Soạn Anh 8: Unit 12. LANGUAGE FOCUS | Myphamthucuc.vn

Unit 12: A vacation abroad – Kì nghỉ ở nước ngoài

Language Focus (Trả lời câu hỏi trang 119-120 SGK Tiếng anh 8)

1. Look at the pictures. Say what each person was doing at eight o’clock last night. / (Hãy nhìn tranh và nói mỗi người trong tranh đang làm gì vào lúc 8 giờ tối qua. )

Lời giải:

a) Ba was taking a shower at eight o’clock last night.

b) Hoa was eating (dinner) at eigh o’clock last night.

c) Bao was reading a comic at eight o’clock last night.

d) Nga was writing a letter at eight o’clock last night.

e) Na was walking her dog at eight o’clock last night.

f) Lan was talking to her grandmother at eight o’clock last night.

Hướng dẫn dịch:

a) Ba (đã) đang tắm lúc 8 giờ tối qua.

b) Hoa (đã) đang ăn (tối) lúc 8 giờ tối qua.

c) Bảo (đã) đang đọc truyện tranh lúc tám giờ tối qua.

d) Nga (đã) đang viết một lá thư vào lúc tám giờ tối qua.

e) Na (đã) đang dắt chó đi dạo vào lúc tám giờ tối qua.

f) Lan (đã) đang nói chuyện với bà ngoại lúc 8 giờ tối qua.

2. Look at the pictures. Then match the half-sentcnces in column A to those in Column B. Write the full sentences in your exercise book. / (Hãy nhìn tranh sau đó ghép nửa câu ở cột A với nửa câu ở cột B làm thành câu đầy đủ vào vở bài tập. )

Tiếng Anh 8: Unit 12. Language Focus | Giải Tiếng Anh 8 hay nhất

Tiếng Anh 8: Unit 12. Language Focus | Giải Tiếng Anh 8 hay nhất

Lời giải:

Xem thêm:  Bản tường trình sự lan tỏa của chất | Myphamthucuc.vn

The Le family was sleeping when the mailman came.

While Hoa was eating, the telephone rang.

When Nam won the race, the crowd was cheering.

Mrs. Thoa was cooking when Tuan arrived home.

When Lan arrived at school, the school drum was sounding.

It was raining when the plane got to Ha Noi.

Hướng dẫn dịch:

Gia đình Lê đang ngủ khi người đưa thư đến.

b.  Trong khi Hoa đang ăn, điện thoại reo.

c.  Khi Nam thắng cuộc đua, đám đông đang reo hò cổ vũ.

d.  Bà Thoa đang nấu ăn khi Tuấn về nhà.

e.  Khi Lan đến trường, tiếng trống của trường đang vang lên.

f.  Trời đang mưa khi máy bay đến Hà Nội.

3. Look at the pictures. Write the sentences. Say what the people are always doing. /(Hãy nhìn tranh rồi viết thành câu để nói những người trong tranh thường luôn làm gì. )

Tiếng Anh 8: Unit 12. Language Focus | Giải Tiếng Anh 8 hay nhất

a)  Bao is always forgetting his homework.

Lời giải:

a) Bao is always forgetting his homework.

b) Mrs. Nga is always losing her umbrella.

c) Mr. and Mrs. Thanh are always missing the bus.

d) Nam is always watching TV.

e) Na is always talking on the phone.

f) Liem is always going out.

Hướng dẫn dịch:

a) Bảo lúc nào cũng quên bài tập về nhà của mình.

b) Bà Nga luôn làm mất chiếc ô của mình.

c) Ông bà Thanh lúc nào cũng bị nhỡ xe.

d) Nam lúc nào cũng xem TV.

e) Na lúc nào cũng nói chuyện qua điện thoại.

Xem thêm:  Lý thuyết Địa 9: Bài 32. Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo) | Giải Địa 9 | Myphamthucuc.vn

f) Liêm lúc nào cũng đi ra ngoài chơi.

Xem toàn bộ Soạn Anh 8: Unit 12. A vacation abroad – Kì nghỉ ở nước ngoài

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập