Đề kiểm tra 1 tiết Toán 9 Chương 2 Đại số ( Đề 2) | Myphamthucuc.vn

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 9 Chương 2 Đại số ( Đề 2)

Đề 2:                       

I- PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 3điểm )

Từ câu 1 đến câu 6; hãy khoanh tròn chữ cái đứng đầu của phương án mà em cho là đúng.

Câu 1: Hàm số nào sau đây là hàm số bậc nhất ?

                                         

D . Không có hàm số nào.

Câu 2: Hàm số  (m là tham số ) đồng biến trên  khi:

A . m ≥ -3           ;          B . m ≤ -3       ;          C . m < -3         ;        D . m > -3

Câu 3: Trong hệ tọa độ Oxy ; điểm nào sau đây thuộc đường thẳng  ?

A .  (2 ; -12)         ;          B .  (0,5 ; 2)       ;      C . (-3 ; -8)       ;        D . (0 ; – 4)

Câu 4: Với Đề kiểm tra 1 tiết  Toán 9 Chương 2 Đại số ( Đề 2) -  Đáp án thang điểm chi tiết  thì hàm số Đề kiểm tra 1 tiết  Toán 9 Chương 2 Đại số ( Đề 2) -  Đáp án thang điểm chi tiết  có giá trị là:

A . 12                   ;          B. 11               ;         C . 16          ;        D. 6

Câu 5: Trong hệ tọa độ Oxy, đường thẳng y = 2 – x song song với đường thẳng:

A . y = -x     ;    B . y = x + 1     ;     C . y =  x + 2      ;     D . Cả ba đường thẳng trên .

Câu 6: Đường thẳng y = – 2x + 5 tạo với trục Ox một góc α:

A . α < 90  ;    B . α ≥ 90        ;    C . α ≤  90        ;     D . α > 90

II- PHẦN TỰ LUẬN: ( 7 điểm )

Câu 1: (1,5 điểm) Xác định hàm số bậc nhất y = ax + b biết đồ thị của nó  song song với đường thẳng y = – 0,5 x +3  và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 7

Xem thêm:  [LỜI GIẢI CHUẨN] Nhờ tiếp giáp biển nên nước ta có

Câu 2: (4,5 điểm) Cho hai hàm số bậc nhất y = 2x – 5 ( d ) và y = – 0,5x ( d’ )

a) Vẽ đồ thị ( d ) và (d’ ) của hai hàm số đã cho trên cùng một hệ tọa độ Oxy .

b) Tìm tọa độ điểm M là giao điểm của hai đồ thị vừa vẽ (bằng phép tính).

c) Tính góc tạo bởi đường thẳng ( d )với trục hoành Ox (làm tròn kết quả đến độ)

d) Gọi giao điểm của d với trục Oy là A, tính chu vi và diện tích tam giác MOA. ( đơn vị đo trên các trục toạ độ là centimet)

Đáp án và thang điểm

 I. PHẦN TRẮC NGHIỆM : ( 3 điểm) Mỗi câu đúng : 0,5 điểm

     Câu

Đề

1

2

3

4

5

6

2

B

D

D

A

A

D

II.PHẦN TỰ LUẬN: ( 7 điểm)

Câu 1: 1,5 điểm Đề kiểm tra 1 tiết  Toán 9 Chương 2 Đại số ( Đề 2) -  Đáp án thang điểm chi tiết

Đề

a

b

          y=…  x + …

2

-0,5

7

      y= – 0,5 x  + 7

Câu 2: 5,5 điểm :  

a. 2 điểm , đồ thị mỗi hàm số : 1 điểm

b. 1 điểm : hoành độ 0,5; tung độ : 0,25 ; toạ độ : 0,25.

c. 1 điểm

d. 1,5 điểm :

* tính được độ dài các đoạn thẳng OA, OM, AM , đường cao :0,5 điểm             

* tính được chu vi : 0,5 điểm

* tính được diện tích : 0,5 điểm

Xem toàn bộ: Đề kiểm tra 1 tiết Toán 9 Chương 2 Đại số

 

 

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập