Soạn Anh 10: Unit 11. Language focus | Giải Anh 10 | Myphamthucuc.vn

UNIT 11: NATIONAL PARKS

Công viên quốc gia

E. LANGUAGE FOCUS (Ngữ pháp chính)

*Pronunciation: /t/ – /d/

* Grammar: Conditional sentence type 3 (Câu điều kiện loại 3)

Click vào đây để nghe:

Listen and repeat./(Nghe và nhắc lại)

/t/

/d/

topic

contain

plant

worked

toxic

contamination

different

hoped

difficulty

invader

spend

lived

documentary

dependent

depend

played

Practise these sentences./(Luyện tập các câu sau)

1, It’s next to the restaurant on the third floor.

2, They’re on the next counter on your left, dear.

3, It’s exactly twenty-two minutes to ten.

4, They stayed at home and played cards with the children.

5, Sidney and I listened to the radio and studied.

6, Donald and I had a bad cold, so we decided to stay at home.

Hướng dẫn dịch:

1, Nó nằm cạnh nhà hàng trên tầng ba.

2, Họ đang ở quầy tiếp theo bên trái của bạn, thân yêu.

3, Đó là chính xác là 10 giờ kém 10 phút.

4, Họ ở nhà và chơi bài với lũ trẻ.

5, Sidney và tôi nghe đài và nghiên cứu.

6, Donald và tôi bị cảm lạnh, nên chúng tôi quyết định ở nhà.

* Grammar and vocabulary

Exercise 1: Complete the following sentences, using the correcl form of the verbs in brackets./(Hoàn chỉnh những câu sau,dưới dạng đúng của động từ trong ngoặc.)

I would have sent you a postcard if I______ (have) your address.

I would have sent you a postcard if I had had your address.

1, If I_______ (know) that you were ill last week, I would have gone to see you.

2, I would have bought a new bicycle if I______ (have) enough money.

3, If I had had a motorbike, I_______ (go) home immediately.

4, If he had worked hard, he _______ (pass) his examination.

5, We______ (enjoy) the party better if it had not been so long.

6, He wouldn’t have begun to learn Russian if he ______ (know) the difficulties.

7, If the rain______ (stop), I would have gone for a walk.

8, If you______ (call) him, he would have come.

Lời giải:

1. had known 2. had had 3. would have gone

4. would have passed 5. would have enjoyed

6. had known 7. had stopped            8. had called

Hướng dẫn dịch:

1, Nếu tôi biết rằng bạn đã bị bệnh tuần trước, tôi sẽ đi gặp bạn.

2, Tôi đã mua một chiếc xe đạp mới nếu tôi có đủ tiền.

3, Nếu tôi có một chiếc xe máy, tôi sẽ về nhà ngay lập tức.

4, Nếu anh ta đã làm việc chăm chỉ, anh ta sẽ vượt qua kỳ thi của mình.

5, Chúng tôi sẽ rất thích bữa tiệc tốt hơn nếu nó không quá lâu.

6, Anh ta sẽ không bắt đầu học tiếng Nga nếu anh ta biết những khó khăn.

7, Nếu trời ngừng mưa, tôi sẽ đi dạo.

8,Nếu bạn gọi anh ta, anh ta sẽ đến.

Exercise 2: Write a sentence with if for each situation./(Viết một câu với if cho mỗi tình huống.)

I wasn’t hungry, so I didn’t eat anything.

If I had________________

If I had been hungry, I would have eaten something.

1, The accidents happened because the driver in front stopped so suddenly.

If the driver in front hadn’t___________

2, I didn’t know that Lam had to get up early, so I didn’t wake him.

If I had known____________

3, I was able to buy the car only because Hoa lent me the money.

If Hoa hadn’t____________

4, Mary was not injured in the crash because she was wearing a seat belt.

If Mary hadn’t _________

5, You did not have breakfast – that is why you are hungry now.

If you had____________ .

6, I did not get a taxi because 1 did not have any money on me.

If I had_____________ .

Lời giải:

1, If the driver in front hadn’t stopped so suddenly, the accident wouldn’t have happened.

2, If I had known that Lam had to get up early, I’d have woken him up.

3, If Hoa hadn’t lent me the money, I wouldn’t have been able to buy the car.

4, If Mary hadn’t been wearing a seat bell, she would have been injured.

5, If you had had breakfast, you wouldn’t be hungry now.

6, If I had had some money on me, I would have got a taxi.

Hướng dẫn dịch:

1, Nếu người lái xe phía trước không dừng đột ngột, tai nạn sẽ không xảy ra.

2, Nếu tôi biết rằng Lâm dậy sớm, tôi đã đánh thức anh ta dậy.

3, Nếu Hoa không cho tôi vay tiền, tôi sẽ không thể mua xe.

4, Nếu Mary không đeo dây an toàn, cô sẽ bị thương.

5, Nếu bạn ăn sáng, bạn sẽ không đói bây giờ.

6, Nếu tôi có một số tiền, tôi đã có một xe taxi.

Exercise 3: Use the given information to make conditiona sentences with if./(Dùng thông tin được cho để đặt câu điều kiện với if.)

Example:

A bull was blocking the road, so we didn’t arrive on time.

If a bull hadn’t been blocking the road, we would have arrived on time.

1, I wasn’t working at the restaurant last night. I didn’t wait on your table.

_____________________

2, They weren’t paying attention, so they didn’t see the sign marking their exit from the highway.

_____________________

3, Carol didn’t answer the phone because she was studying.

_____________________

4, The sun was shining, so we went to the beach yesterday.

_____________________

5, The music was playing loudly at the restaurant, so I didn’t hear everything Mr. Lee said during the dinner.

_____________________

Lời giải:

1, If I had been working at the restaurant last night, I would have waited on your table.

2, If they had ben paying attention, they would have seen the sign marking their exit from the highway.

3, Carol would have answered the phone if she hadn’t been studying.

4,If the sun hadn’t been shining, we wouldn’t have gone to the beach yesterday.

5, If the music hadn’t been playing loudly at the restaurant, I would have heard everything Mr Lee said during dinner.

Hướng dẫn dịch:

Ví dụ:

Nếu con bò không chắn lối đi, chúng tôi sẽ đến đúng giờ.

1, Nếu tôi làm việc tại nhà hàng tối qua, tôi sẽ đợi trên bàn của bạn.

2, Nếu họ chú ý, họ sẽ thấy biển báo đánh dấu lối ra từ xa lộ.

3, Carol sẽ trả lời điện thoại nếu cô ấy không học.

4, Nếu mặt trời không chiếu sáng, chúng tôi sẽ không đi đến bãi biển ngày hôm qua.

5, Nếu âm nhạc không được chơi lớn tiếng tại nhà hàng, tôi sẽ nghe được mọi thứ mà Lee nói trong bữa tối.

Xem toàn bộ Soạn Anh 10: Unit 11. National parks

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
Xem thêm:  Trình bày quá trình điều hòa lượng đường trong máu | Myphamthucuc.vn