Giới thiệu

Giới thiệu sơ lược về ngành GDĐT tỉnh Đồng Nai

 

1. Khái quát những chặng đường xây dựng và phát triển của ngành GDĐT tỉnh Đồng Nai

(Đang cập nhật)

2. Thống kê trường lớp, học sinh năm học 2017-2018

 

TT

Cấp học

Trường

Trong đó

Lớp

Trong đó

Học

sinh

Trong đó

Tỉ lệ HS ngoài

công lập

Công

lập

Ngoài

công lập

Công

lập

Ngoài

công lập

Công

lập

Ngoài

công lập

1

Mầm non

318

225

93

6.061

2.584

3.477

176.737

76.990

99.747

56,44

– Nhà trẻ

x

x

x

1.184

448

736

27.091

9.838

17.253

63,69

– Mẫu giáo

35

24

11

4.877

2.136

2.741

149.646

67.152

82.494

55,13

– Mầm non

283

201

82

x

x

x

x

x

x

x

2

Tiểu học

303

298

5

7.659

7.453

206

263.182

256.434

6.748

2,56

3

THCS

179

176

3

4.067

3.868

199

159.090

151.453

7.637

4,80

4

THPT

73

49

24

1.886

1.386

500

74.830

52.410

22.420

29,96

Tổng cộng

873

748

125

19.673

15.291

4.382

673.839

537.287

136.552

20,26