Soạn Anh 8: Unit 13. WRITE | Myphamthucuc.vn

Unit 13: Festivals – Lễ hội

WRITE (Trả lời câu hỏi trang 126-127 SGK Tiếng anh 8)

1.Use the information in the dialogue on page 121 to fill in the gaps in this report./ (Sử dụng thông tin ở đoạn hội thoại trang 121 để điền vào chồ trống trong bản báo cáo này.)

Tiếng Anh 8: Unit 13. WRITE  | Giải Tiếng Anh 8 hay nhất

The Rice-cooking Festival

by Festival Councilor Pham Phuong Linh

This report shows how the (1) rice-cooking festival was held.

The festival was held in the communal house yard about (2) one kilometeraway from a river. There were three competitions: (3) water-fetching, fire-making and rice-cooking. The festival took one day.

In the water-fetching contest one person from each team had to (4) run to the river to get the (5) water.

In the fire-making contest two team members had to make a fire in the (6) traditional way. They tried to rub pieces of (7) bamboo together to make the fire.

(8) Six people from each team took part in the rice – cooking contest. They had to (9) separate the rice from the husk and then cook the rice.

After the three contests, all points were (10) added and the Thon Trieu group won the grand prize. The festival was wonderful.

Hướng dẫn dịch:

Lễ hội nấu cơm

viết bởi thành viên Hội đồng Phạm Phương Linh

Báo cáo này nói về lễ hội nấu cơm đã được tổ chức như thế nào.

Lễ hội được tổ chức tại sân đình cách con sông khoảng một cây số từ. Có ba cuộc thi: lấy nước, nhóm lửa và nấu cơm. Lễ hội diễn ra trong một ngày.

Trong cuộc thi lấy nước, một người từ mỗi đội phải chạy ra sông để lấy nước.

Trong cuộc thi nhóm lửa, hai thành viên trong đội phải nhóm lửa theo cách truyền thống. Họ cố gắng ma sát những miếng tre lại với nhau để tạo ra ngọn lửa.

Sáu người từ mỗi đội tham gia cuộc thi nấu cơm. Họ phải tách gạo ra khỏi trấu và sau đó nấu cơm.

Xem thêm:  Kết bài Tây Tiến hay nhất của học sinh giỏi nâng cao | Myphamthucuc.vn

Sau ba cuộc thi, tất cả các điểm số được cộng vào và nhóm Thôn Triệu đã giành được giải thưởng lớn. Lễ hội thật tuyệt vời.

2.Write a similar report on a festival you joined recently. The answers to the questions below can help you./ (Viết một bản báo cáo tương tự về một lễ hội em mới tham gia. Những câu trả lời của những câu hỏi dưới đây sẽ giúp em.)

a)  What is the name of the festival?

b)  Where was the festival held?

c)  How long did the festival last?

d)  How many activities were there? Were there any competitions?

e)  How were the activities organized?

f)  How many people took part in each activity?

g)  What did you think about the festival?

Bài này có 2 lời giải tham khảo

Lời giải 1:

The Perfume Pagoda festival

This report shows how the Huong Pagoda festival is held.

The Huong Pagoda and the Huong Tich cave are the famous scenic spots of Viet Nam. The Huong Pagoda festival lasts from the 6th day of the 1st month to the end of the 3rd month of the lunar calendar. People conduct dragon dance in the yard of Trinh pagoda and sail the royal barge. The festival is held in 3 places: Huong Tich, Tuyet Son, Long Van. The festival is most crowded from the 15th – 20th day of the 2nd month of the lunar calendar as this period marks the main festival. The mountainous path leading from Ngoai pagoda to Trong pagoda is full of visitors coming up and down. A pilgrimage to the Huong Pagoda is not only for religious reasons but also to see the numerous natural shapes that are typical of the landscape and the buildings that are valuable artifacts of the nation.

Lời giải 2:

 

Mid-Autumn Festival

In Vietnamese culture, holidays is the time for people to gather together and have a happy meal with family or is the time for children who live far from their parents have chance to go back home with their family. For me, my favorite holiday is Mid-Autumn Festival. Because it’s not only the time for me to be back to the childhood again but it’s also has a lot of interesting activities such as: Walking with the star light, watching music show and the Moon at that time is so perfect and bright. There are some fairy tale about Chu Cuoi and Chi Hang who is the symbol of Mid-Autumn Festival and the childhood of every child in Vietnam. The festival is held on August 15 every year. May last for a week. In the last Mid-Autumn Festival, I was lucky as I had chance to be with my family. We watched a lot of big star lights in variety shapes on the street like: Dragon, Tiger, Dog, Chicken, and we also watched a really big music and art show at Nguyen Tat Thanh Square. After that, we came back home and ate moon cakes together, it’s was the most delicious moon cake I have ever eaten because I could enjoy it with my family

Xem thêm:  Giải bài tập Vật lý 8: Bài 11. Thực hành | Myphamthucuc.vn

 

Hướng dẫn dịch:

a) Tên của lễ hội là gì?

b) Lễ hội được tổ chức ở đâu?

c) Lễ hội kéo dài bao lâu?

d) Có bao nhiêu hoạt động ở đó? Có bất kỳ cuộc thi nào không?

e) Các hoạt động được tổ chức như thế nào?

f) Có bao nhiêu người tham gia vào mỗi hoạt động?

g) Em nghĩ gì về lễ hội?

1.

Lễ hội chùa Hương

Báo cáo này nói về lễ hội chùa Hương được tổ chức như thế nào.

Chùa Hương và động Hương Tích là những thắng cảnh nổi tiếng của Việt Nam. Lễ hội chùa Hương kéo dài từ ngày 6 tháng 1 đến cuối tháng 3 âm lịch. Người ta tổ chức múa rồng trong sân đền Trình và lái thuyền hoàng gia. Lễ hội được tổ chức tại 3 địa điểm: Hương Tích, Tuyết Sơn, Long Vân. Lễ hội đông đúc nhất từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 2 âm lịch vì thời gian này là chính hội. Con đường núi dẫn từ chùa Ngoài đến chùa Trong có rất nhiều du khách lên xuống. Một cuộc hành hương đến chùa Hương không chỉ vì lý do tôn giáo mà còn để thăm quan rất nhiều thắng cảnh như cảnh quan tự nhiên và các tòa nhà thấy nhiều hình dạng tự nhiên điển hình của cảnh quan và các tòa nhà là các bảo vật vô giá của quốc gia.

2.

LỄ HỘI TRUNG THU

Trong văn hóa Việt Nam, ngày lễ là thời gian để mọi người quây quần bên nhau và có một bữa ăn vui vẻ với gia đình hoặc là thời gian để những đứa trẻ sống xa cha mẹ có cơ hội trở về nhà cùng gia đình. Đối với tôi, kỳ nghỉ yêu thích của tôi là tết trung thu. Bởi vì nó không chỉ là thời gian để tôi trở lại thời thơ ấu một lần nữa mà nó còn có rất nhiều hoạt động thú vị như: Đi bộ với ánh sao, xem chương trình ca nhạc và Mặt trăng lúc đó thật hoàn hảo và tươi sáng. Có một số câu chuyện cổ tích về Chú Cuội và Chị Hằng là biểu tượng của Tết Trung thu và tuổi thơ của mỗi đứa trẻ ở Việt Nam. Lễ hội được tổ chức vào ngày 15 tháng 8 hàng năm. Có thể kéo dài trong một tuần. Trong Tết Trung thu vừa qua, tôi đã may mắn vì có cơ hội được ở bên gia đình. Chúng tôi đã xem rất nhiều đèn ngôi sao lớn với nhiều hình dạng khác nhau trên đường phố như: Rồng, Hổ, Chó, Gà, và chúng tôi cũng đã xem một chương trình ca nhạc và nghệ thuật thực sự lớn tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành. Sau đó, chúng tôi trở về nhà và ăn bánh trung thu cùng nhau, đó là chiếc bánh trung thu ngon nhất tôi từng ăn vì tôi có thể thưởng thức nó cùng gia đình.

Xem thêm:  Thuyết minh Hiền tài là nguyên khí của quốc gia lớp 10 (ngắn gọn, hay nhất) | Myphamthucuc.vn

Xem toàn bộ Soạn Anh 8: Unit 13. Festivals – Lễ hội

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập