Chất không có tính chất lưỡng tính là | Myphamthucuc.vn

Câu hỏi: Chất không có tính chất lưỡng tính là

A. NaHCO3

B. AlCl3

C. Al(OH)3

D. Al2O3

Lời giải:

Đáp án đúng B. AlCl3

Giải thích: 

Hợp chất lưỡng tính là tên gọi của loại hợp chất vừa có tính axit, vừa có tính bazo. Theo quan niệm mới, axit là chất nhường proton (H+) và bazo là chất nhận proton. Phản ứng axit – bazo là phản ứng hóa học trong đó có sự cho và nhận proton. Hợp chất thỏa mãn tính chất: Có phản ứng axit – bazo với một axit (ví dụ HCl). Có phản ứng axit – bazo với một bazo (ví dụ NaOH) được gọi là chất lưỡng tính.Đáp án B. AlCl thoả mãn các điều kiện trên.

Kiến thức mở rộng:

1. Định nghĩa chất lưỡng tính:

+ Thuyết điện li: Chất lưỡng tính là chất trong nước có thể phân li theo cả kiểu axit và kiểu bazơ.

+ Thuyết Bronsted: Chất lưỡng tính là những chất vừa có khả năng cho proton H+, vừa có khả năng nhận proton H+.

2. Chất lưỡng tính gồm:

+ H2O, oxit và hiđroxit lưỡng tính (ZnO, Zn(OH)2, Al2O3, Al(OH)3, Cr2O3, Cr(OH)3 …) 

Xem thêm:  Bài 18. Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân (ngắn nhất) | Myphamthucuc.vn

+ Aminoaxit, muối amoni của axit hữu cơ (R(COOH)x(NH2)y, RCOONH4

+ Anion gốc axit không mạnh vẫn còn khả năng tách H+ (HCO3, HS, HSO3, H2PO4, HPO42-…).

3. Các phản ứng của các chất lưỡng tính với dung dịch HCl và NaOH.

a- Hidroxit lưỡng tính: Al(OH)3, Zn(OH)2, Cr(OH)3, Sn(OH)2, Pb(OH)2 Tính axit: 

A(OH)3 + NaOH → NaAO2 + 2H2O B(OH)2 + 2NaOH → Na2BO2 + 2H2O

Tính bazo: 

A(OH)3 + 3HCl → ACl3 + 3H2O B(OH)2 + 2HCl → BCl2 + 2H2O

b – Oxit lưỡng tính: Bao gồm các oxit ứng với các hidroxit trên: Al2O3, ZnO, Cr2O3 Tính axit, tính bazo tạo ra các sản phẩm như trên. 

Chú ý Cr2O3 chỉ tan trong NaOH đặc, nóng.

c – Muối axit của axit yếu: NaHCO3, KHS, NaH2PO4, Na2HPO4, KHSO3

d – Muối của axit yếu và bazo yếu: (NH4)2CO3, CH3COONH4, CH3COONH3-CH3

e – Các loại khác: Amino axit, một số muối của amino axit…

4. Vậy, chất không có tính chất lưỡng tính là AlCl3  bởi vì:

Hợp chất lưỡng tính là tên gọi của loại hợp chất vừa có tính axit, vừa có tính bazo. Theo quan niệm mới, axit là chất nhường proton (H+) và bazo là chất nhận proton. Phản ứng axit – bazo là phản ứng hóa học trong đó có sự cho và nhận proton. Hợp chất thỏa mãn tính chất gì sẽ được xếp vào loại hợp chất lưỡng tính? Đó là hai tính chất sau: Có phản ứng axit – bazo với một axit (ví dụ HCl). Có phản ứng axit – bazo với một bazo (ví dụ NaOH)

Xem thêm:  Cảm nhận khổ 2 của Bài thơ Tây Tiến | Myphamthucuc.vn

Chất lưỡng tính gồm :

– các hydroxit lưỡng tính: Al(OH)3, Zn(OH)2 Sn(OH)2, Pb(OH)2, Be(OH)2, Cr(OH)3 ..

– các oxit lưỡng tính: Al2O3,ZnO, SnO, PbO, BeO, Cr2O3

– Các muối mà gốc axit còn chứa H có khả năng phân ly ra

ra H+ của đa axit yếu : HCO3 , HPO4 2- , H2PO4 , HS , HSO3 (NaHCO3, NaHS….)

– Lưỡng tính 2 thành phần, thường tạo bởi cation của bazơ yếu + anion của axit yếu : (NH4)2CO3, HCOONH4,.. .

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập