• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • GVST
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Xét tuyển học bạ

Trưởng phòng - Ông Phan Trọng Nghĩa

Trưởng phòng

Trình độ

Điện thoại

Email

Ông Phan Trọng Nghĩa  

Thạc sĩ  

 

phantrongnghiasgd@gmail.com  

Chuyên viên - Ông Hà Công Chính

Chuyên viên

Trình độ

Điện thoại

Email

Ông Hà Công Chính  

Thạc sĩ  

 

congchinh.cttt@dongnai.edu.vn  

Chuyên viên - Bà Đỗ Thanh Tâm

Chuyên viên

Trình độ

Điện thoại

Email

Bà Đỗ Thanh Tâm  

Thạc sĩ  

 

thanhtam.cttt@dongnai.edu.vn  

Chuyên viên - Bà Lê Thị Thanh Uyên

Chuyên viên

Trình độ

Điện thoại

Email

Bà Lê Thị Thanh Uyên  

Đại học  

 

thanhuyen.cttt@dongnai.edu.vn  

Videos - Clips

Bộ GD&ĐT công bố kết quả thực nghiệm và khảo sát ý kiến giáo viên, cán bộ quản lý về dự thảo các chương trình môn học tr