Add Url at Pingmyurl.com Online casino blog news from webeden
ĐIỂM THI TN-THPT-2010
liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số: 13220851
Hôm qua: 1514
Hôm nay: 179

(11:13 - 13/08/2010) Quyết định Thành lập 19 Hội đồng coi thi và chấm thi thực hành Nghề phổ thông lần 2 Cấp THCS và THPT Năm học 2009 - 2010


Căn cứ công văn số 803/SGDĐT-GDTrH ngày 17/05/2010 của Sở GDĐT tỉnh Đồng Nai về việc Hướng dẫn đăng ký thi Nghề phổ thông Lần 2 năm học 2009 – 2010;

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập 19 Hội đồng coi thi và chấm thi thực hành Nghề phổ thông  lần 2

Cấp THCS và THPT Năm học  2009 - 2010

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 89/2008/QĐ.UBND, ngày 16/12/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai;

                 Căn cứ công văn số 10185/THPT ngày 18-11-1997 của Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp nghề phổ thông;

                Căn cứ công văn số 803/SGDĐT-GDTrH ngày 17/05/2010 của Sở GDĐT tỉnh Đồng Nai về việc Hướng dẫn đăng ký thi Nghề phổ thông Lần 2 năm học  2009 – 2010;

                 Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Giáo dục trung học, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập 19 Hội đồng thi Nghề phổ thông lần 2 cấp THCS và THPT năm học 2009 – 2010, khóa thi ngày 28-08-2010. Các Hội đồng thi đặt tại các trường như danh sách kèm theo.

      -   Họp Chủ tịch, thư ký các hội đồng coi thi và chấm thi thực hành tại Sở GDĐT vào lúc 08 giờ ngày 26-08-2010.

-          Lãnh đạo hội đồng, thư ký, bảo vệ và phục vụ làm việc từ 14 giờ 00 ngày 26 /08/2010;

-          Giám thị, giám khảo làm việc từ 08 giờ ngày 27/08/2010;

-          Lịch thi thực hiện theo lịch thi của Sở Giáo dục và Đào tạo trong công văn số 803/SGDĐT-GDTrH ngày 17/05/2010.

Điều 2:Các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo được phân công trách nhiệm: Chủ tịch, Phó chủ tịch, Ủy viên, Thư ký, Giám thị, Giám khảo chịu trách nhiệm tổ chức thi theo đúng qui chế thi tốt nghiệp phổ thông của Bộ GDĐT và hướng dẫn thi Nghề phổ thong của Sở GDĐT.

Điều 3: Các  ông (bà) Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng: Tổ chức Cán bộ, Giáo dục Trung học, Kế hoạch Tài chính và các Ông, Bà có tên ở điều 2 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

     GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:                                                                                             

- Như điều 3;

- GĐ, các PGĐ Sở GDĐT;                                                                                                       (Đã ký)

- Lưu VT, GDTrH.                                                                                                         Lê Minh Hoàng

      Download