• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • GVST
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Xét tuyển học bạ

Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

Tiêu đề: Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học
Loại văn bản:
Nội dung: 1. Trình tự thực hiện

- Người đại diện cho tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm nộp hồ sơ tại Sở giáo dục và đào tạo

- Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập trung tâm có trách nhiệm thẩm định kiểm tra các điều kiện theo quy định. Nếu hồ sơ đủ điều kiện, người có thẩm quyền quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học ra quyết định thành lập.

Nếu không đủ điều kiện thành lập trung tâm thì cơ quan thẩm quyền có trách nhiệm thông báo cho các đối tượng có liên quan biết lý do.   

2. Cách thức thực hiện

​Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Giáo dục và Đào tạo

3. Hồ sơ

- Tờ trình xin thành lập trung tâm của người đại diện cho tổ chức, cá nhân đứng tên xin phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học.

- Đề án thành lập trung tâm gồm các nội dung:

+ Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm;

+ Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm;

+ Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo;

+ Cơ sở vật chất của trung tâm;

+ Cơ cấu tổ chức của trung tâm, giám đốc, các phó giám đốc (nếu cần), các tổ (hoặc phòng chuyên môn);

- Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm.

- Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm.

Số lượng hồ sơ:  03 (ba) bộ.

4. Thời hạn giải quyết

Không quá 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ. (trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ)

5. Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tổ chức Cán bộ.

- Cơ quan phối hợp: Phòng Kế hoạch tài chính; Phòng Giáo dục thường xuyên.

6. Đối tượng thực hiện TTHC

Người đại diện tổ chức cá nhân đứng tên xin phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học.

7. Lệ phí

Quyết định cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học của Giám đốc Sở giáo dục và đào tạo.

8. Kết quả thực hiện TTHC

9. Yêu cầu/Điều kiện

- Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Đề án thành lập trung tâm xác định rõ: mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.
 
10. Căn cứ pháp lý

- Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 1 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

- Công văn số 1078/UBND-VX ngày 29/12/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc triển khai thực hiện Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục.

- Quyết định số 3628/QĐ-UBND ngày 06/11/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ủy quyền quyết định và bổ nhiệm Giám đốc các trung tâm ngoại ngữ, tin học thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai quản lý.
File đính kèm:
Videos - Clips

Khai mạc Trường hè giáo viên và học sinh chuyên Toán khu vực phía Nam