Bài 2. Một số hiểu biết về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân | Myphamthucuc.vn

Bài 2. Một số hiểu biết về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân

Câu 1 trang 28 GDQP 12Trình bày nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân

– Nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân:

+ Bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; 

+ Đánh thắng mọi kẻ thù xâm   l­ược

+ Làm thất bại âm m­ưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ

– Nhiệm vụ xây dựng nền an ninh nhân dân:

+ Giữ vững sự ổn định và phát triển trong mọi hoạt động; 

+ Đấu tranh chống lại mọi hành động gây rối, phá hoại; 

+ Giữ gìn trật tự an toàn xã hội

Câu 2 trang 28 GDQP 12Trình bày nội dung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân hiện nay.

Nội dung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân hiện nay bao gồm 2 phần chính: xây dựng tiềm lực nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh.

* Xây dựng tiềm lực nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.

– Xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần:

Hiện nay cần tập trung:

+ Xây dựng tình yêu quê hư­­ơng đất nước, có lòng tin tuyệt đối với Đảng, Nhà  nư­­ớc, chế độ.

Xem thêm:  Nêu truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam (GDQP 10) | Giáo dục trung học Đồng Nai

+ Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

+ Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

+  Luôn chăm lo mọi mặt đời sống cho nhân dân.

– Xây dựng tiềm lực kinh tế:

Hiện nay cần tập trung:

+ Gắn kinh tế với quốc phòng.

+ Phát huy kinh tế nội lực.

+ Gắn xây dựng cơ sở hạ tầng của nền kinh tế với xây dựng cơ sở hạ tầng của nền quốc phòng, an ninh.

+ Có kế hoạch động viên nền kinh tế trong thời chiến.

+ Tăng cường hội nhập trong kinh tế để củng cố quốc phòng, an ninh.

– Xây dựng tiềm lực khoa học, công nghệ:

Hiện nay cần tập trung:

+ Huy động tổng lực các ngành khoa học, công nghệ quốc gia cho quốc phòng, an ninh.

+ Chú trọng đào tạo, bồi d­ưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ thuật cho phát triển kinh tế và củng cố quốc phòng, an ninh.

+ Từng bước hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, cơ sở nghiên cứu để phục vụ cho khoa học, công nghệ, quốc phòng, an ninh.

– Xây dựng tiềm lực quân sự, an ninh:

Hiện nay cần tập trung:

+  Xây dựng lực lượng vũ trang “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, lấy xây dựng chính trị làm cơ sở.

+ Gắn quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất n­ước với quá trình xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, vũ khí trang bị.

Xem thêm:  Em hiểu thế nào về câu nói: Chao ôi, đối với những người sống quanh ta... | Giáo dục trung học Đồng Nai

+ Xây dựng đội ngũ cán bộ trong lực   l­ượng vũ trang đáp ứng yêu cầu nhiệm.

+ Chuẩn bị đất nước về mọi mặt, các phương án sẵn sàng động viên thời chiến.

+ Tiếp tục tăng cường công tác nghiên cứu khoa học quân sự, nghệ thuật quân sự.

Soạn Giáo dục Quốc phòng 12: Bài 2. Một số hiểu biết về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân (ảnh 2)

* Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân:

Hiện nay cần tập trung:

+ Gắn thế trận quốc phòng với thế trận an ninh trong một tổng thể thống nhất.

+ Phân vùng chiến lược về quốc phòng, an ninh với phân vùng kinh tế.

+ Xây dựng hậu phương chiến lược, khu vực phòng thủ tỉnh (thành phố) vững mạnh.

+ Tổ chức xây dựng “Kế hoạch phòng thủ dân sự”

+ Xây dựng phương án, triển khai các lực lượng chiến đấu

Câu 3 trang 28 GDQP 12Hãy nêu những biện pháp chủ yếu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.

Biện pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân:

– Tăng c­ường công tác giáo dục quốc phòng, an ninh.

– Tăng cư­ờng sự lãnh đạo của Đảng, sự  quản lý của Nhà n­ước đối với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng, an ninh.

– Không ngừng nâng cao chất lượng các lực lượng vũ trang nhân dân nòng cốt là quân đội và công an.

Soạn Giáo dục Quốc phòng 12: Bài 2. Một số hiểu biết về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân (ảnh 3)

Câu 4 trang 28 GDQP 12Học sinh có trách nhiệm gì để góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh.

Xem thêm:  Sơ đồ tư duy lịch sử 12 bài 3 ngắn gọn nhất | Myphamthucuc.vn

Trách nhiệm của học sinh trong việc góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh:

– Tích cực học tập, rèn luyện, xây dựng niềm tin, bồi dưỡng lòng yêu nước, yêu chế độ, góp sức xây dựng đất nước.  

– Nâng cao nhận thức về kết hợp hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng phải đi đôi với bảo vệ đất nước.           

– Tự giác, tích cực học tập, nắm vững kiến thức QPAN; tích cực tham gia các hoạt động  về QPAN.  

– Chấp hành nghiêm pháp luật và quy định của nhà trường.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập