Giải Toán 12: Bài 1 trang 23-24 SGK Giải tích 12

Bài 3: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

Bài 1 trang 23-24 SGK Giải tích 12: 

Tính giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số:

a) y = x3 – 3x2 – 9x + 35 trên các đoạn [-4; 4] và [0; 5] ;

b) y = x4 – 3x2 + 2 trên các đoạn [0; 3] và [2; 5] ;

c)  trên các đoạn [2 ; 4] và [-3 ; -2] ;

d) Giải Toán 12: Bài 1 trang 23-24 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12 trên đoạn [-1 ; 1].

Lời giải:

a) TXĐ: D = R.

y’ = 3x2 – 6x – 9;

y’ = 0 ⇔ x = –1 hoặc x = 3.

+ Xét hàm số trên đoạn [-4; 4] :

y(-4) = -41 ;

y(-1) = 40 ;

y(3) = 8

y(4) = 15.

Giải Toán 12: Bài 1 trang 23-24 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12

+ Xét hàm số trên [0 ; 5].

y(0) = 35 ;

y(3) = 8 ;

y(5) = 40.

Giải Toán 12: Bài 1 trang 23-24 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12

b) TXĐ: D = R

y’ = 4x3 – 6x

y’ = 0 ⇔ 2x.(2x2 – 3) = 0 ⇔ Giải Toán 12: Bài 1 trang 23-24 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12

+ Xét hàm số trên [0 ; 3] :

Giải Toán 12: Bài 1 trang 23-24 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12

+ Xét hàm số trên [2; 5].

y(2) = 6;

y(5) = 552.

Giải Toán 12: Bài 1 trang 23-24 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12

c) TXĐ: D = (-∞; 1) ∪ (1; +∞)

Giải Toán 12: Bài 1 trang 23-24 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12  > 0 với ∀ x ∈ D.

⇒ hàm số đồng biến trên (-∞; 1) và (1; +∞).

⇒ Hàm số đồng biến trên [2; 4] và [-3; -2]

Giải Toán 12: Bài 1 trang 23-24 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12

d) TXĐ: D = (-∞; 5/4]

Giải Toán 12: Bài 1 trang 23-24 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12 với ∀ x ∈ (-∞; 5/4)

⇒ Hàm số nghịch biến trên (-∞; 5/4)

⇒ Hàm số nghịch biến trên [-1; 1]

Giải Toán 12: Bài 1 trang 23-24 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Kiến thức áp dụng

Quy tắc tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số y = f(x) trên [a; b].

+ Tìm các điểm xi trên khoảng (a; b) sao cho tại đó f’(xi) = 0 hoặc không xác định.

Xem thêm:  Bài 17. Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước | Myphamthucuc.vn

+ Tính f(a); f(xi); f(b).

+ Tìm số lớn nhất M và số nhỏ nhất m trong các số trên. Ta có:

Giải Toán 12: Bài 1 trang 23-24 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Nếu hàm số đồng biến trên [a; b] thì

Giải Toán 12: Bài 1 trang 23-24 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Nếu hàm số nghịch biến trên [a; b] thì

Giải Toán 12: Bài 1 trang 23-24 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập