Add Url at Pingmyurl.com Online casino blog news from webeden
ĐIỂM THI TN-THPT-2010
liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số: 12568259
Hôm qua: 2336
Hôm nay: 13860

(11:01 - 12/07/2011) Triệu tập giáo viên dự Tập huấn, bồi dưỡng giáo dục quốc phòng-an ninh các trường THPT năm 2011


Căn cứ Công văn số 3610/BGDĐT-GDQP ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Bộ GDĐT V/v bồi dưỡng giáo viên cốt cán môn học GDQP-AN cấp THPT năm 2011.Thực hiện kế hoạch số: 1093/KH-SGDĐT ngày 12/7/2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Tập huấn bồi dưỡng giáo viên giáo dục quốc phòng-an ninh NH 2011-2012.

Kính gửi:  Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông.

 

Căn cứ Công văn số 3610/BGDĐT-GDQP ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Bộ GDĐT V/v bồi dưỡng giáo viên cốt cán môn học GDQP-AN cấp THPT năm 2011.

Thực hiện kế hoạch số: 1093/KH-SGDĐT ngày 12/7/2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Tập huấn bồi dưỡng giáo viên giáo dục quốc phòng-an ninh năm học 2011 – 2012;

Sở Giáo dục và Đào tạo mở lớp tập huấn cho giáo viên GDQP-AN các trường THPT năm 2011 như sau:

1. Nội dung

- Quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo, thực hiện môn học GDQP-AN năm học 2010 – 2011.

- Thống nhất một số mẫu biểu qui định trong tổng hợp, báo cáo môn học GDQP-AN.

- Nội dung, phương pháp trong kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ

năng môn học GDQP-AN cấp THPT; bài giảng điện tử.

- Qui trình xây dựng ma trận đề kiểm tra, các hình thức kiểm tra đánh giá trong việc đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh.

- Một số nội dung sửa đổi về Điều lệnh đội ngũ, Điều lệnh quản lý bộ đội.

- Kiểm tra Bắn đạn thật bài 1b súng tiểu liên AK.

2. Thành phần

 - Giáo viên GDQP-AN chuyên trách hoặc kiêm nhiệm ở các trường THPT tham gia giảng dạy môn học GDQP-AN năm học 2011-2012.

- Các trường lập danh sách giáo viên dự tập huấn gửi về phòng Giáo dục trung học - Sở GDĐT trước ngày 25/7/2011 theo mẫu sau:

 

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Nơi sinh

Đơn vị

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

(Có thể gửi danh sách theo địa chỉ Mail: vantap.gdtrh@dongnai.edu.vn).

3. Thời gian và địa điểm  

                 a) Thời gian: Từ ngày 02/8/2011 đến ngày 06/8/2011.

                 b) Địa điểm:         

 - Khai mạc, bế mạc:

                 + Khai mạc: 08.00 giờ ngày 02 tháng 8 năm 2011 (Thứ 3) tại hội trường A – Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai.

                 + Bế mạc: 15.00 giờ ngày 06 tháng 8 năm 2011 (Thứ 7) tại hội trường A – Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai.

 - Tập huấn: Tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai, Đường Nguyễn Ái Quốc - Phường Tân Phong, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (Hội trường Phòng Tham mưu).

4. Công tác bảo đảm:

- Các trường cử giáo viên tham gia tập huấn môn học GDQP-AN phải bảo đảm đúng, đủ thành phần theo qui định.

- Bảo đảm kinh phí đi, về, ở và hỗ trợ tiền ăn cho cán bộ, giáo viên về dự tập huấn theo các qui định tài chính hiện hành.

- Giáo viên dự tập huấn phải mang theo tài liệu “Hướng dẫn thực hiện chương trình sách giáo khoa, Sách giáo viên và Sách giáo khoa môn học GDQP-AN lớp 10, 11, 12 ”. Trang phục mang mặc theo quy định của môn học GDQP-AN.

Nhận được Công văn này, đề nghị Ông (Bà) Hiệu trưởng các trường THPT cử giáo viên  tham dự tập huấn đúng thành phần, thời gian và địa điểm quy định./.
Download