Đề kiểm tra 45 phút Hóa 12 Chương 7 (Đề 1) | Myphamthucuc.vn

Đề kiểm tra 45 phút Hóa 12 – Chương 7

Đề Số 1

Câu 1: Tính chất vật lý nào dưới đây không phải là tính chất vật lý của sắt?

A. Kim loại nặng                               B. Màu vàng nâu            

C. Dẫn điện và dẫn nhiệt tốt              D. Có tính nhiễm từ

Câu 2: Cấu hình electron nào sau đây là của ion Fe2+

A. [Ar] 3d                 B. [Ar] 3d4                        C. [Ar] 3d                       D. [Ar] 3d6

Câu 3: Một loại hợp kim của sắt chứa một lượng rất ít các nguyên tố Si, Mn, S, P và trong đó chứa C (0,01% – 2%) và. Hợp kim đó là

A. amelec                 B. gang                    C. thép                                    D. đuyra.

Câu 4: Khử hoàn toàn 15g hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 cần dùng 896ml khí CO (đktc) ở nhiệt độ cao. Khối lượng chất rắn thu được sau khi kết thúc phản ứng là:          

A. 14,36g                       B. 16,6g              C. 13,36g                                 D. Kết quả khác

Câu 5: Các số oxi hoá đặc trưng của crom là

A.+2, +4, +6.            B.+2, +3, +6.       C.+1, +2, +4, +6.                     D.+3, +4, +6.

Câu 6: Hoà tan 14 gam Fe trong dung dịch HCl dư, sau khi phản ứng kết thúc thu được V lít khí H2 (ở đktc). Giá trị của V là     

A. 5,6 lít.              B. 2,24 lít                  C. 4,48 lít.                               D. 11,2 lít.

Câu 7: Nhúng thanh sắt lần lượt vào các dung dịch sau: HCl, AgNO3, ZnCl2, Fe(NO3)3, H2SO4 đặc, nóng, HNO3 loãng.Số trường hợp xảy ra pứ tạo hợp chất sắt (II) là

A. 3.                            B. 4.                          C. 5.                                        D. 2.

Câu 8: Nguyên liệu sản xuất thép là:

A. Quặng hematit          B. Quặng manhetit                  C. Gang                D. Quặng pirit    

Xem thêm:  Lý thuyết GDCD 11: Bài 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa | Myphamthucuc.vn

Câu 9: Hòa tan hết 18,8 g hh gồm Cr và Fe trong dd HCl loãng sau phản ứng thu được 7,84 lít khí (đktc). Khối lượng Cr trong hỗn hợp là

A. 8,4 g.                        B. 10,4 g.              C. 7,8g.                                    D. 5,2g.

Câu 10: Crom(III) oxit có màu gì?

A. Màu vàng.      B. Màu lục xám.             C. Màu đỏ thẫm.                      D. Màu lục thẫm

Câu 11: Cho 11,2 gam bột Fe vào dung dịch HNO3 và khuấy đến khi phản ứng xong thu V lít khí N2O (đkc) và còn 5,6 gam kim lọai. Giá trị của V là

A. 0,56 lít               B.  0,28 lít                     C. 6,72 lít                                D. 5,6 lít

Câu 12: Nếu cho dung dịch KOH vào dung dịch Fe2(SO4)3 thì xuất hiện

A. kết tủa màu xanh lam.                                                   B. kết tủa màu nâu đỏ.

C.kết tủa màu trắng xanh, sau đó chuyển sang màu nâu đỏ. D. kết tủa màu trắng hơi xanh.

Câu 13: Cho sắt dư vào dung dịch HNO3 loãng thì dung dịch thu được chứa

A. Fe(NO3)3.              B. Fe(NO3)2 và Fe(NO3)3.                  

C. Fe(NO3)2.             D. Fe(NO3)2 hoặc Fe(NO3)3

Câu 14: Cho sơ đồ sau:

Các chất X, Y, Z lần lượt là:

A. K[Cr(OH)4], K2Cr2O7, Cr2(SO4)3        

B. K[Cr(OH)4], K2CrO4, CrSO4.

C. K2CrO4, K2Cr2O7, Cr2(SO4)3.              

D. K2Cr2O7, K2CrO4, Cr2(SO4)3.

 

Câu 15: Phản ứng nào dưới đây không thể xảy ra
  (1) Fe + MgSO4→Mg + FeSO                                            (2) Fe + 2HCl → FeCl2+ H2
  (3) Fe + 6HNO3đ , nguội → Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O               (4) 2Fe + 3Cl2→2FeCl3

A. (1),(3)                       B.  (3),(4)                        C. (3)                             D. (1),(2)

Câu 16 : Cho sơ đồ chuyển hoá: Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 12 Chương 7 (Đề 1) -  Đáp án thang điểm chi tiết (mỗi mũi tên ứng với một phản ứng). Các chất X, Y, Z lần lượt là

Xem thêm:  Cảm nhận về hình tượng người lính trong bài Đồng chí ngắn gọn nhất | Myphamthucuc.vn

A. HCl, Cl2, KOH         B. Cl2, HCl, Mg(OH)2           C. Cl2, Cu(OH)2.      D. HCl, NaOH,Cl2

Câu 17: Để thu được m gam Cr từ Cr2O3 bằng phản ứng nhiệt nhôm (H = 70%) cần dùng 8,1 g nhôm. Khối lượng Crom thu được là:

A. 15,6 gam.         B. 10,4 gam.             C. 10,92 gam.              D. 22,23 gam.

Câu 18: Cho 5,6 gam Fe vào dung dịch AgNO3 dư, sau phản ứng được m gam chất rắn. Giá trị m là

A. 14,4.                  B. 21,6.                        C. 10,8.                                  D. 32,4.

Câu 19: Ứng dụng của crom là?

A. Crom là kim loại rất cứng có thể dùng cắt thủy tinh.

B. Crom làm hợp kim cứng và chịu nhiệt hơn,nên dùng để tạothép cứng,không gỉ, chịu nhiệt.

C. Crom là kim loại nhẹ, nên được sử dụng tạocác hợp kim dùng trong ngành hàng không.

D. Điều kiện thường,crom tạo được lớp màng oxit mịn, bền chắc nên được dùng để mạ bảo vệ thép.

Câu 20: Cho từng chất : Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)3,FeCl2, Fe2(SO4)3, FeCO3, FeS lần lượt phản ứng với HNO3 dư, đặc nóng. Số lượng phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hoá – khử là:

A. 4.                     B. 6.                             C. 5.                                        D. 7.

Câu 21: Hòa tan 18,4 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư thu được 7,84 lít SO2 (đktc) và dung dịch Y. Phần trăm khối lượng của Fe trong hỗn hợp X là

A. 60,87%.           B. 45,65%.                 C. 53,26%.                                D. 30,43%.

Câu 22: Chất khử được dùng trong quá trình sản xuất gang là

A. hiđro.            B. than cốc.                     C. nhôm.                             D. cacbon monooxit

Câu 23: Cho dãy các chất : Cr(OH)3, Fe(NO3)3, (NH4)2CO3, NaHS, Cr2O3, Al, Al2O3. Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là

A. 5                    B. 2                               C. 3                             D. 4

Câu 24: Cho m gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 tác dụng với dung dịch HCl dư. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn được dung dịch Y. Cô cạn Y được 3,81 gam FeCl2 và 8,125 gam FeCl3. Giá trị của m là

Xem thêm:  Chức năng quan trọng nhất của lá là gì? | Myphamthucuc.vn

A. 6,16 gam                   B. 10,16 gam               C. 8 gam                      D. 4,875 gam

Câu 25: Dãy kim loại bị thụ động trong axit HNO3 đặc, nguội là

A. Fe, Al, Cr               B. Fe, Al, Ag                C. Fe, Al, Cu                          D. Fe, Zn, Cr

Câu 26:Trong các câu sau, câu nào đúng?

A. Crom là chất cứng nhất.

B. Crom là kim loại nên chỉ tạo được oxit bazơ.

C. Trong tự nhiên, crom có ở dạng đơn chất.

D. Để điều chế crom sử dụng phản ứng nhiệt nhôm Cr2O3.

Câu 27: Cho các phát biểu sau:

(a) Dung dịch hỗn hợp FeSO4 và H2SO4 làm mất màu dung dịch KMnO4;

(b) Fe2O3 có trong tự nhiên dưới dạng quặng manhetit;

(c) Al(OH)3 có tính lưỡng tính.

(d) CrO3 là oxit axit, tác dụng với H2O chỉ tạo ra hai axit.

Số phát biểu đúng là

A. 3.                           B. 2.                           C. 1.                          D. 4.

Câu 28: Cho 33,1 gam hỗn hợp các kim loại Al, Cr, Fe tác dụng với lượng dư dung dịch HCl loãng nóng (trong điều kiện không có không khí), thu được dung dịch X và 6,72 lít khí H2 (ở đktc). Cô cạn dung dịch X được m gam muối khan. Giá trị của m là

A. 43,75.           B. 55,5.                     C. 48,8.                               D. 54,4

Câu 29: Quá trình sản xuất gang trong lò cao, quặng hematit bị khử theo sơ đồ

A. Fe3O4→ Fe2O3 → FeO → Fe                                     B. Fe3O4 → FeO→  Fe2O3 → Fe

B. Fe2O3→Fe3O4→  FeO → Fe                                     D. Fe2O3 → FeO →Fe3O4  →Fe

Câu 30: Nguyên liệu sản xuất thép là:

 

Đáp án và thang điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Đáp án

B

D

C

A

B

A

D

C

B

D

A

B

C

C

A

Câu

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Đáp án

A

C

D

B

A

D

D

A

A

A

D

A

D

C

C

Tham khảo toàn bộ: Đề kiểm tra, đề thi Hóa 12 học kì 2

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập