Soạn Anh 9: Unit 4. Write | Myphamthucuc.vn

Unit 4. Learning a New Language – Học một ngoại ngữ

6. WRITE (Trả lời câu hỏi trang 37 SGK Tiếng anh 9)

A letter of inquiry is a for information or actio . In all formal letters, you must include the addresses of the witer and the recipient./ (Thư hỏi thông tin là một lá thư yêu cầu cung cấp thông tin hay một sự việc. Trong tất cả các thư trang trọng, bạn phải đính kèm địa chỉ người viết và người nhận)

Hướng dẫn dịch:

25 Lê Duẩn, Quận 1

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 17 tháng 04 năm 2003

Kính thưa ông,

Tôi thấy mẫu quảng cáo của quý trường trên báo Tin Tức Việt Nam số ra ngày hôm nay.

Tôi quan tâm đến việc học tiếng Việt và tôi muốn biết một số thông tin về trường.

Tôi nói được một chút tiếng Việt nhưng tôi muốn học đọc và viết. Ông có thể gởi thông tin chi tiết về các khóa học và học phí cho tôi được không? Tôi có thể làm kiểm tra vấn đáp nếu cần thiết.

Mong đợi tin ông.

Kính chào ông,

John Robinson.

a) Read this letter./(Đọc lá thư này.)

b) Read the advertisements in exercise 5. READ again. Choose one of the schools you want to attend to improve your English. Write a letter of inquiry to the institution requesting far more information Cibuut the courses and fees. Follow the Outline below. / (Đọc quảng cáo trong phần 5. ĐỌC một lần nữa. Chọn một trong những trường bạn muốn theo học để cải thiện tiếng Anh của bạn. Viết thư yêu cầu cho tổ chức để yêu cầu nhiều thông tin về các khóa học và lệ phí. Thực hiện theo dàn bài dưới đây.)

Xem thêm:  Suy nghĩ của em về nhân vật chị Dậu qua đoạn trích Tức nước vỡ bờ | Myphamthucuc.vn

OUTLINE

Introduction:

– Say how you come to know about the Institution (advertisement on newspaper / watch on TV)

– Express your interest (want to know more information)

Request:

– State how good your English is; exactly what kind of information you want

Further information: Say you are ready to supply more information about your English / study (record of study) if necessary.

Conclusion: End with a polite closing

Hướng dẫn dịch:

DÀN BÀI

Giới thiệu: Hãy nói làm cách nào bạn biết về tổ chức (quảng cáo trên báo/ xem trên tivi); biểu thị sự quan tâm của bạn (muốn biết nhiều thông tin hơn).

Yêu cầu: Nói tiếng Anh của bạn như thế nào; loại thông tin gì bạn muốn biết.

Thông tin thêm: Nói rằng bạn sẵn sàng cung cấp thêm thông tin về tiếng Anh/ học vấn (học bạ) của bạn nếu cần thiết.

Kết luận: Kết thúc với lời kết lịch sự.

Lời giải:

Dear Sir/ Madam,

I saw your institution’s advertisement in today’s local newspaper.

I am interested in learning English and I would like some more information about your school.

I can speak a little English, but I want to learn to speak more fluently and write well. Could you please send me details of the courses and the fees?

I look forward to hearing from you.

Sincerely yours,

Robert Johnson.

Chú ý: Phần thông tin được gạch chân học sinh có thể thay thế để phù hợp theo  ý mình.

Hướng dẫn dịch:

Kính thưa Ông/ Bà,

Tôi đã thấy bài quảng cáo của học viện trên tờ báo địa phương số ra hôm nay.

Tôi thích học tiếng Anh và tôi muốn biết thêm thông tin về trường của ông/ bà.

Tôi có thể nói một chút tiếng Anh, nhưng tôi muốn học nói lưu loát và viết tốt. Ông/ Bà có thể gửi cho tôi chi tiết về khóa học và học phí được không?

Xem thêm:  Dàn ý phân tích diễn biến tâm trạng Mị trong đêm tình mùa xuân ngắn gọn nhất | Myphamthucuc.vn

Tôi mong chờ phản hồi từ Ông/ Bà.

Kính thư,

Rober Johnson.

Gợi ý 1:

Dear Mr Varquez,

I know about your language center through one of my friend who is studying in your institution now. His name is Tuan.

I love learning English and watching English movies and I need to study English to have more promotion opportunities in the future so I would like some more information about your English center such as: Time of class, place, and time to start and some general information about our teacher.

I can speak and write just some basic English words so I want to learn to speak more fluently and write well especially speaking with foreigners. Could you please tell me more the courses and fees?

I’m looking forward to hearing from you.

Sincerely yours,

Steve Roger.

Hướng dẫn dịch

Kính gửi ông/bà,

Tôi biết đến trung tâm của ông/bà qua một trong những người bạn của tôi hiện đang là học sinh của trung tâm. Tên anh ấy là Tuấn.

Tôi yêu thích học Tiếng Anh và xem những bộ phim Tiếng Anh và tôi cần phải học Tiếng Anh để có nhiều cơ hội thăng tiến hơn trong tương lai vì thế tôi muốn được biết thêm một số thong tin về trường của ông/bà như:  Giờ của lớp học, địa điểm, thời gian bắt đầu và một vài thông tin chung về giáo viên của chúng tôi.

Tôi có thể nói và viết một chút Tiếng Anh, chỉ những từ ngữ cơ bản vì thế tôi muốn học thêm về kĩ năng nói cho trôi chảy và viết tốt đặc biệt là được nói với người nước ngoài. Ông/bà có thể gửi cho tôi chi tiết về khóa học cũng như học phí được không?

Tôi mong muốn nhận được hồi âm từ ông/bà.

Kính thư,

Steve Roger

Gợi ý 2:

Dear Mrs Hoa,

Xem thêm:  Viết đoạn văn có sử dụng điệp ngữ ngắn nhất, hay nhất | Myphamthucuc.vn

I saw your institution’s advertisement on the Internet and I thought your teaching way is very effective and suitable for me.

I love learning English especially listening to English songs and I also need to study English to study abroad in the future so I would like some more information about your school such as: Time of class, place, and time to start and some general information about our teacher.

I’m a beginner in studying English and I can speak a little English so I want to learn 4 English skills include: Writing, Speaking, Listening and Reading. Could you please give me more details of the courses and fees?

I hope we can make an arrangement for a meeting. I’m waiting for your reply. Write to me soon.

Sincerely yours,

Tom Holland.

Hướng dẫn dịch:

Kính gửi ông/bà,

Tôi nhìn thấy quảng cáo của trung tâm của ông/bà trên Internet và tôi nghĩ phương pháp dạy của trung tâm rất hiệu quả và phù hợp với tôi.

Tôi yêu thích học Tiếng Anh đặc biệt là nghe những bài hát bằng Tiếng Anh và tôi cũng cần phải học Tiếng Anh để có thể đi du học trong tương lai vì thế tôi muốn được biết thêm một số thong tin về trường của ông/bà như:  Giờ của lớp học, địa điểm, thời gian bắt đầu và một vài thông tin chung về giáo viên của chúng tôi.

Tôi là một người mới băt đầu học tiếng anh tôi chỉ có thể nói một chút Tiếng Anh, vì thế tôi muốn học thêm về 4 kĩ năng bao gồm: Viết, Nói, Nghe, Đọc. Ông/bà có thể gửi cho tôi chi tiết về khóa học cũng như học phí được không?

Tôi mong muốn nhận được hồi âm từ ông/bà.

Kính thư,

Tom Holland

Xem toàn bộ Soạn Anh 9: Unit 4. Learning a New Language – Học một ngoại ngữ

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập