Lý thuyết Sinh 10: Bài 23. Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật | Giải Sinh 10 | Myphamthucuc.vn

Lý thuyết Sinh 10 Bài 23. Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật

I. QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP

– Vi sinh vật có khả năng tự tổng hợp các loại axit amin.

– Vi sinh vật sử dụng năng lượng và enzim nội bào để tổng hợp các chất.

– Sự tổng hợp prôtêin là do các axit amin liên kết với nhau bằng liên kết peptit.

n(Axit amin) ⟶⟶ Prôtêin

– Tổng hợp pôlisaccarit:

(Glucôzơ)n + [ADP – glucôzơ] ⟶⟶ (Glucôzơ)n + 1 + ADP

– Sự tổng hợp lipit: Glixêrol kết hợp axit béo bằng liên kết este.

– Nuclêôtit: các Bazơ nitơ kết hợp đường 5 cacbon và axit phôtphoric. Các nuclêôtit liên kết tạo ra axit nuclêic.

II. QUÁ TRÌNH PHÂN GIẢI

1. Phân giải prôtêin và ứng dụng

– Các prôtêin phức tạp được phân giải thành các axit amin nhờ prôtêaza của vi sinh vật tiết ra môi trường, quá trình này diễn ra bên ngoài tế bào.

– Vi sinh vật hấp thụ axit amin và phân giải tiếp tạo ra năng lượng.

Xem thêm:  Dàn ý cảm nhận về khổ 2 bài Nói với con chi tiết | Myphamthucuc.vn

– Khi môi trường thiếu C và thừa nitơ ⟶⟶ Vi sinh vật khử amin, sử dụng axit hữu cơ làm nguồn cacbon.

– Nhờ prôtêaza của vi sinh vật phân giải prôtêin thu được các axit amin ứng dụng trong: làm tương, làm nước mắm…

2. Phân giải pôlisaccarit và ứng dụng

a) Lên men êtilic

Tinh bột ⟶⟶ (+ Nấm đường hóa) ⟶⟶ Glucôzơ ⟶⟶ (+ Nấm men rượu) ⟶⟶ Êtanol + CO2

b) Lên men lactic (chuyển hóa kị khí)

Có 2 loại lên men lactic là lên men đồng hình và lên men dị hình:

Glucôzơ ⟶⟶ (+ Vi khuẩn lactic đồng hình) ⟶⟶ Axit lactic

Glucôzơ ⟶⟶ (+ Vi khuẩn lactic dị hình) ⟶⟶ Axit lactic + CO2 + Êtanol + Axit axêtic…

c) Phân giải xenlulôzơ

– Xenlulôzơ có trong xác thực vật ⟶⟶ Vi sinh vật tiết enzim xenlulaza phân giải xenlulôzơ ⟶⟶ Tạo chất mùn, làm giàu chất dinh dưỡng cho đất, tránh ô nhiễm môi trường.

d) Ứng dụng

– Phân giải tinh bột để sản xuất kẹo, xirô, rượu…

– Tận dụng bã thải thực vật làm nấm ăn.

– Làm thức ăn cho gia súc.

III. MỐI QUAN HỆ GIỮA TỔNG HỢP VÀ PHÂN GIẢI

– Tổng hợp (đồng hóa) và phân giải (dị hóa) là 2 quá trình ngược nhau nhưng thống nhất trong hoạt động sống của tế bào.

– Đồng hóa tổng hợp các chất cung cấp nguyên liệu cho dị hóa.

– Dị hóa phân giải các chất cung cấp năng lượng cho đồng hóa.

Xem toàn bộ Giải Sinh 10: Bài 23. Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật

Xem thêm:  Viết đoạn văn ngắn quy nạp cảm nhận khổ thơ 2 bài Quê hương (ngắn gọn, hay nhất) | Myphamthucuc.vn
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập