• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • GVST
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Xét tuyển học bạ

Trưởng phòng - Ông Trần Đình Vinh

Trưởng phòng

Trình độ

Điện thoại

Email

Ông Trần Đình Vinh  

Thạc sĩ  

0251. 2653939  

dinhvinh.gdtrh@dongnai.edu.vn  

Phó trưởng phòng - Ông Nguyễn Quốc Tuấn

Phó trưởng phòng

Trình độ

Điện thoại

Email

Ông Nguyễn Quốc Tuấn  

Đại học  

0251. 2653939  

quoctuan.gdtrh@dongnai.edu.vn  

Phó trưởng phòng - Ông Lưu Quang Ban

Phó trưởng phòng

Trình độ

Điện thoại

Email

Ông Lưu Quang Ban  

Đại học  

0251. 2653939  

luuquangban@gmail.com  

Chuyên viên - Ông Phan Đức Kỷ

Chuyên viên

Trình độ

Điện thoại

Email

Ông Phan Đức Kỷ  

Thạc sĩ  

0251. 2653939  

ducky.gdtrh@dongnai.edu.vn  

Chuyên viên - Ông Lê Đình Nam

Chuyên viên

Trình độ

Điện thoại

Email

Ông Lê Đình Nam  

Đại học  

 

dinhnamgdtrh2006@gmail.com  

Giáo dục thể chất, Âm nhạc, Mỹ thuật, dạy thêm học thêm, tuyển sinh đầu cấp

Chuyên viên - Bà Nguyễn Trang Thùy Dung

Chuyên viên

Trình độ

Điện thoại

Email

Bà Nguyễn Trang Thùy Dung  

Thạc sĩ  

0251. 2653939  

dung27.gv@gmail.com  

Chuyên viên - Bà Tăng Kim Huệ

Chuyên viên

Trình độ

Điện thoại

Email

Bà Tăng Kim Huệ  

Thạc sĩ  

0251. 2653939  

kimhue.sgd@gmail.com  

Chuyên viên - Ông Sú Chếnh Phí

Chuyên viên

Trình độ

Điện thoại

Email

Ông Sú Chếnh Phí  

Thạc sĩ  

0251. 2653939  

phidongnai@gmail.com  

Chuyên viên - Ông Trần Xuân Tiếp

Chuyên viên

Trình độ

Điện thoại

Email

Ông Trần Xuân Tiếp  

Tiến sỹ  

0251. 2653939  

xuantiep.gdtrh@dongnai.edu.vn  

Chuyên viên - Ông Lương Quang Dương

Chuyên viên

Trình độ

Điện thoại

Email

Ông Lương Quang Dương  

Thạc sĩ  

0251. 2653939  

quangduong.gdtrh@dongnai.edu.vn  

Chuyên viên - Ông Nguyễn Tiến Lượng

Chuyên viên

Trình độ

Điện thoại

Email

Ông Nguyễn Tiến Lượng  

Thạc sĩ  

0251. 2653939  

tienluong.gdtrh@dongnai.edu.vn  

Videos - Clips

Bộ GD&ĐT công bố kết quả thực nghiệm và khảo sát ý kiến giáo viên, cán bộ quản lý về dự thảo các chương trình môn học tr