Soạn bài Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi ngắn nhất


Soạn bài Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi

I. Các lỗi thường mắc khi viết đơn

Câu 1 (trang 142 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2):

Lá đơn 1 mắc các lỗi:

– Thiếu quốc hiệu

– Thiếu ngày tháng, nơi viết đơn, họ và tên người viết đơn.

– Người, nơi nhận đơn không rõ.

– Thiếu chữ kí của người viết đơn.

– Cách sửa: Bổ sung những phần thiếu.

Câu 2 (trang 143 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2):

Lá đơn thứ hai mắc lỗi:

– Thừa phần viết về bố, mẹ vì không cần thiết phải khai trong đơn.

– Lí do trình bày trong đơn chưa rõ ràng, xác đáng.

– Thiếu thời gian, lời cam đoan, chữ kí của người viết đơn.

– Cách sửa: Bổ sung những phần thiếu, bỏ phần chữ viết thừa.

Câu 3 (trang 143 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2):

Các lỗi mắc phải:

– Lí do viết đơn không xác đáng (đang sốt không thể viết đơn) mà phải do phụ huynh viết.

– Cách sửa: Thay người viết bằng tên và cách xưng hô của một phụ huynh.

– Trình bày lại phần lí do cho thích hợp.

II. Luyện tập

Câu 1 (trang 144 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2):

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN CẤP ĐIỆN

Kính gửi: Ban quản lí điện chi nhánh xã… huyện…

Xem thêm:  Soạn văn lớp 12 ngắn nhất năm 2022

Tên tôi là: …

Hiện đang ở tại: …

Tôi viết đơn này gửi Ban quản lí điện chi nhánh xã… huyện… cấp điện cho gia đình tôi dùng trong sinh hoạt.

Gia đình tôi hứa sẽ đảm bảo đóng tiền đầy đủ theo qui định hàng tháng. Sử dụng điện tiết kiệm và an toàn.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Ngày…, tháng…, năm…

Người làm đơn

(ký và ghi rõ họ tên)

Câu 2 (trang 144 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2):

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN THAM GIA ĐỘI TÌNH NGUYỆN

TUYÊN TRUYỀN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường phổ thông cơ sở…

Em tôi là:…, Học sinh lớp:…

Nhận thức được ý nghĩa của công việc tuyên truyền và bảo vệ môi trường do Đoàn trường phát động, em kính xin Ban Giám hiệu cho phép em tham gia Đội tình nguyện tuyên truyền và bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp. Em quyết hoàn thanh mọi công tác được phân công.

Xin chân thành cảm ơn!

Ngày…, tháng…, năm…

Người làm đơn

(ký và ghi rõ họ tên)

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Văn mẫu