Tóm tắt bài Bài toán dân số | Myphamthucuc.vn

Tóm tắt bài Bài toán dân số – Bài mẫu 1

Có một nhà vua thông thái muốn kén rể nên đã đưa ra bài toán tưởng chứng như rất dễ là đặt thóc vào ô cờ theo cấp số nhân. Theo đó ai đặt đủ được 64 ô cờ sẽ lấy được công chúa. Nhưng bất ngờ thay số thóc được tính ra bao phủ hết bề mặt trái đất này. Bài toán này là một ví dụ điển hiển cho bài toán dân số ngày nay. Hiện tại dân số đã lên tới ô thứ 34 của bàn cờ theo số liệu và thống kê thực tế. Điều tác giả mong muốn là con người hya tự nhận thức được con đường “tồn tại hay không tồn tại” của chính người đọc.

Tóm tắt bài Bài toán dân số – Bài mẫu 2

Tác giả nêu ra câu chuyện về nhà thông thái kén rể để nêu lên vấn đề về gia tăng dân số là không hề mới mà nó đã có từ lâu đời. Phụ nữ đều có khả năng sinh rất nhiều con, tỉ lệ sinh con ở các quốc gia châu Á và châu Phi là rất lớn. Cuối cùng, tác giả nêu lên vấn đề về sự”tồn tại” hay “không tồn tại” của thế giới loài người.

Tóm tắt bài Bài toán dân số – Bài mẫu 3

Bài toán dân số là một vấn đề không mới. Tác giả nêu câu chuyện kén rể của nhà thông thái từ một bài toán cổ trên 1 bàn cờ tướng 64 ô. Theo đó thì thừ khai thiên lập địa đến năm 1995, dân số thế giới đạt đến ô thứ 30 với điều kiện mỗi gia đình chỉ có 2 con. Trong thực tế 1 phụ nữ có thể sinh nhiều con. Tính theo bài toán cổ thì số dân đã mon men sang ô thứ 34 của bàn cờ. Cuối cùng tác giả báo động về con đường “tồn tại hay không tồn tại”.

Xem thêm:  Khi cho Cl2 tác dụng với dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường trong phàn ứng này Cl2 đóng vai trò là | Myphamthucuc.vn
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập