Soạn Anh 9: Unit 9. Speak | Myphamthucuc.vn

Unit 9. Natural Disaters – Thiên tai

3. SPEAK (Trả lời câu hỏi trang 76-77 SGK Tiếng anh 9)

a) Check (√) what preparations you think should be made for a typhoon. / (Đánh dấu (√) vào những sự chuẩn bị mà bạn nghĩ là cần làm trước một cơn bão.)

 

Bying some canned food

 

Painting the house

 

Buying a dog

 

Buying candles

 

Buying matches

 

Hiring some video movies

 

Filling all buckets with water

 

Buying a ladder

 

Washing your blankets

 

Fixing the leak in the roof

 

Tying the roof to the ground with pegs and ropes

 

Inviting some friends over for a dinner

 

Checking all the window and door latches

Lời giải:

Bying some canned food

 

Painting the house

 

Buying a dog

Buying candles

 √

Buying matches

 

Hiring some video movies

 √

Filling all buckets with water

Buying a ladder

 

Washing your blankets

 √

Fixing the leak in the roof

Tying the roof to the ground with pegs and ropes

 

Inviting some friends over for a dinner

 √

Checking all the window and door latches

Hướng dẫn dịch:

 √

 Mua thức ăn đóng hộp

 

 Sơn nhà

 

 Mua một chú chó

 √

 Mua nến

 √

 Mua diêm

 

 Thuê phim video

 √

 Làm đầy các chậu nước

 √

 Mua một chiếc thang

 

 Giặt chăn màn

 √

 Sửa lại các vết nứt trên mái nhà

 √

 Cột mái nhà vào mặt đất bằng cọc và dây thừng.

 

Mời bạn bè đến nhà ăn tối

 √

 Kiểm tra tất cả then cài cửa và cửa sổ

b) Now work with a partner. Talk about what you think you uant to buy find do for a typhoon : explain why. The ideas in the box may help you. / (Bây giờ thực hành với một bạn cùng lớp. Nói về thứ mà bạn nghĩ là bạn muốn mua và cần làm để chuẩn bị trước cơn bão: giải thích tại sao. Các ý trong khung có thể giúp bạn.)

Xem thêm:  Qua truyện Những ngôi sao xa xôi của Lê Minh Khuê em có suy nghĩ gì về thế hệ trẻ Việt Nam (ngắn gọn, hay nhất) | Myphamthucuc.vn

The market will be closed and no food will be available.

There may be a power cut.

The water pipes may be damaged by the typhoon.

There must be strong wind blowing.

Big trees may fall down.

It will be raining hard

Trả lời:

A: I think we should buy some canned food before a typhoon.

B: Yes, I think so too/ I agree with you. The market will be closed and no food will be available.

A: I think we should buy a ladder.

B: What for/ Why?

A: Just in case we need to fix the roof because there will be hard rain. And we should tie the roof to the ground since there must be strong wind.

B: I agree with you. Why don’t we buy some matches and candles for there may be a power cut ?

A: That’s my idea, too. And we should fill all buckets with water.

B: That’s right because the water pipes may be damaged.

A: Finally, I think we should check all the window and door latches for the wind may be very strong.

Chú ý: Phần được gạch chân học sinh có thể thay thế để phù hợp với ý kiến cá nhân mình.

Hướng dẫn dịch:

Chợ sẽ đóng cửa và không có thức ăn sẵn.

Có thể mất điện.

Ống dẫn nước có thể bị bão làm hỏng.

Có thể có gió mạnh.

Cây to có thể ngã (đổ).

Sẽ có mưa to.

A: Mình nghĩ chúng ta nên mua thức ăn đóng hộp trước khi bão nhiệt đới đến.

Xem thêm:  Bài 31. Tập tính của động vật (ngắn nhất) | Myphamthucuc.vn

B: Ừm, mình cũng nghĩ thế. Chợ sẽ đóng cửa và không có thức ăn sẵn.

A: Mình nghĩ chúng ta nên mua một chiếc thang.

B: Để làm gì/ Tại sao?

A: Phòng khi sửa mái nhà vì sẽ có mưa to. Và chúng ta nên cột mái nhà với mặt đất vì sẽ có gió to.

B: Mình đồng ý. Tại sao chúng ta không mua diêm và nến nhỉ vì có thể mất điện mà?

A: Đó cũng là ý hay đó. Và chúng ta nên làm đầy những chậu nước.

B: Đúng vì ống nước có thể bị phá hủy.

A: Cuối cùng, mình nghĩ chúng ta nên kiểm tra tất cả then cài cửa và cửa sổ vì gió có thể rất mạnh.

Gợi ý

A: I think we should prepare a go bag to carry necessary and important things.

B: Yes, I think so too, my family always has a go-bag which contains many necessary things for emergency situations such as water, food, a first aid kit, a radio, a rope and a knife,…

A: And I think we should prepare enough water for at least four or five days. In a typhoon, fresh water may be difficult to find. And let’s put the water into bottles or cans

B: What about canned-food? I think it’s also important because we can’t survive without food.

A: Yes. The market maybe closes in a storm so we have to prepare food.

B: I agree with you. Do we need a flashlight and some powered-batteries in case there is a power cut?

A: That’s good idea, too. And we also need a radio to know the situation when they announce us on the radio channel.

B: That’s right.

A: Finally, I think we should check all around the house as the wind may be very strong. We need to fix some problems on the roof to prevent the water from going into our house.

Xem thêm:  Dùng thuyết lượng tử ánh sáng không giải thích được | Myphamthucuc.vn

Hướng dẫn dịch:

A: Mình nghĩ chúng ta nen chuẩn bị một chiếc túi để đựng tất cả những thứ cần thiết và quan trọng.

B: Ừ, mình cũng nghĩ vậy, gia đình mình luôn luôn có một chiếc túi đựng đồ dự phòng chưa rất nhiều thứ cần thiết cho những trường hợp khẩn cấp như: nước, thức ăn, một bộ dụng cụ cứu thương, một cái đài radio, một sợi dây và một con dao, …

A: Và mình nghĩ chúng ta cũng nên chuẩn bị đủ nước cho ít nhất bốn đến năm ngày. Trong cơn bão, nước sạch có thể sẽ rất khó để tìm. Và hãy đựng nước vào chai hoặc lon.

B: Thế còn đồ ăn đóng hộp thì sao? Mình nghĩ nó cũng rất quan trọng vì chúng ta không thể sống nếu thiếu thức ăn.

A: Ừ. Chợ có thể sẽ đóng cửa trong cơn bão vì thế chúng ta phải chuẩn bị thức ăn.

B: Mình đồng ý với bạn. Chúng ta có cần đèn pin và một vài quả pin dự phòng trong trường hợp mất điện không?

A: Ý tưởng cũng tốt đó. Và chúng ta cũng cần một chiếc đài radio để biết tình hình khi họ thông báo cho chúng ta trên sóng radio.

B: Đúng vậy.

A: Cuối cùng, mình nghĩ chúng ta cần kiểm tra quanh nhà vì có thể sẽ có gió rất mạnh. Chúng ta cần phải sửa một vài vấn đề trên mái nhà để ngăn nước chảy vào nhà.

Xem toàn bộ Soạn Anh 9: Unit 9. Natural Disaters – Thiên tai

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập