Soạn Anh 10: Unit 13. Reading | Giải Anh 10 | Myphamthucuc.vn

UNIT 13: FILMS AND CINEMA

(Phim và điện ảnh)

A. READING

BEFORE YOU READ

Work with a partner. Answer the questions. /(Làm việc với một bạn cùng học. Trả lời câu hỏi.)

1. Do you want to see a film at the cinema or TV? Why?

2. Can you name some of the films you have some?

3. What kind of films do you like to see? why?

Lời giải:

1. I want to go to cinema because the sound and image at the cinema is better than at home.

2. I’ve seen some films such as “Titanic”, “Love, Roise” and “Five feet apart”

3. I like to see romantic films because these films are interesting and moving sometimes.

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn muốn xem một bộ phim tại rạp chiếu phim hay TV? Tại sao?

=> Tôi muốn xem một bộ phim ở rạp vì âm thanh và hình ảnh ở rạp tốt hơn ở nhà

2. Bạn có thể kể tên một số bộ phim bạn có?

=> Tôi đã xem một số bộ phim như  “Titanic”, “Love, Roise” and “Five feet apart”

3. Bạn thích xem phim nào? tại sao?

=> Tôi thích xem phim lãng mạn vì những phim đó rất thú vị và đôi khi còn cảm động nữa

WHILE YOU READ

Read the passage, and then do the tasks that follow./(Đọc đoạn văn, và sau đó làm bài tập theo sau.)

Click vào đây để nghe:

The history of what we call cinema today began in the early 19Ih century. At that time, scientists discovered that when a sequence of still pictures were set in motion, they could give the feeling of movement. In the first two decades of its existence, the cinema developed rapidly. In those early days, films were little more than moving photographs, usually about one minute in length. By 1905, however, films were about five or ten minutes long. They used changes of scene and camera positions to tell a story, with actors playing character parts. In the early 1910s, audiences were able to enjoy the first long films, but it was not until 1915 that the cinema really became an industry. From that time, film makers were prepared to make longer and better films and build special places where only films were shown. The cinema changed completely at the end of the 1920s. This wras when sound was introduced. The change began in America and soon spread to the rest of the world. As the old silent films were being replaced by spoken ones on the screen, a new cinema form appeared, the musicafcinema.

Xem thêm:  Tác giả - Tác phẩm: Tôi đi học | Myphamthucuc.vn

Hướng dẫn dịch

Lịch sử của những gì ngày nay chúng ta gọi là điện ảnh bắy đầu vào đầu thế kỷ 19. Vào lúc đó, các nhà khoa học khám phá rằng khi những cảnh của những hình tĩnh được làm chuyển động, chúng có thể tạo cảm giác chuyển động. Trong hai thập niên đầu của sự hiện hữu. điện ảnh phát triển nhanh chóng. Vào những ngày đầu tiên này, phim chỉ là những hình chuyển động, thường thường dài khoảng một phút. Tuy nhiên khoảng 1905. các phim dài khoảng năm hoặc mười phút. Chúng dùng sự thay đổi vị trí cảnh và máy quay phim để kể câu chuyện, với các diễn viên đóng các vai của nhân vật Vào những năm đầu thập niên 1910, khán thính già có thể thưởng thức những phim dài đầu tiên, nhưng mãi đến 1915 điện ảnh thật sự trở thành một nền công nghiệp. Từ lúc đó, các nhà làm phim được chuẩn bị làm những phim dài và hay hơn và xây dựng những nơi đặc biệt nơi đó chỉ phim được chiếu. Điện ảnh thay đổi hoàn toàn vào cuối thập niên 1920. Đây là khi âm thanh được giới thiệu. Sự thay đổi bắt đầu ờ Mỹ và chẳng bao lâu bành trướng đến phần còn lại của thế giới. Trong khi các phim câm cũ đang được thay thế bởi các phim nói trên màn ảnh, một hình thức điện ảnh mới, nhạc kịch.

Task 1: Find the word in the passage that can match with the definition on the right column./(Tìm từ trong đoạn văn có thể,ghép với định nghĩa ở cột phải.)
Soạn Anh 10: Unit 13. Reading | Giải Anh 10 - TopLoigiai

Lời giải:

Xem thêm:  Phát biểu cảm nghĩ về bài ca dao công cha như núi ngất trời ngắn gọn, hay nhất | Myphamthucuc.vn

1. cinema

film-making industry

2. sequence

series of related events or actions

3. decade

a period of ten years

4. rapidly

quickly and in a short time

5. scene

part of a film

6. character

a person in a film

Hướng dẫn dịch:

1. điện ảnh

ngành làm phim

2. chuỗi

loạt sự kiện hoặc hành động liên quan

3. thập kỷ

Một khoảng thời gian mười năm

4. nhanh

một cách nhanh chóng và trong một thời gian ngắn

5. cảnh phim

một phần của một bộ phim

6. nhân vật

một người trong một bộ phim

Task 2: Work in pairs. Answer these questions./(Làm việc từng đôi. Trả lời câu hỏi.)

1. When did the history of cinema begin?

2. What did scientists discover at the time?

3. Did films in the early days have sound?

4. When were audiences able to see long films?

5. When was sound introduced?

6. What form of films appeared as the old silent films were being replaced by spoken ones?

Lời giải:

1. The history of cinema began in the early 19th century.

2. At that time, scientists discovered that when a sequence of still pictures were set in motion, they could give the feeling of movement.

3. No, they didn’t.

4. Audiences were able to see long films in the easrly 1920s.

5. The sound was introduced at the end of the 1920s.

6. As the old silent films were being replaced by spoken ones, the musical cinema appeared.

Hướng dẫn dịch:

1. Lịch sử điện ảnh bắt đầu từ khi nào?

=> Lịch sử của điện ảnh bắt đầu vào đầu thế kỷ 19.

2. Các nhà khoa học khám phá gì vào thời điểm đó?

=> Vào thời điểm đó, các nhà khoa học phát hiện ra rằng khi một chuỗi hình ảnh tĩnh được đặt trong chuyển động, họ có thể cho cảm giác chuyển động.

3. Phim trong những ngày đầu có âm thanh không?

=> Không, họ không làm vậy.

4. Khi nào khán giả có thể xem phim dài?

Xem thêm:  Dàn ý phân tích bài thơ Khi con tu hú (ngắn gọn, hay nhất) | Myphamthucuc.vn

=> Khán giả có thể xem những bộ phim dài trong thập niên 1920.

5. Khi nào âm thanh được giới thiệu?

=> Âm thanh được giới thiệu vào cuối những năm 1920.

6. Hình thức bộ phim nào xuất hiện như những bộ phim câm cũ đã được thay thế bởi những bộ phim nói?

=> Khi những bộ phim câm cũ đã được thay thế bằng những bộ phim nói, rạp chiếu phim âm nhạc xuất hiện.

Task 3: Decide which of the options below is the best title for the passage./(Quyết định câu chọn nào trong những chọn lựa dưới đây là tựa đúng nhất cho đoạn văn.)

A. The Story of a Film Maker

B. A Brief History of Cinema

C. The History of the Film Industry

Lời giải:

B. A Brief of Cinema

Hướng dẫn dịch:

A. Lịch sự của nhà làm phim

B. Tóm tắt về điện ảnh

C. Lịch sử của ngành công nghiệp phim.

AFTER YOU READ  

Work in groups. Talk about the passage, using the cues below/(Làm việc từng nhóm. Nói về đoạn văn, dùng từ gợi ý dưới đây.)

19th century         1910s            1920s

1905                       1915

Lời giải:

The history of cinema began in the early 19th century. And by 1905, the length of films were about five or ten minutes. In the early 1910s, it was the first time that audience enjoyed long films. And till 1915 cinemas really became an industry. At the end of the 1920s, the cinema changed completely.

Hướng dẫn dịch:

Rạp chiếu phim bắt đầu vào đầu thế kỷ 19. Và đến năm 1905, các bộ phim dài khoảng năm hay mười phút. Ở  đầu những năm 1910, khán giả đã có thể thưởng thức những bộ phim dài đầu tiên. Và đến tận năm 1915, các rạp chiếu phim mới thực sự trở thành một ngành công nghiệp. Vào cuối những năm 1920, điện ảnh đã thay đổi hoàn toàn.

Xem toàn bộ Soạn Anh 10: Unit 13. Films and cinema

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập