• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • GVST
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Xét tuyển học bạ

Trưởng phòng - Bà Trương Thị Thủy Ngân

Trưởng phòng

Trình độ

Điện thoại

Email

Bà Trương Thị Thủy Ngân  

Đại học  

0251.3846465  

thuyngan.gdmn@dongnai.edu.vn  

Chuyên viên - Bà Nguyễn Thị Lan

Chuyên viên

Trình độ

Điện thoại

Email

Bà Nguyễn Thị Lan  

Đại học  

0251.3846465  

thilan.gdmn@dongnai.edu.vn  

Chuyên viên - Bà Phạm Anh Đào

Chuyên viên

Trình độ

Điện thoại

Email

Bà Phạm Anh Đào  

Đại học  

0251.3846465  

anhdao.gdmn@dongnai.edu.vn  

Chuyên viên - Bà Phan Thị Bích Hạnh

Chuyên viên

Trình độ

Điện thoại

Email

Bà Phan Thị Bích Hạnh  

Đại học  

0251.3846465  

bichhanh.gdmn@dongnai.edu.vn  

Videos - Clips

Bộ GD&ĐT công bố kết quả thực nghiệm và khảo sát ý kiến giáo viên, cán bộ quản lý về dự thảo các chương trình môn học tr