Soạn Anh 11: Unit 9. D. Writing | Giải Anh 11 | Myphamthucuc.vn

Unit 9: The post office – Bưu điện

D.Writing

Writing a letter to express satisfaction (or dissatisfaction)./(Viết một bức thư bày tỏ sự hài lòng (hoặc không hài lòng).)

Task 1. Work with a partner. Imagine that you have been using some of the services provided by Thanh Ba Post Office (you have learnt about this post office in Reading section). Discuss the things that may make you satisfied (or dissatisfied) with the services there. The ideas below might be useful to you./(Làm việc với một bạn cùng học. Hãy tưởng tượng rằng bạn đã được sử dụng một số dịch vụ Bưu điện Thanh Ba cung cấp (bạn đã học về bưu điện này trong phần Reading). Thảo luận về những điều mà có thể làm cho bạn hài lòng (không hài lòng) với các dịch vụ có. Những ý tưởng dưới đây có thể có ích cho hạn.)

– The opening hours of the post office – too late/too early…

– The quality of the equipment – good/bad/poor quality/needs repairing…

– The security conditions of the post office – good poor security condition/ no one to keep motorcycles or bicycles/pickpockets…

– The attitude of the staff – polite/helpful/rude/arrogant

– The prices of the services – low/high/reasonable…

– The punctuality of delivery of letters and newspapers – always/never punctual/ sometimes late/ letters and newspapers are lost…

Lời giải:

–  The opening hours of the post office:

It is too early when closing at 9 p.m. It would be much better if the post office opened until 11 p.m so that customers can have access to the services.

–  The quality of the equipment:

Xem thêm:  Tiếng Anh lớp 6: Unit 3. Skills 2 | Myphamthucuc.vn

Thanh Ba Post Office is a well-equipped and reliable address for the postal and telecommunication needs.

–  The security conditions of the post office:

The parking area of Thanh Ba Post Office is not a good and security place/ Although the parking area is large, it has no security-guards.

–  The attitude of the staff:

The staff are always helpful and polite to the customers.

-The punctuality of delivery of letters and newspaper:

Sometimes it’s about 20 minutes late

Hướng dẫn dịch:

– Giờ mở cửa bưu điện – quá  muộn/ quá sớm

– Chất lượng thiết bị – tốt/ tệ/ kém/ cần sửa chữa

– Tình trạng an toàn của bưu điện – an ninh tốt/ không có người trông xe đạp hay xe máy/ móc túi

– Thái độ nhân viên – lịch sự/ hay giúp đỡ / thô lỗ/ cọc cằn

– Giá dịch vụ – thấp/ cao/ hợp lý

– Dịch vụ giao thư và báo – luôn đúng giờ/ chưa bao giờ đúng giờ/ thỉnh thoảng muộn/ thư và báo bị mất

***********

– Giờ mở cửa của bưu điện:

Quá sớm khi đóng cửa lúc 9 giờ. Sẽ tốt hơn nếu bưu điện mở cửa đến 11 giờ tối để khách hàng có thể truy cập vào dịch vụ.

– Chất lượng thiết bị:

Bưu điện Thanh Ba là địa chỉ được trang bị đầy đủ và tin cậy cho các nhu cầu về bưu chính viễn thông.

– Điều kiện an ninh bưu điện:

Khu vực đậu xe của Bưu điện Thanh Ba không phải là nơi tốt và an toàn. Mặc dù khu vực đậu xe rộng, nhưng không có bảo vệ an ninh.

– Thái độ của nhân viên:

Các nhân viên luôn giúp đỡ  và lịch sự với khách hàng.

Xem thêm:  Khoảng cách giữa 2 đường thẳng trong không gian Oxyz hay nhất | Myphamthucuc.vn

– Dịch vụ giao thư và báo:

Thỉnh thoảng bị muộn khoảng 20 phút

Task 2. After a year in the job, the director of Thanh Ba Post Office has invited residents in the neighborhood to write letters to him describing the quality of the services they have received. Write such a letter, using the ideas you discussed in he Task 1./(Sau một năm hoạt động, Giám đốc Bưu điện Thanh Ba đã mời cư dân trong khu phố viết thư cho ông ấy mô tả chất lượng của các dịch vụ mà họ đã nhận được. Viết một bức thư như vậy, bằng cách sử dụng những ý tưởng mà bạn đã thảo luận trong Task 1.)

Lời giải:

Dear Sir,

I have been using the services provided by Thanh Ba Post Office for years and I am in response to your call for customers to express their satisfaction or dissatisfaction towards the post office services. Like many other customers, I find your post office a well equipped and reliable address.

Firstly, I’m impressed by your spacious place for transaction, the seats are clean. Nine telephone boxes are always available so customers do not have to wait to make their call.

The second is reasonable service prices. The service attitude of the staff is very good despite the busy days and they are very tired.

The third is a security issue, even though the packaging area is large, but it has no security guards and I sometimes  feel unsafe to leaving my motorbike there.

And the last thing I would like to comment on is the delivery time and the newspaper for the post office. I hope letters and newspapers can be delivered on time because many people have to go to work before they can receive them. I am very impressed with how the entire post office worker works to build this post office.

Xem thêm:  Trình bày vòng đời của giun kim bằng sơ đồ | Myphamthucuc.vn

Yours faithfully,

Duong Xuan Bach

Hướng dẫn dịch:

Kính thưa Ông,

Tôi đã sử dụng các dịch vụ do Bưu điện Thanh Ba cung cấp trong nhiều năm và tôi đáp lại lời kêu gọi của ông đối với khách hàng thể hiện sự hài lòng hoặc không hài lòng của mình đối với dịch vụ bưu điện. Giống như nhiều khách hàng khác, tôi thấy bưu điện của ông là một địa chỉ được trang bị tốt và đáng tin cậy.

Thứ nhất, tôi cảm thấy ấn tượng bởi nơi giao dịch rộng rãi, chỗ ngồi sạch sẽ. Chín hộp điện thoại luôn sẵn có vì vậy khách hàng không phải chờ đợi để thực hiện cuộc gọi của họ.

Thứ hai là giá dịch vụ hợp lý. Thái độ phục vụ của nhân viên rất tốt mặc dù có những hôm đông khách và họ rất mệt mỏi.

Thứ ba là vấn đề an ninh, dù khu vực đóng gói hàng rộng, nhưng không có nhân viên bảo vệ và đôi khi tôi cảm thấy không yên tâm khi để xe máy của tôi ở đó.

Và điều cuối cùng tôi muốn đóng góp ý kiến là giờ giao thư và báo của bưu điện. Tôi mong thư và báo có thể giao đúng giờ hơn bởi vì nhiều người dân phải đi làm khi chưa kịp nhận được thư và báo. Tôi rất ấn tượng với cách toàn bộ nhân viên bưu điện làm việc để xây dựng bưu điện này phát triển.

Trân trọng,

Dương Xuân Bách

Xem toàn bộ Soạn Anh 11: Unit 9. The post office

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập