Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 9 Chương 1 – Đề 2 | Myphamthucuc.vn

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 9 Chương 1 – Đề 2

ĐỀ BÀI

Trắc nghiệm ( 3điểm): Hãy  khoanh tròn vào chữ cái chỉ đáp án đúng trong các câu sau đây

Câu 1. CaO không phản ứng với chất nào trong các chất sau:

A. H2O

B. SO2                     

C. HCl                  

D. O2

Câu 2. Cho sơ đồ phản ứng: Na2SO3 +  HCl  →  NaCl   +  X  +  H2O. Hỏi X là chất nào trong số các chất cho sau đây:

A. SO2

B. SO3                      

C. CO2                  

D. O2      

Câu 3. Bazơ nào sau đây có phản ứng với khí CO2 ?

A. NaOH            

B. Fe(OH)3           

C. Cu(OH)2              

D. Mg(OH)2

Câu 4. Dung dịch HCl phản ứng được với dãy chất:

A. Fe, Cu, SO2,               

B. NaOH, CO2,

C. Mg, CuO, Cu(OH)2             

D. Fe, Cu, H2SO4(l)

Câu 5. Đơn chất tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng sinh ra chất khí :

A. Cacbon

B. Sắt   

C. Đồng                  

D. Bạc

Câu 6. Cho 5,6 gam Fe vào dung dịch HCl dư. Hỏi thể tích khí thu được từ phản ứng ở đktc là bao nhiêu? (cho Zn=65)

A. 1,12 lit         

B.  2,24 lit               

C. 3,36 lit            

D. 22,4 lit

Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (1,5 điểm):Oxít tác dụng với : nước, axit, bazơ . Viết PTHH để minh họa.

Câu 2. (1 điểm)Nêu cách phân biệt từng chất trong hỗn hợp (K2O và CuO)           

Xem thêm:  Dàn ý cảm nhận khổ 5, 6, 7 trong bài thơ Sóng (ngắn gọn, hay nhất) | Myphamthucuc.vn

             (Viết PTHH nếu có).

Câu 3. (2 điểm)  Hoàn thành sơ đồ phản ứng, ghi rõ điều kiện nếu có

Câu 4: (3 điểm)Hòa tan hoàn toàn 4,4 gam hỗn hợp gồm( Mg, MgO) bằng dung dịch axit HCl 7,3% vừa đủ. Sau khi phản ứng kết thúc thu được 22,4 lit khí  ở đktc.

a)Viết PTHH

b)Tính khối  lượng Mg và MgO trong hỗn hợp đầu.

c)Tính khối lượng dung dịch axit HCl 7,3% đã dùng.

            ( Cho Mg = 24; Cl= 35,5; H = 1; O = 16;)

ĐÁP ÁN

Trắc nghiệm (3điểm) Mỗi đáp án đúng 0.5 điểm

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 9 Chương 1 - Đề 2| Có đáp án chi tiết

Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (1.5 điểm) Mỗi phương trình đúng 0,5 điểm

Câu 2. ( 0.5 điểm Nêu cách và viết đúng PTHH  0.5 điểm

Câu 3. (2 điểm)Mỗi phương trình viết đúng 0,5 điểm

Câu 4. (3 điểm)

a) (1 điểm )    

 Mg      +   2HCl  →  MgCl2  +  H2               (1)                   

 MgO   + 2HCl   →  MgCl2  + H2O        (2)           

b) (1 điểm)

Theo đề bài: 

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 9 Chương 1 - Đề 2| Có đáp án chi tiết                                              

Theo phương trình (1):  nMg = nH2 = 0,1 mol

mMg = 0,1.24 = 2,4g ⇒ mMgO = 4,4 – 2.4 = 2(g)                                                        

c) (1 điểm)

Ta có Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 9 Chương 1 - Đề 2| Có đáp án chi tiết

Theo phương trình (1) và (2): nHCl = 2nMg+ 2 nMgO = 2.0,1 + 2.0,05 = 0,3mol

mHCl = 36,5.0,3 = 10,95(g)

Khối  lượng dung dịch axit HCl  7,3% cần dùng : 

Xem thêm:  Cho dãy số 1, 2, 3, 4,..., 1999. Dãy số có tất cả chữ số | Myphamthucuc.vn

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 9 Chương 1 - Đề 2| Có đáp án chi tiết

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập