Soạn Anh 11: Unit 10. A. Reading | Giải Anh 11 | Myphamthucuc.vn

Unit 10: Nature in danger – Thiên nhiên đang lâm nguy

A. Reading

Before you read

Work in pair. Read these facts about endangered species and discuss the questions below/(Hãy đọc những sự thật về các loài có nguy cơ tuyệt chủng và thảo luận các câu hỏi dưới đây.)

Lời giải:

1. The facts above show that the numbers of some wild/ rare animals such as cheetahs, pandas and Silberian tigers have become small/ extinct.

2. The numbers of these animals have become small because they are killed for food, fur or skin.

Hướng dẫn dịch:

– Đã từng được phát hiện ở Châu Phi và Châu Á, báo Chi-ta giờ chỉ rải rác ở đông Phi.

– Người ta ước tính rằng chỉ còn khoảng 1000 gấu trúc còn sót lại trong môi trường tự nhiên.

– Chỉ còn 20 con hổ Siberian còn lại trong môi trường hoang dã ở Trung Quốc và khoảng 100 con sống ở các sở thú và công viên quốc gia Trung Quốc.

1. Bạn hiểu gì từ những chi tiết trên?

=> Những chi tiết trên cho thấy số lượng một số số loài động vật hoang dã/ quý hiểm như báo, gấu trúc và hổ Siberian đang trở nên tuyệt chủng.

2. Bạn có thể giải thích vì sao số lượng những loài này đang giảm dần không?

=>Số lượng những loài này đang giảm dần vì chúng bị giết để làm thực phẩm, lông và da.

While you read

Soạn Anh 11: Unit 10. A. Reading | Giải Anh 11 - TopLoigiai

Click vào đây để nghe:

The human race is only one small species in the living world. Many other species exist on this planet. However, human beings have a great influence on the rest of the world. They are changing the environment by building cities and villages where forests once stood. They are affecting the water supply by using water for industry and agriculture. They are changing weather conditions by cutting down trees in the forests. And they are destroying the air by adding pollutants to it.

It can be said that human beings are changing the environment in all respects through their actions and by their habits. This has resulted in two serious consequences. The first is that many kinds of rare animals are killed. The second is that the environment where these animals are living is badly destroyed. As a result, the number of rare animals is decreasing so rapidly that they are in danger of becoming extinct.

In order to make sure that these rare animals do not disappear, efforts have been made to protect the environments in which they live. Scientists have made lists of endangered species and suggested ways to save them. Many organisations have been set up and funds have been raised. Thousands of national parks all over the world have been established to protect endangered animals. Laws have been introduced to prohibit the killing of endangered animals and the destruction of the environments where these rare animals are living.

If people’s interference with the environment decreases, more species will survive and produce offspring. The Earth will be a happy planet where human beings, animals and plants peacefully co-exist.

Xem thêm:  Trả lời câu hỏi bài Ông Nguyễn Khoa Đăng | Myphamthucuc.vn

Hướng dẫn dịch:

Loài người chỉ là một loài nhỏ trong thế giới sinh vật. Nhiều loài khác tồn tại trên hành tinh này. Tuy nhiên, con người có ảnh hưởng lớn đến phần còn lại của thế giới. Họ đang thay đổi môi trường bằng cách xây dựng thành phố và làng mạc ở nơi trước kia từng là rừng. Họ đang ảnh hưởng đến nguồn cung cấp nước bằng cách sử dụng nước cho công nghiệp và nông nghiệp. Họ đang thay đổi tình trạng thời tiết bằng việc chặt cây trong các khu rừng. Và họ đang phá hủy không khí bằng cách thải các chất gây ô nhiễm vào nó.

Có thể nói rằng con người thay đổi môi trường ở tất cả khía cạnh thông qua các hành động và thói quen của họ. Điều này đã dẫn đến hai hậu quả nghiêm trọng. Đầu tiên là nhiều loài động vật quý hiếm bị giết. Thứ hai là môi trường nơi mà các loài động vật đang sinh sống bị phá hủy nặng nề. Kết quả là, số lượng các loài động vật quý hiếm đang giảm rất nhanh đến mức chúng đang có nguy cơ bị tuyệt chủng.

Để đảm bảo rằng các loài động vật quý hiếm này không biến mất, những nỗ lực đã được thực hiện để bảo vệ môi trường mà chúng đang sống. Các nhà khoa học đã lập danh sách các loài có nguy cơ tuyệt chủng và đề xuất cách để cứu chúng. Nhiều tổ chức đã được thành lập và nhiều quỹ được xây dựng. Hàng ngàn các công viên quốc gia trên toàn thế giới đã được thiết lập để bảo vệ động vật đang bị đe dọa. Luật pháp được đưa ra để cấm việc giết hại động vật có nguy cơ tuyệt chủng và sự phá hủy môi trường nơi chúng sinh sống.

Nếu sự can thiệp của con người vào môi trường giảm, nhiều loài sẽ sống sót và sinh sản nhiều hơn. Trái đất sẽ là một hành tinh hạnh phúc nơi con người, động vật và thực vật cùng chung sống trong hòa bình.

Work in pairs

Task 1. The words in the box all appear in the passage. Fill each blank with a suitable word./(Những từ trong khung xuất hiện trong đoạn văn. Điền vào chỗ trống với một từ thích hợp.)

pollutants                     decreasing                protect

interference                  extinct                      endangered

1. Dinosaurs became ______ millions of years ago.

2. She tried to ______ herself from the wind.

3. This species of bird is ______ in numbers every year.

4. The chemical ______ from cars and factories make the air, water and soil dangerously dirty.

5. The blue whale is a(an) ______ species.

6. Because of the ______ of human beings, many animals have become extinct.

Lời giải:

1. Dinosaurs became extinct millions of years ago.

2. She tried to protect herself from the wind.

3. This species of bird is decreasing in numbers every year.

Xem thêm:  Kim loại đồng, sắt tạo nên từ nguyên tố nào? | Myphamthucuc.vn

4. The chemical pollutants from cars and factories make the air, water and soil dangerously dirty.

5. The blue whale is a(an) endangered species.

6. Because of the interference of human beings, many animals have become extinct.

Hướng dẫn dịch:

1. Khủng long đã tuyệt chủng cách đây hàng triệu năm.

2. Cô ấy cố gắng tự bảo vệ mình khỏi gió.

3. Hằng năm loài chim này đang giảm dần số lượng.

4. Những chất thải hóa học từ ô tô và nhà máy làm cho không khí, nước và đất ô nhiễm một cách nguy hiểm.

5. Cá voi xanh là một loài bị đe dọa.

6. Bời vì sự can thiệp của con người, nhiều động vật đã tuyệ chủng.

Task 2. Circle A, B, C or D that best sums up each paragraph./(Khoanh tròn A, B, C hoặc D thể hiện ý chính của mỗi đoạn.)

Paragraph 1

A. Human beings need to grow food.

B. Human beings pollute the environment.

C. Human beings interfere with nature.

D. People should stop living in cities and villages.

Paragraph 2

A. Many animals are disappearing.

B. Human beings are responsible for the changes in the environment.

C. People are in danger of becoming extinct.

D. The human race is also an endangered species.

Paragraph 3

A. Human beings have made efforts to protect the environment.

B. Scientists have made a long list of endangered species.

C. People should be kept away from animals and plants.

D. Rare animals do not disappear.

Paragraph 4

A. The survival of endangered species

B. The Earth – a happy planet

C. Conditions for a peaceful co-existence

D. People’s interference with the environment

Lời giải:

1. C                    2. B              3. A                   4. C

Hướng dẫn dịch:

Đoạn 1

A. Con người cần trồng thực phẩm.

B. Con người gây ô nhiễm môi trường.

C. Con người can thiệp vào thiên nhiên.

D. Mọi người nên ngừng sống ở các thành phố và làng mạc.

Đoạn 2

A: Nhiều động vật đang biến mất.

B. Con người chịu trách nhiệm về những thay đổi trong môi trường.

C. Người ta có nguy cơ tuyệt chủng.

D. Loài người cũng là một loài bị nguy cấp.

Đoạn 3

A. Con người đã nỗ lực để bảo vệ môi trường.

B. Các nhà khoa học đã đưa ra một danh sách dài các loài bị nguy cấp.

C. Người ta nên tránh xa động vật và thực vật.

D. Động vật quý hiếm không biến mất.

Đoạn 4

A. Sự sống sót của các loài nguy cấp

B. Trái đất – một hành tinh hạnh phúc

C. Các điều kiện cho sự sống chung hòa bình

D. Sự can thiệp của người dân vào môi trường

Task 3. Answer the questions:/(Trả lời các câu hỏi.)

1. What are the four ways by which human beings are changing the world?

2. What are the serious consequences of people’s interference with the env ironment?

3. What has been done to protect the environment?

Lời giải:

1. Four ways that people change the world are:

Xem thêm:  Sơ đồ tư duy Tiếng nói của văn nghệ lớp 9 ngắn gọn nhất | Myphamthucuc.vn

–   They are changing the environment by building cities & villages.

–  They are affecting the water supply by using water for industry and agriculture.

–   They are changing weather conditions by cutting down trees in the forests.

–  They are destroying the air by adding pollutants like smoke from factories.

2. The serious consequences of people’s interference with the environment are:

–   Many kinds of rare animals are killed.

–  The environment where these animals are living is badly destroyed.

–  The numbers of rare animals is decreasing so rapidly that they are in danger of becoming extinct.

3. Many things have been done to protect endangered nature, such as:

–   Many organizations have been set up and money has been raised to save rare animals.

–   Thousands of national parks have been established.

–   Laws have been passed to prohibit killing endangered animals.

Hướng dẫn dịch:

1. Con người đang làm thay đổi thế giới theo 4 cách nào?

Bốn cách mà con người thay đổi thế giới là:

– Họ đang thay đổi môi trường bằng việc xây dựng các thành phố và làng xã.

– Họ  đang ảnh hưởng đến việc cung cấp nước bằng cách sử dụng nước cho công nghiệp và nông nghiệp.

– Họ đang thay đổi điều kiện thời tiết bằng cách chặt cây trong rừng.

– Họ phá hủy  không khí bằng cách thêm các chất gây ô nhiễm như khói từ nhà máy.

2. Những hậu quả nghiêm trọng của sự can thiệp của con người đến môi trường là gì?

Hậu quả nghiêm trọng của sự can thiệp của con người đối với môi trường là:

– Nhiều loại động vật quý hiếm bị giết.

– Môi trường nơi mà những con vật này đang sống bị phá huỷ nặng nề.

– Số lượng động vật quý hiếm giảm nhanh đến mức chúng có nguy cơ bị tuyệt chủng.

3. Những gì đã được thực hiện để bảo vệ môi trường?

Nhiều việc đã được thực hiện để bảo vệ việc môi trường đang bị đe dọa, như:

– Nhiều tổ chức đã được thành lập và tiền đã được huy động để cứu những động vật quý hiếm.

– Hàng ngàn vườn quốc gia đã được thành lập.

– Luật đã được thông qua để cấm giết động vật có nguy cơ tuyệt chủng.

After you read

Work in groups. Find out why some animals have become extinct./(Làm việc theo nhóm. Tìm hiểu lí do tại sao một số loài động vật đã bị tuyệt chủng.)

Lời giải:

–   People kill animals for fur, skin and food.

–   People keep animals as pets.

–   People hunt or capture animals for recreation or entertainment.

Hướng dẫn dịch:

– Con người giết động vật để lấy lông, da và thức ăn.

– Con người giam giữ động vật như thú cưng.

– Con người săn hoặc bắt giữ động vật để giải trí và vui đùa.

Xem toàn bộ Soạn Anh 11: Unit 10. Nature in danger

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập