

Hướng dẫn dịch:

A: Chúng ta sẽ ở đâu?

B: Khách sạn Revere hơi đắt tiền nhưng lại có phòng tập thể dục.

A: Chúng ta nên rời Los Angeles lúc mấy giờ?

B: Có một chuyến bay hàng ngày lúc 10 giờ sáng. Chọn chuyến này được không?

Khởi hành từ Los Angeles: Chuyến bay 835 lúc 10.00 vào Thứ Hai

Xem thêm:  Bài 25. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950) | Myphamthucuc.vn

Đến Boston: Lúc 4.00

Chỗ ở: Khách sạn Atlantic

Tham quan: Đại học Boston, Viện bảo tàng và Phòng trưng bày nghệ thuật

Khởi hành từ Boston: Chuyến bay 710 lúc 10.00 vào thứ Năm, ngày 22

A: Chúng ta sẽ ở đâu?

B: Khách sạn Atlantic không quá rất đắt tiền và nó có một nhà hàng, một hồ bơi và các cửa hàng nữa.

A: Chúng ta nên rời Los Angeles lúc mấy giờ?

B: Có một chuyến bay hàng ngày lúc 11 giờ sáng. Chọn chuyến này được không?

Xem toàn bộ Soạn Anh 8: Unit 12. A vacation abroad – Kì nghỉ ở nước ngoài

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập