Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 14 có đáp án hay nhất (Phần 2) | Myphamthucuc.vn

Bài 14: Chính sách quốc phòng an ninh

Câu 1: Nội dung “trực tiếp giữ gìn và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” thể hiện

A. Vai trò của quốc phòng và an ninh.

B. Nhiệm vụ của quốc phòng và an ninh.

C. Phương hướng cơ bản của quốc phòng và an ninh.

D. Trách nhiệm của công dân với chính sách quốc phòng và an ninh.

Đáp án:

Quốc phòng và an ninh có vai trò trực tiếp giữ gìn và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 2: Nội dung nào sau đây không phải là nhiệm vụ của quốc phòng và an ninh?

A. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh toàn diện.

B. Duy trì trật tự, kỉ cương, an toàn xã hội.

C. Góp phần giữ vững ổn định chính trị của đất nước.

D. Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết dân tộc.

Đáp án:

Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết dân tộc là một trong những phương hướng cơ bản của chính sách quốc phòng và an ninh.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 3: Nội dung nào dưới đây thể hiện phương hướng nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh?

A. Trực tiếp giữ gìn và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

B. Kết hợp kinh tế – xã hội với quốc phòng và an ninh.

C. Bảo vệ an ninh chính trị, an ninh kinh tế, văn hóa, xã hội.

D. Coi lực lượng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt.

Đáp án:

Kết hợp kinh tế – xã hội với quốc phòng và an ninh là một trong những phương hướng nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh đất nước.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 4: Nội dung nào dưới đây không phải phương hướng nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh?

A. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

B. Kết hợp quốc phòng với an ninh.

C. Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết dân tộc.

D. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh toàn diện

Đáp án:

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh toàn diện là nhiệm vụ của quốc phòng và an ninh.

Xem thêm:  Lý thuyết Sinh 9: Bài 5. Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo) | Soạn Sinh 9 | Myphamthucuc.vn

Đáp án cần chọn là: D

Câu 5: Nhà nước ta thực hiện phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của tổ chức nào?

A. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

B. Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

C. Đảng Cộng sản Việt Nam.

D. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đáp án:

Nhà nước ta thực hiện phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 6: Nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh, đất nước ta cần kết hợp sức mạnh dân tộc với

A. Sức mạnh quốc tế.

B. Sức mạnh kinh tế.

C. Sức mạnh thời đại.

D. Sức mạnh khoa học.

Đáp án:

Nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh, đất nước ta cần kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 7: Sức mạnh thời đại bao gồm những gì?

A. Sức mạnh của khoa học và công nghệ.

B. Sức mạnh của các lực lượng tiến bộ và cách mạng trên thế giới.

C. Cả A và B.

D. Cả A và B đều sai.

Đáp án:

Sức mạnh thời đại bao gồm sức mạnh của khoa học và công nghệ và sức mạnh của các lực lượng tiến bộ và cách mạng trên thế giới

Đáp án cần chọn là: C

Câu 8: Sức mạnh dân tộc bao gồm những gì?

A. Những truyền thống tốt đẹp.

B. Sức mạnh của văn hóa tinh thần.

C. Sức mạnh vật chất của dân tộc.

D. Cả A, B và C

Đáp án:

Sức mạnh dân tộc bao gồm những truyền thống tốt đẹp, sức mạnh của văn hóa tinh thần, sức mạnh vật chất của dân tộc.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 9: Để thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc thì việc kết hợp giữa kinh tế với quốc phòng và an ninh là điều

A. Cần thiết.

B. Không cần thiết.

C. Tất yếu.

D. Nên làm.

Đáp án:

Thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc tất yếu phải kết hợp giữa kinh tế với quốc phòng và an ninh.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 10: Xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân trở thành lực lượng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; đồng thời tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối và trực tiếp của Đảng với Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là một đòi hỏi mang tính

Xem thêm:  Báo cáo thực hành + Bản tường trình Hóa 8 Bài thực hành 5 | Myphamthucuc.vn

A. Ngẫu nhiên.

B. Tất nhiên.

C. Khách quan.

D. Chủ quan.

Đáp án:

Xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân trở thành lực lượng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; đồng thời tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối và trực tiếp của Đảng với Quân đội nhân dân và Công an nhân dân, đối với sự nghiệp quốc phòng và an ninh là một đòi hỏi khách quan của nước ta.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 11: Sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc là của ai?

A. Đảng Cộng sản Việt Nam.

B. Quân đội nhân dân Việt Nam.

C. Toàn thể nhân dân Việt Nam.

D. Cả A, B và C.

Đáp án:

Sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc là của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Vì vậy, công dân có trách nhiệm trong việc tham gia các hoạt động quốc phòng và an ninh.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 12: Nội dung nào dưới đây không thể hiện trách nhiệm của công dân đối với chính sách quốc phòng và an ninh?

A. Tin tưởng vào chính sách quốc phòng an ninh của Đảng và nhà nước.

B. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội nhân dân.

C. Chấp hành pháp luật về quốc phòng và an ninh.

D. Sẵn sàng tham gia nghĩa vụ quân sự.

Đáp án:

Nội dung tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội nhân dân là đòi hỏi khách quan của nước ta trong sự nghiệp quốc phòng và an ninh, là phương hướng để xây dựng lực lượng quốc phòng và an ninh ngày càng vững mạnh.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 13: Khi phát hiện bạn cùng lớp có ý định tham gia một cá độ bóng đá, em lựa chọn cách ứng xử nào để góp phần thực hiện chính sách quốc phòng và an ninh?

A. Không đồng tình nhưng coi như không biết gì.

B. Khuyến khích bạn tích cực tham gia.

C. Cùng bạn rủ thêm người khác cùng tham gia.

D. Báo cáo sự việc với giáo viên chủ nhiệm.

Đáp án:

Cá độ bóng đá là một hình thức cờ bạc bị nghiêm cấm, vi phạm về an ninh trật tự xã hội, vì vậy cần phải báo cáo với GVCN, cơ quan chức năng hoặc cha mẹ bạn để tìm cách ngăn chặn.

Xem thêm:  Nguyên lý về sự phát triển và ý nghĩa phương pháp luận | Myphamthucuc.vn

Đáp án cần chọn là: D

Câu 14: Anh trai bạn X nhận được giấy gọi nhập ngũ. Bố mẹ X đều vô cùng lo lắng, sợ con trai phải chịu khổ nên định nhờ người tìm cách để anh được miễn nhập ngũ. Theo em, X nên làm gì để góp phần thực hiện chính sách quốc phòng và an ninh?

A. Đồng tình, ủng hộ hành động của cha mẹ.

B. Coi như không biết vì đó là việc của bố mẹ.

C. Không đồng tình nhưng cũng không nói gì thêm.

D. Khuyên bố mẹ nên động viên anh X thực hiện đúng nghĩa vụ của công dân.

Đáp án:

Công dân đến độ tuổi tham gia rèn luyện quân ngũ là quyền và cũng là nghĩa vụ. Trong thời gian quân ngũ, anh trai X sẽ được rèn luyện bản thân để trưởng thành hơn, đồng thời góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Vì vậy, X nên khuyên bố mẹ, động viên để anh X tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 15: Hiện nay, vấn đề tranh chấp ở biển Đông đang rất được người dân quan tâm. Trong cuộc tranh luận, một bạn học sinh lớp 11D có ý kiến cho rằng: Giải quyết tranh chấp là vấn đề của Nhà nước và quân đội, còn người dân bình thường đâu biết gì mà tham gia, huống hồ là học sinh nhỏ tuổi như chúng mình. Nếu em cũng tham gia cuộc tranh luận đó, em sẽ làm gì để thể hiện trách nhiệm của mình đối với việc thực hiện chính sách quốc phòng và an ninh?

A. Không quan tâm ý kiến của bạn, chỉ cần mình có trách nhiệm là được.

B. Phê phán gay gắt và cho rằng bạn là người phản quốc.

C. Trao đổi với giáo viên chủ nhiệm tổ chức buổi sinh hoạt về chủ đề bảo vệ chủ quyền biển đảo.

D. Ủng hộ ý kiến của bạn vì mình còn nhỏ, chưa thể tham gia thực hiện chính sách quốc phòng và an ninh.

Đáp án:

Để giải quyết vấn đề, nên trao đổi cùng GVCN để tổ chức sinh hoạt lớp về chủ đề bảo vệ chủ quyền biển đảo, tuyên truyền và định hướng một cách đúng đắn về vấn đề tranh chấp trên biển Đông, những việc nên làm của học sinh – sinh viên trong xã hội hiện nay.  

Đáp án cần chọn là: C

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập