Làm thế nào để xác định được kiểu gen của cá thể mang tính trạng trội? | Myphamthucuc.vn

Câu hỏi: Làm thế nào để xác định được kiểu gen của cá thể mang tính trạng trội?

Trả lời:

– Để xác định kiểu gen mang tính trạng trội ta phải thực hiện phép lai phân tích, lai cá thể đó với cá thể mang tính trạng lặn. Nếu kết quả phép lai là:

   + 100% cá thể mang tính trạng trội, thì đối tượng có kiểu gen đồng hợp trội.

   + 1 trội: 1 lặn thì đối tượng có kiểu gen dị hợp

– Phép lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu gen với những cá thể mang tính trạng lặn. Nếu kết quả của phép lai là đồng tính thì cá thể mang tính trạng trội có kiểu gen đồng hợp AA, còn nếu kết quả phép lai là phân tích thì cá thể đó có kiểu gen dị hợp A

Hãy cùng Toploigiai đi tìm hiểu chi tiết về phép lai phân tích nhé.

Lai một cặp tính trạng (tt)

1. Một số khái niệm: 

– Kiểu gen: là tổ hợp toàn bộ các các gen trong tế bào của cơ thể

Thông thường khi nói tới kiểu gen của một cơ thể, người ta chỉ xét một vài cặp gen liên quan tớ các tính trạng đang được quan tâm như: kiểu gen AA quy định hoa đổ, kiểu gen aa quy định hoa trắng. Kiểu gen chứa cặp gen gồm 2 gen tương ứng giống nhau gọi là thể đồng hợp như: AA – thể đồng hợp trội, aa – kiểu đồng hợp lặn. Kiểu gen chứa cặp gen gồm 2 gen tương ứng khác nhau gọi là thể dị hợp (Aa). Như trong thí nghiệm của Menđen, tính trạng trội hoa đỏ ở F2 do 2 kiểu gen AA và Aa cùng biểu hiện.

Xem thêm:  "On the spur of the moment" nghĩa là gì | Myphamthucuc.vn

2. Lai phân tích:

Mỗi một phép lai trên được gọi là phép lai phân tích.

– Khái niệm:

+ Lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang tính trội cần xác định kiểu gen với cá thể mang tính trạng lặn. 

+ Nếu kết quả phép lai là đồng tính thì cá thể mang tính trạng trội có kiểu gen đồng hợp trội (AA).

+ Nếu kết quả phép lai là phân tính thì cá thể đó có kiểu gen dị hợp (Aa).

3. Ý nghĩa của tương quan trội – lặn

– Trong sản xuất, nếu ta dùng những giống không thuần chủng thì trong các thế hệ con cháu của chúng sẽ xuất hiện các tính trạng lặn, làm cho giống mất tính đồng nhất và ổn định và có thể xuất hiện tính trạng xấu.

– Để xác định độ thuần chủng của giống ta dùng phương pháp lai phân tích.

– Ý nghĩa :

+ trong chọn giống nhằm đáp ứng nhu cầu : xác định các tính trạng mong muốn và tập trung nhiều gen quý  vào một kiểu gen để tạo giống có giá trị cao. Người ta dựa vào tương quan trội lặn.

+ Để tránh sự phân li tính trạng diễn ra (ở F1) làm xuất hiện tính trạng xấu (tính trạng lặn) ảnh hưởng tới phẩm chất và năng suất vật nuôi , cây trồng người ta phải kiểm tra độ thuần chủng của giống dựa vào phép lai phân tích.

4. Trội không hoàn toàn:

a) Hiện tượng trội hoàn toàn: là hiện tượng gen trội lấn át hoàn toàn gen lặn dẫn đến thể dị hợp, biểu hiện kiểu hình trội.

Xem thêm:  Chất không có tính chất lưỡng tính là | Myphamthucuc.vn

b) Hiện tượng trội không hoàn toàn là hiện tượng gen quy định tính trạng trội, không hoàn toàn lấn át gen lặn tương ứng, biểu hiện kiểu hình trung gian giữa trội và lặn ở kiểu gen dị hợp.

5. Ý nghĩa của phép lai phân tích trong nghiên cứu di truyền và chọn giống:

+ Xác định kiểu gen của cơ thể mang tính trạng trội là đồng hợp tử hay dị hợp tử.Vì cơ thể mang tính trạng lặn chỉ cho 1 loại giao tử nên tỉ lệ phân tích về kiểu hình ở thế hệ lai phản ánh tỉ lệ các loại giao tử của cơ thể có kiểu hình trội đem lai, tức là phản ánh cơ cấu di truyền của cơ thể này.

+ Xác định tính trạng được 1 cặp gen alen quy định hay do nhiều cặp gen tương tác với nhau quy định

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập