Lý thuyết GDCD 11: Bài 11. Chính sách dân số và giải quyết việc làm | Myphamthucuc.vn

Bài 11. Chính sách dân số và giải quyết việc làm

1. Chính sách dân số

a. Tình hình dân số nước ta (đọc thêm)

Quy mô dân số lớn, tốc độ tăng còn nhanh, kết quả giảm sinh chưa thật vững chắc, chất lượng dân số thấp, mật độ dân số cao, phân bố chưa hợp lí.

=> Gây ra nhiều khó khăn to lớn đối với đất nước.

b. Mục tiêu và phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách dân số

– Mục tiêu

+ Giảm tốc độ gia tăng dân số.

+ Ổn định quy mô, cơ cấu dân số, phân bố dân cư hợp lí.

+ Nâng cao chất lượng dân số nhằm phát triển nguồn nhân lực cho đất nước.

– Phương hướng

+ Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lí.

+ Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền và giáo dục.

+ Nâng cao hiểu biết của người dân.

+ Nhà nước đầu tư đúng mức, thực hiện xã hội hóa công tác dân số, tạo điều kiện để mọi gia đình, cá nhân tự nguyện tham gia công tác dân số.

2. Chính sách giải quyết việc làm

a. Tình hình việc làm ở nước ta hiện nay

Xem thêm:  Hội nghị Ianta diễn ra trong hoàn cảnh nào? | Myphamthucuc.vn

Tình trạng thiếu việc làm vẫn là vấn đề rất bức xúc ở cả nông thôn và thành thị.

b. Mục tiêu và phương hướng cơ bản

– Mục tiêu

+ Tập trung sức giải quyết việc làm ở cả thành thị và nông thôn.

+ Phát triển nguồn nhân lực.

+ Mở rộng thị trường lao động.

+ Giảm tỉ lệ thất nghiệp.

+ Tăng tỉ lệ người lao động đã qua đào tạo nghề.

– Phương hướng

+ Thúc đẩy phát triển sản xuất và dịch vụ.

+ Khuyến khích làm giàu theo pháp luật, tự do hành nghề.

+ Đẩy mạnh xuất khẩu lao động.

+ Sử dụng hiệu quả nguồn vốn trong chương trình mục tiêu quốc gia.

=> Nếu thực hiện tốt chính sách việc làm, nước ta sẽ sớm ổn định mọi mặt đời sống xã hội.

3. Trách nhiệm của công dân

– Chấp hành chính sách dân số, pháp luật về dân số.

– Chấp hành chính sách giải quyết việc làm và pháp luật về lao động.

– Động viên người thân và những người khác chấp hành, đồng thời cùng đấu tranh chống những hành vi vi phạm chính sách dân số và giải quyết việc làm.

– Có ý chí vươn lên nắm bắt khoa học kĩ thuật tiên tiến, định hướng nghề nghiệp đúng đắn, chủ động tìm việc làm, tăng thu nhập cho bản thân và gia đình, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của đất nước.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập