• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • GVST
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Xét tuyển học bạ

Trưởng phòng - Ông Nguyễn Minh Kiếm

Trưởng phòng

Trình độ

Điện thoại

Email

Ông Nguyễn Minh Kiếm  

Đại học  

0251.3842439  

minhkiem1010@gmail.com  

Phó trưởng phòng - Ông Huỳnh Công Thuận

Phó trưởng phòng

Trình độ

Điện thoại

Email

Ông Huỳnh Công Thuận  

Đại học  

0251.3842439  

congthuanhuynh@gmail.com  

Chuyên viên - Ông Vũ Văn Minh

Chuyên viên

Trình độ

Điện thoại

Email

Ông Vũ Văn Minh  

Đại học  

0251.3842439  

vanminh.gdth@dongnai.edu.vn  

Chuyên viên - Ông Nguyễn Khánh Hậu

Chuyên viên

Trình độ

Điện thoại

Email

Ông Nguyễn Khánh Hậu  

Thạc sĩ  

0251.3842439  

khanhhau.gdtx@dongnai.edu.vn  

Videos - Clips

Bộ GD&ĐT công bố kết quả thực nghiệm và khảo sát ý kiến giáo viên, cán bộ quản lý về dự thảo các chương trình môn học tr