Giải SBT Vật lý 9: Bài 7. Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn | Myphamthucuc.vn

Bài 7. Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn

Câu 1 trang 19 SBT Vật Lí 9 

Hai dây dẫn bằng nhôm có cùng tiết diện, một dây dài 2m có điện trở R1 và dây kia dài 6m có điện trở R2. Tính tỉ số R1/R2

Lời giải:

Do điện trở tỉ lệ thuận với chiều dài dây dẫn nên ta có: R1/R2 = I1/I2 =2/6. Vậy R1/R2 =1/3

Câu 2 trang 19 SBT Vật Lí 9 

Một dây dẫn dài 120m được dùng để quấn thành một cuộn dây. Khi đặt hiệu điện thế 30V vào hai đầu cuộn dây này thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 125mA

a) Tính điện trở cuộn dây

b) Mỗi đoạn dài 1m của dây dẫn này có điện trở là bao nhiêu?

Tóm tắt:

l = 120m; U = 30V; I = 125mA = 0,125A

a) R = ?

b) l’= 1 m; R’ = ?

Lời giải:

a. Điện trở của cuộn dây là: 

b. Vì điện trở của dây dẫn tỷ lệ thuận với chiều dài nên mỗi đoạn dài l’= l m của dây dẫn có điện trở là:

R’ = R/l = 240/120 = 2Ω

Câu 3 trang 19 SBT Vật Lí 9 

Hình 7.1 biểu diễn một đoạn dây dẫn AB đồng chất, tiết diện đều, hai điểm M và N chia dây dẫn AB thành ba đoạn dài bằng nhau: AM = MN = NB. Cho dòng điện cường độ I chạy qua dây dẫn này.

Câu 3 trang 19 SBT Vật Lí 9 | Giải SBT Vật Lí 9

a) Hãy cho biết hiệu điện thế UABbằng bao nhiêu lần hiệu điện thế UMN.

b) Hãy so sánh hiệu điện thế UANvà UMB

Xem thêm:  Soạn Anh 7: Unit 3. Hoa's family | Myphamthucuc.vn

Lời giải:

a) Vì điện trở tỷ lệ với chiều dài sợi dây nên ta có:

Câu 3 trang 19 SBT Vật Lí 9 | Giải SBT Vật Lí 9 (ảnh 2)

→ RAB = 3.RMN

→ UAB = I.RAB = I.RMN.3 = 3.UMN.

b)

Câu 3 trang 19 SBT Vật Lí 9 | Giải SBT Vật Lí 9 (ảnh 3)

→ UAN = I.RAN = I.RMB = UMB

Câu 4 trang 19 SBT Vật Lí 9 

Một dây đồng dài l1 = 10m có điện trở R1 và một dây dẫn bằng nhôm dài l2 = 5m có điện trở R2. Câu trả lời nào dưới đây là đúng khi so sánh R1 với R2?

A. R1= R2

B. R1< 2R2

C. R1> 2R2

D. không đủ điều kiện để so sánh Rvà R2

Lời giải:

Chọn D. Không đủ điều kiện để so sánh R1 với R2 vì khi so sánh điện trở phụ thuộc vào chiều dài của dây dẫn ta cần dây dẫn làm từ cùng 1 loại vật liệu và có tiết diện như nhau.

Câu 5 trang 19 SBT Vật Lí 9 

Điện trở của dây dẫn không phụ thuộc vào yếu tố nào dưới đây?

A. Vật liệu làm dây dẫn

B. Khối lượng của dây dẫn

C. Chiều dài dây dẫn

D. Tiết diện của dây dẫn

Lời giải:

Chọn B. Điện trở của dây dẫn không phụ thuộc vào khối lượng của dây dẫn

Câu 6 trang 20 SBT Vật Lí 9 

Để tìm hiểu sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào chiều dài dây dẫn, cần phải xác định và so sánh điện trở các dây dẫn có những đặc điểm nào ?

A. Các dây dẫn này phải có cùng tiết diện, được làm từ cùng một vật liệu, nhưng có chiều dài khác nhau.

B. Các dây dẫn phải có cùng chiều dài, được làm từ cùng một vật liệu, nhưng có tiết diện khác nhau.

Xem thêm:  Bài 43. Bảo quản thịt, trứng, sữa và cá (ngắn nhất) | Myphamthucuc.vn

C. Các dây dẫn phải có cùng chiều dài, cùng tiết diện, nhưng được làm bằng các vật liệu khác nhau

D. Các dây dẫn này phải được làm từ cùng một vật liệu, nhưng có chiều dài và tiết diện khác nhau.

Lời giải:

Chọn A. Các dây dẫn này phải có cùng tiết diện, được làm từ cùng một vật liệu, nhưng có chiều dài khác nhau

Câu 7 trang 20 SBT Vật Lí 9 

Dây tóc một bóng đèn khi chưa mắc vào mạch có điện trở là 24Ω. Mỗi đoạn dài 1cm của dây tóc nàu có điện trở là 1,5Ω. Tính chiều dài của toàn bộ sợi dây tóc cảu bóng đèn này.

Lời giải:

Cứ 1cm dây tóc có điện trở là 1,5 Ω

x cm dây tóc có điện trở là 24 Ω

⇒ x = (24 ×1)/1,5 = 16cm

Câu 8 trang 20 SBT Vật Lí 9 

Đường dây dẫn của mạng điện trong một gia đình nếu nối dài liên tiếp với nhau sẽ có chiều dài tổng cộng là 500m và điện trở của mỗi đoạn có chiều dài 1m của đường dây này có điện trở trung bình là 0,02Ω. Tính điện trở tổng cộng của toàn bộ đường dây dẫn nối dài liên tiếp này.

Lời giải:

Cứ 1m dây có điện trở trung bình là 0,02Ω

500m dây có điện trở trung bình là xΩ

⇒ x = (0,02 × 500)/1 = 10Ω

Câu 9 trang 20 SBT Vật Lí 9 

Đoạn dây dẫn nối từ cột vào một gia đình có chiều dài tổng cộng là 50m và có điện trở tổng cộng là 0,5Ω. Hỏi mỗi đoạn dài 1m của dây này có điện trở là bao nhiêu?

Xem thêm:  Đóng vai cô bé Thủy kể lại câu chuyện Cuộc chia tay của những con búp bê | Myphamthucuc.vn

Lời giải:

Cứ 50 m dây dẫn có điện trở là 0,5Ω

1m dây dẫn có điện trở là xΩ

⇒ x = (0,5 × 1)/50 = 0,01Ω

Câu 10 trang 20 SBT Vật Lí 9 

Người ta muốn quấn một dây dẫn điện trở quanh một lõi sứ hình trụ tròn với đường kính lõi sứ là 1,5cm. Biết 1m dây quấn có điện trở 2Ω. Hỏi cuộn này gồm bao nhiêu vòng dây nếu điện trở của cả cuộn dây là 30Ω? Biết rằng các vòng dây được cuốn sát nhau thành một lớp.

Lời giải:

Cứ 1 m dây dẫn có điện trở là 2 Ω

xm dây dẫn có điện trở là 30 Ω

⇒ x = (30 × 1)/2 = 15m

Chu vi của vòng 1 quấn dây: c = 3,14 x d = 3,14 x 1,5.10-2 = 0,0471m

Số vòng của cuộn dây này là: n = 15/0,0471 ≈ 318,5 (vòng)

Câu 11 trang 20 SBT Vật Lí 9 

Có trường hợp bếp điện sử dụng dây nung là dây mayso bị đứt, ta có thể nối chỗ dây đứt lại để tiếp tục sử dụng. Hỏi khi đó điện trở của dây nung này và cường độ dòng điện đi qua chỗ đó thay đổi như thế nào so với trước? Vì sao? Biết rằng hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây vẫn như trước.

Lời giải:

Khi ta nối chỗ dây bị đứt lại để tiếp tục sử dụng thì chiều dài l của dây sẽ giảm

→ điện trở R của dây sẽ giảm

Mặt khác hiệu điện thế U đặt vào hai đâu dây không đổi nên cường độ dòng điện qua dây I = U/R sẽ tăng lên so với trước.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập