Trắc nghiệm Giáo dục Quốc phòng An ninh học phần 2 | Myphamthucuc.vn

Trắc nghiệm Giáo dục Quốc phòng An ninh học phần 2

Câu 1.

Tìm câu trả lời sai. Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng cốt của:

 1. Nền quốc phòng toàn dân
 2. Chiến tranh nhân dân
 3. Lực lượng sản xuất
 4. Nền an ninh nhân dân

Câu 2.

Tìm câu trả lời sai. Đặc điểm của việc xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân ta hiện nay?

 1. Là yêu cầu để thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược
 2. Vì sự phát triển của nền văn hóa
 3. Bảo vệ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá
 4. Đổi mới thực trạng của lực lượng vũ trang

Câu 3.

Chọn câu trả lời sai. Những quan điểm, nguyên tắc cơ bản trong xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân ta hiện nay?

 1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang
 2. Đảm bảo lực lượng vũ trang luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu
 3. Lấy xây dựng chất lượng là chính, lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở
 4. Xây dựng lực lượng vũ trang chuyên nghiệp

Câu 4.

Tìm câu trả lời sai. Phương châm xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam hiện nay?

 1. Xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.
 2. Phát triển mạnh mặt trận Tổ quốc Việt Nam
 3. Xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu được huấn luyện và quản lý tốt, bảo đảm khi cần thiết có thể động viên nhanh chóng theo kế hoạch.
 4. Xây dựng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, lấy chất lượng là chính
Xem thêm:  Dàn ý phân tích diễn biến tâm trạng và hành động của Mị trong đêm cứu A Phủ ngắn gọn nhất | Giáo dục trung học Đồng Nai

Câu 5.

Tìm câu trả lời sai nhất. Những biện pháp chủ yếu trong xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân ta thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa?

 1. Nâng cao chất lượng huấn luyện – giáo dục, xây dựng phát triển khoa học quân sự Việt Nam.
 2. Phù hợp với chức năng nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu thời bình và sẵn sàng đối phó có hiệu quả với các tình huống.
 3. Xây dựng môi trường văn hóa tại cơ sở
 4. Từng bước giải quyết yêu cầu về vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Câu 6.

Chọn câu trả lời đúng. Nguyên tắc Đảng lãnh đạo các lực lượng vũ trang nhân dân?

 1. Tuyệt đối
 2. Tuyệt đối và trực tiếp
 3. Tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt
 4. Trực tiếp về mọi mặt

Câu 7.

Tìm câu trả lời đúng. Nguyên tắc Đảng lãnh đạo quân đội nhân dân Việt Nam?

 1. Tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt
 2. Tuyệt đối và trực tiếp
 3. Tuyệt đối
 4. Trực tiếp về mọi mặt

Câu 8.

Tìm câu trả lời đúng. Vị trí của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam được xác định: là công cụ bạo lực của Đảng và Nhà nước, làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc bảo vệ Tổ quốc?

 1. Đúng
 2. Sai
 3. Thiếu
 4. Đủ

Câu 9.

Tìm câu trả lời sai. Nội dung công tác quốc phòng ở Bộ, ngành, địa phương?

 1. Công tác giáo dục quốc phòng.
 2. Xây dựng làng văn hóa.
 3. Kết hợp kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, đối ngoại với quốc phòng
 4. Xây dựng khu vực phòng thủ, bộ đội địa phương, dự bị động viên và dân quân tự vệ.
Xem thêm:  Tại sao nói quy luật giá trị là quy luật kinh tế cơ bản của sản xuất và trao đổi hàng hóa | Myphamthucuc.vn

Câu 10.

Tìm câu trả lời sai. Những nội dung liên quan đến công tác quốc phòng ở Bộ, ngành, địa phương?

 1. Tình hình thế giới, khu vực.
 2. Công tác tuyển sinh quân sự.
 3. Tình hình đất nước.
 4. Thực trạng công tác quốc phòng ở Bộ, ngành, địa phương.

Câu 11.

Tìm câu trả lời sai nhất. Vai trò của bộ, ngành, địa phương đối với công tác quốc phòng?

 1. Là nơi trực tiếp tổ chức, xây dựng thế trận quốc phòng kết hợp với thế trận an ninh.
 2. Là nơi chỉ đạo trực tiếp công tác quốc phòng ở cơ quan, địa phương.
 3. Là nơi triển khai các kế hoạch sản xuất.
 4. Là nơi trực tiếp giáo dục, động viên, tổ chức toàn dân làm công tác quốc phòng

Câu 12.

Hãy tìm câu trả lời sai. Một số biện pháp chủ yếu thực hiện công tác quốc phòng ở bộ, ngành, địa phương?

 1. Tăng cường công tác giáo dục quốc phòng.
 2. Phát huy trách nhiệm quản lý Nhà nước về công tác quốc phòng của bộ, ngành, địa phương.
 3. Đẩy mạnh tuyển sinh quân sự
 4. Chấp hành tốt công tác bảo đảm, chế độ chính sách thực hiện công tác quốc phòng ở bộ, ngành, địa phương.

Câu 13.

Tìm câu trả lời sai. Các chế độ, chính sách đối với công tác quốc phòng ở Bộ, ngành, địa phương?

 1. Chính sách đãi ngộ về vật chất, tinh thần đối với người thực hiện công tác quốc phòng
 2. Tăng cường công tác đối ngoại trong điều kiện mở cửa.
 3. Chế độ ưu đãi về thưông tật, ốm đau, tử vong… theo quy định của pháp luật.
 4. Tổ chức, động viên ý thức trách nhiệm của mọi công dân.
Xem thêm:  Lý thuyết GDCD 12: Bài 6. Công dân với các quyền tự do cơ bản | Myphamthucuc.vn

Câu 14.

Tìm câu trả lời đúng. Nhiệm vụ của Bộ, ngành về công tác quốc phòng?

 1. Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương thực hiện công tác quốc phòng toàn dân.
 2. Chủ trì trong việc đấu thầu các công trình xây dựng.
 3. Ra sức phát triển khoa học và công nghệ.
 4. Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.

Câu 15.

Chọn câu trả lời đúng. Nhiệm vụ của địa phương về công tác quốc phòng?

 1. Đẩy mạnh phong trào thủy lợi.
 2. Tổ chức xây dựng lực lượng vũ trang địa phương, thực hiện tuyển quân và động viên
 3. Xây dựng hệ thống đường giao thông liên huyện
 4. Tập trung chỉ đạo trồng cây vụ Đông.

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập