Soạn Anh 8: Unit 11. A Closer Look 2 | Myphamthucuc.vn

Unit 11: Science and technology

A Closer Look 2 (phần 1-6 trang 51-52 SGK Tiếng Anh 8 mới)

Grammar

1. Put the verbs in brackets …(Đưa những động từ trong ngoặc về đúng thì.)

1. will have

2. will be working

3. will she be

4. won’t pass

5. decide; will support

Hướng dẫn dịch:

1. Khoảng năm 2030 tất cả học sinh sẽ có máy tính riêng của chúng ở trường.

2. Tôi không thể đến bữa tiệc của bạn vào thứ Sáu tới bởi vì tôi sẽ làm việc vào ngày đó.

3. Tôi biết cô ấy bị ốm, nhưng cô ấy sẽ trở lại trường vào ngày mai phải không?

4. Bạn sẽ không đậu kỳ thi nếu bạn không bắt đầu học chăm chỉ hơn.

5. Dù bạn quyết định làm việc gì trong tương lai, thì tôi cũng sẽ ủng hộ bạn.

2. Work in pairs. Read the following …(Làm theo cặp. Đọc dự đoán sau về năm 2040 và nói xem bạn nghĩ nó có xảy ra không.)

Hướng dẫn dịch:

A: Email sẽ hoàn toàn thay thế cho thư gửi thông thường.

B: Tôi nghĩ điều đó chắc chắn/có thể sẽ xảy ra./Điều đó chắc chắn/có thể sẽ không xảy ra.

1. Tất cả chúng ta sẽ sử dụng xe hơi bay.

2. Hầu hết người ta sẽ sống đến 100 tuổi.

3. Người máy sẽ thay thế giáo viên.

4. Thế giới sẽ có một hệ thống tiền tệ.

5. Internet sẽ thay thế sách.

Lời giải:

1.

A: We will have flying cars in the future.

B: It certainly won’t happen.

2.

 A: Most people will live to be a hundred years old.

B: I think it will probably happen.

3.

A: Robots will replace teachers.

B: It certainly won’t happen.

4.

A: The world will have one current system.

B: I think it will probably happen.

5.

A:The Internet will replace books.

B: It certain won’t happen.

3.Look at the conversation in GETTING STARTED ...(Nhìn vào bài hội thoại trong phần Mở đầu một lần nữa. Tìm và gạch dưới các ví dụ về câu tường thuật.)

Lời giải:

– Well, my dad told me that only robots would work in factories and clean our homes in the future.

– Our science teacher said that there would be no more schools: we’d just stay at home and learn on Internet.

4. Complete sentence b in each …(Hoàn thành câu b trong mỗi cặp câu để nó có nghĩa như câu a, sử dụng câu tường thuật.)

1. b.→ Nick said that he came from a small town in England.

2. b.→ My friends said that Brazil would win the World Cup.

3. b.→ Olive told Chau that she was leaving Vietnam the next day.

4. b.→ David told Catherine that he was unable to read her writing.

5. b.→ Minh said that he had overslept that morning.

Hướng dẫn dịch:

1. b.Nick nói rằng anh ấy đã đến từ một thị trấn nhỏ ở nước Anh.

2. b.Bạn tôi nói rằng Braxin sẽ vô địch World Cup.

3. b.Olive nói rằng cố ấy sẽ rời Việt Nam vào ngày hôm sau.

4. b.David nói với Catherine rằng anh ấy không thể đọc được chữ viêt của cô ấy.

5. b.Minh nói rằng anh ấy đã ngủ quên sáng hôm đó.

5. Change the following sentences into …(Thay đổi những câu sau thành câu tường thuật, sử dụng những từ được cho trong ngoặc đơn.)

1. → He said that he hadn’t said anything at the meeting the week before.

2. → She told me that letter had been opened.

3. → Tom said that in 50 years’ time we would probably be living on Mars.

4. → Mi said that she hoped they would build a city out at sea.

5. → Son told us that his wish was to become a young inventor.

Hướng dẫn dịch:

1. Anh ấy nói rằng anh ấy đã không nói gì trong cuộc họp tuần rồi.

2. Cô ấy nói với tôi rằng bức thư đã được mở ra.

3. Tom nói rằng trong 50 năm nữa chúng ta sẽ có thể sống trên sao Hỏa.

4. Mi nói cô ấy hy vọng họ sẽ xây một thành phố ngoài biển.

5. Sơn nói với chúng tôi rằng ước mơ của cậu ấy là trở thành một người phát minh trẻ.

6. GAME:MY FRIEND SAID …(Trò chơi: Bạn tôi nói rằng …)

Each of students stands up or come … (Mỗi học sinh đứng dậy hoặc đứng trước lớp. Một người nói một câu về chính cậu ấy/ cô ấy. Người khác tường thuật lại cho cả lớp.)

Hướng dẫn dịch:

Ví dụ:

Mình thích viết code.

=> Bạn ấy nói rằng bạn ấy thích viết mật mã

Lời giải:

I like drawing colorful pictures

=> She said that she liked drawing colorful pictures

I hate eating banana

=> He said that he hated eating banana

I want to become a teacher in the future

=> She said that she wanted to become a teacher in the future

Xem toàn bộ Soạn Anh 8 mới: Unit 11. Science and technology

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
Xem thêm:  Bài tập tự luận cân bằng phản ứng oxi hóa khử hay nhất | Myphamthucuc.vn