Soạn Anh 11: Unit 11. B. Speaking | Giải Anh 11 | Myphamthucuc.vn

Unit 11: Sources of energy – Các nguồn năng lượng

B. Speaking

Task 1. The following statements list some advantages and disadvantages of various sources of energy. Read and tick (✓) the appropriate box A (for the advantages) or D (for the disadvantages), then compare the results with partner’s./(Các báo cáo sau đây liệt kê một số lợi thế và bất lợi của các nguồn năng lượng khác nhau. Đọc và đánh dấu (✓) vào ô thích hợp A (đối với những lợi thế) hoặc D (đối với những khó khăn), sau đó so sánh kết quả với các bạn học.)

 

 A

 D

1. Fossil fuels will be exhausted within a relatively short time.

 

 

2. Geothermal heat is available only in a few places in the world.

 

 

3. If the wind does not blow, there is no wind energy.

 

 

4. Water power provides energy without pollution.

 

 

5. A nuclear reactor releases radiation which is dangerous to the environment.

 

 

6. Solar energy is not only plentiful and unlimited but also clean and safe.

 

 

7. It is expensive to build a dam for hydroelectricity.

 

 

Lời giải:

 

 A

 D

1. Fossil fuels will be exhausted within a relatively short time.

 

 ✓

2. Geothermal heat is available only in a few places in the world.

 

 ✓

3. If the wind does not blow, there is no wind energy.

 

 ✓

4. Water power provides energy without pollution.

 ✓

 

5. A nuclear reactor releases radiation which is dangerous to the environment.

 

 ✓

6. Solar energy is not only plentiful and unlimited but also clean and safe.

 ✓

 

7. It is expensive to build a dam for hydroelectricity.

 

 ✓

Hướng dẫn dịch:

 

 Thuận lợi

 Bất lợi

1. Nhiên liệu hóa thạch sẽ cạn kiệt trong một khoảng thời gian khá ngắn.

 

 ✓

2. Địa nhiệt chỉ có sẵn ở một vài nơi trên thế giới.

 

 ✓

3. Nếu gió không thổi, không có năng lượng gió.

 

 ✓

4. Năng lượng nước cung cấp điện mà không gây ô nhiễm.

 ✓

 

5. Phản ứng hạt nhân thải ra tia bức xạ nguy hiểm cho môi trường.

 

 ✓

6. Năng lượng mặt trời không những dồi dào và vô tận mà còn sạch và an toàn.

 ✓

 

7. Rất tốn kém để xây dựng một đập thủy điện.

 

 ✓

Xem thêm:  Bài 3. Trung Quốc (ngắn nhất) | Myphamthucuc.vn

Task 2. Work in pairs. Talk with your friend about the advantages and disadvantages of using each alternative source of energy, using the suggestions from Task 1./(Làm việc theo cặp. Nói với bạn bè về những lợi thế và bất lợi của việc sử dụng mỗi nguồn năng lượng thay thế  sử dụng những gợi ý từ bài tập 1.)

Example:

A: I think wind can be an alternative source of energy.

B: Why do you think so?

A: Because our major sources of energy are running out while wind is abundant and unlimited.

B: I know it is also clean and safe to the enviroment. However, it is not available when there is no wind.

A:In my opinion solar energy is the best an alternative source energy.

B: Why do you think so?

A: Because it’s clean and safe to the enviroment and this is an endless source of energy.

B: But without the sun there would be no solar. Unlike nuclear power, it can provide enough electricity to meet the world’s needs for hundreds of years and anytime.

A: Uhm, But nuclear power is very dangerous.

Useful language:

enormous, plentiful, available                            dangerous

clean and safe                                                 expensive

unlimited, renewable                                       polluted

convenient                                                     limited, non-renewable

cheap, simple devices/ technology                   harmful

                                                                   exhausted

Chú ý: Phần được gạch chân có thể được thay thế theo ý kiến cá nhân.

Hướng dẫn dịch:

A: Mình nghĩ gió có thể là một nguồn năng lượng thay thế.

B: Sao bạn nghĩ vậy?

A: Bởi vì các nguồn năng lượng chính đang cạn kiệt trong khi gió dồi dào và vô tận.

B: Mình biết nó cũng sạch và an toàn với môi trường. Tuy nhiên, khi không có gió sẽ không có năng lượng gió.

A: Theo mình thì năng lượng mặt trời là nguồn năng lượng thay thế tốt nhất

B: Sao bạn lại nghĩ vậy?

A: Bởi vì nó sạch và an toàn                        

B: Nhưng nếu không có nắng thì sẽ không có năng lượng mặt trời. Khác với năng lượng hạt nhân, nó có thể cung cấp đủ điện cho nhu cầu của thế giới trong hàng trăm năm và bất cứ lúc nào.

Xem thêm:  Giải Tin học 10: Bài tập và thực hành 5: Thao tác với tệp và thư mục | Myphamthucuc.vn

A: Ừm, nhưng mà nguồn năng lượng hạt nhân rất nguy hiểm.

Ngôn ngữ hữu ích:

khổng lồ, nhiều, có sẵn              nguy hiểm

sạch và an toàn                         tốn kém

không giới hạn, có thể tái tạo     bị ô nhiễm

tiện nghi                                   có giới hạn, không thể tái tạo

rẻ, thiết bị/ công nghệ đơn giản  có hại, cạn kiệt

Task 3. Work in groups. Express your belief on the increasing use of alternative source of energy in the future, using the ideas from Task 2./(Làm việc theo nhóm. Bày tỏ lòng tin của bạn vào việc sử dụng nguồn năng lượng thay thế trong tương lai, bằng cách sử dụng các ý từ bài tập 2.)

Lời giải 1:

In my opinion using the alternative sources is the necessary way to solve the rapid exhaustion of our major sources of energy. The alternative sources such as solar energy, water power, wind power… are clean and safe for our life. Besides that they are unlimited and can be renewable. Nowadays, there are some developed countries that use the alternative sources parallel the major sources of energy. Day after day, science and technology develop so fast. There are more windmills, dams are built, more solar panels are set on the roofs of houses to create energy. I think in the future, the alternative sources will replace completely our major sources of energy.

Lời giải 2:

Fossil fuels are one of the main causes of climate change and even seriously affect human health.

Moreover, those sources are gradually exhausted, so the research and use of new renewable energy sources such as wind, solar, geothermal energy … is an urgent need. weak. Renewable energy helps combat climate change, creating a premise for sustainable development. Solar energy is a clean, green energy source that helps reduce carbon emissions significantly into the atmosphere. People are also making full use of wind power by installing multiple wind turbines. These alternative sources of energy do not pollute the environment but are also abundant and endless. I believe that in the future, these alternative energy sources will completely replace our main energy sources.

Xem thêm:  Ý nghĩa nhan đề bài thơ Mùa xuân nho nhỏ ngắn gọn, hay nhất | Myphamthucuc.vn

Hướng dẫn dịch:

1.

Theo tôi, việc sử dụng các nguồn thay thế là cách cần thiết để giải quyết sự cạn kiệt nhanh chóng của các nguồn năng lượng chính của chúng ta. Các nguồn thay thế như năng lượng mặt trời, điện nước, điện gió … thì sạch sẽ và an toàn cho cuộc sống của chúng ta. Bên cạnh đó chúng không giới hạn và có thể được tái tạo. Ngày nay, có một số nước phát triển sử dụng các nguồn thay thế song song với các nguồn năng lượng chính. Hàng ngày, khoa học và công nghệ phát triển rất nhanh. Có nhiều cối xay gió, đập được xây dựng, nhiều tấm pin mặt trời được đặt trên mái nhà để tạo ra năng lượng. Tôi nghĩ rằng trong tương lai, các nguồn thay thế sẽ thay thế hoàn toàn các nguồn năng lượng chính của chúng ta.

2.

Nhiên liệu hóa thạch là một trong các nguyên nhân chính gây ra biến đổi khí hậu và thậm chí làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe con người.

Hơn nữa, các nguồn đó đang dần cạn kiệt, vì vậy việc nghiên cứu và sử dụng các nguồn năng lượng mới có khả năng tái tạo như: năng lượng gió, năng lượng mặt trời, địa nhiệt… là một nhu cầu tất yếu. Năng lượng tái tạo giúp chống biến đổi khí hậu, tạo tiền đề phát triển bền vững.Năng lượng mặt trời là một nguồn năng lượng sạch, xanh giúp giảm lượng khí thải carbon ra bên ngoài không khí một cách đáng kể. Con người cũng đang tận dụng nguồn năng lượng gió một cách triệt để bằng cách lắp đặt nhiều tua-bin gió. Những nguồn năng lượng thay thế này không gây ô nhiễm môi trường mà lại còn phong phú và vô tận. Tôi tin rằng trong tương lai, các nguồn năng lượng thay thế này sẽ thay thế hoàn toàn các nguồn năng lượng chính của chúng ta.

Xem toàn bộ Soạn Anh 11: Unit 11. Sources of energy

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập