Có 10 gam hỗn hợp bột hai kim loại đồng và sắt | Myphamthucuc.vn

Bài 3 : Tính chất hóa học của axit 

Bài 4 (trang 14 SGK Hóa 9)

Có 10 gam hỗn hợp bột hai kim loại đồng và sắt. Hãy giới thiệu phương pháp xác định thành phần phần trăm (theo khối lượng) của mỗi kim loại trong hỗn hợp theo:

a) Phương pháp hóa học. Viết phương trình hóa học.

b) Phương pháp vật lí.

(Biết rằng đồng không tác dụng với axit HCl và axit H2SO4 loãng)

Lời giải:

a) Phương pháp vật lí: Dùng thanh nam châm, sắt bị nam châm hút. Đem cân được m gam Fe. Thành phần phần trăm theo khối lượng của sắt là:

%Fe = m/10 .100%

Suy ra: %Cu = 100% – %Fe

b) Fe + 2 HCl → FeCl2 + H2

Cu+HCl → Không xảy ra

 Phương pháp hóa học: Ngâm hỗn hợp bột Fe và Cu vào dung dịch axit HCl, Fe tan dần, Cu không ran, lấy lọc lấy chất rắn  làm khô và cân. Giả sử có x gam Cu. Thành phần phần trăm theo khối lượng của đồng là:

%Cu = x/10.100%

Suy ra: %Fe = 100% – %Cu

Xem toàn bộ: Giải Hóa 9: Bài 3. Tính chất hóa học của axit

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
Xem thêm:  [ LỜI GIẢI ] Xu thế toàn cầu hoá là hệ quả của | Myphamthucuc.vn