Add Url at Pingmyurl.com Online casino blog news from webeden
ĐIỂM THI TN-THPT-2010
liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số: 13224048
Hôm qua: 965
Hôm nay: 98

(09:06 - 11/07/2011) Kế hoạch bồi dưỡng hè năm 2011 cho Cán bộ Quản lý và giáo viên cấp trung học


Thực hiện Chương trình công tác năm 2011 ban hành theo Quyết định số 666/QĐ-BGDĐT ngày 17/02/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; căn cứ công văn số 3567/BGDĐT-GDTrH ngày 31/5/2011 của Bộ GDĐT về “Bồi dưỡng phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho cán bộ quản lý, giáo viên trường THCS, THPT”

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HÈ NĂM 2011

CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ GIÁO VIÊN CẤP TRUNG HỌC

Thực hiện Chương trình công tác năm 2011 ban hành theo Quyết định số 666/QĐ-BGDĐT ngày 17/02/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; căn cứ công văn số 3567/BGDĐT-GDTrH ngày 31/5/2011 của Bộ GDĐT về “Bồi dưỡng phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho cán bộ quản lý, giáo viên trường THCS, THPT”; công văn số 3483/BGDĐT-NGCBQLCSGD ngày 26/5/2011 của Bộ GDĐT về việc “Bồi dưỡng CBQLGD, GV về công tác tổ trưởng chuyên môn”; công văn số 3032/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 09/05/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về “Hướng dẫn bồi dưỡng hè cho giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục (CBQLCSGD) các trường tiểu học, cấp trung học cơ sở, cấp trung học phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên”; căn cứ công văn số 295/BGDĐT-DATHCS II ngày 07/6/2011 về Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên cấp THCS của Bộ GDĐT;

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng Hè 2011 cấp trung học như sau:

I. MỤC ĐÍCH BỒI DƯỠNG

Nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị, ý thức trách nhiệm của nhà giáo, CBQLCSGD và viên chức, nhân viên  trong giai đoạn cách mạng mới.

Nâng cao năng lực thực hiện các nhiệm vụ năm học 2011-2012 cho giáo viên và CBQLCSGD các trường trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT).

Duy trì và phát huy kết quả của các hoạt động bồi dưỡng đã được thực hiện trong các năm học trước.

II. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG

1. Các văn kiện, nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX.

2. Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2011- 2012 về giáo dục trung học.

3. Bồi dưỡng phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho cán bộ quản lý, các tổ trưởng chuyên môn và giáo viên trường THCS, THPT và THPT chuyên.

4. Tiếp tục bồi dưỡng cho giáo viên về nội dung, phương pháp dạy học, đánh giá kiểm tra kết quả học tập của học sinh theo Chuẩn kiến thức kỹ năng trong chương trình giáo dục phổ thông ban hành theo Quyết định số 16/2006/QĐ – BGDĐT ngày 05/05/2006 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

5. Tiếp tục bồi dưỡng cho giáo viên, CBQLGD các nội dung và cách đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 30/2009/TT – BGDĐT ngày 22/10/2009, công văn số 660/BGDĐT – NGCBQLGD ngày 09/02/2010 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại giáo viên theo chuẩn; Chuẩn Hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường trung học phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 29/2009/TT- BGDĐT ngày 22/10/2009, theo kế hoạch số 142/KH - BGDĐT ngày 02/04/2010 và Công văn số 1962 ngày 14/04/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

6. Đổi mới quản lý lớp học bằng các biện pháp giáo dục kỷ luật tích cực và các nội dung triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, vận dụng các phương pháp dạy học, kỹ thuật dạy học nhằm phát huy tính tích cực sáng tạo của học sinh, phù hợp với môn học và phù hợp với đặc thù cấp học;

7. Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong dạy học, bồi dưỡng về nghiệp vụ sư phạm cho GV, bồi dưỡng về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

III. CÁC LỚP BỒI DƯỠNG

1. Bồi dưỡng công tác tổ trưởng chuyên môn

Vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của người tổ trưởng chuyên môn; Quản lý chương trình; Quản lý, phát triển đội ngũ và Xây dựng kế hoạch của tổ chuyên môn.

2.       Bồi dưỡng về công tác giáo viên chủ nhiệm trong trường THCS,THPT

- Vai trò, chức năng, nhiệm vụ của người giáo viên chủ nhiệm;

- Những kỹ năng cần thiết đối với người giáo viên làm công tác giáo viên chủ nhiệm trong trường THCS, THPT.

3.       Bồi dưỡng về giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật cấp THCS, THPT

- Quan điểm, bản chất, quy trình giáo dục hòa nhập; hỗ trợ giáo dục hòa nhập; dạy học có hiệu quả học sinh khuyết tật; các kỹ năng đặc thù dạy học hòa nhập học sinh khuyết tật;

- Kỹ năng phát hiện, xác định khả năng và nhu cầu đa dạng của học sinh khuyết tật; thiết kế, thực hiện các hoạt động dạy và học cho học sinh khuyết tật trong môi trường hòa nhập; thiết kế và tổ chức hoạt động bồi dưỡng về giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật.

4. Bồi dưỡng phát triển chuyên môn cho giáo viên dạy các môn chuyên trong các trường THPT chuyên

- Định hướng nội dung, phương thức bồi dưỡng phát triển chuyên môn giáo viên trường THPT chuyên giai đoạn 2011 – 2015;

- Xác định phương thức liên kết, trao đổi thông tin, hỗ trợ nhau trong giảng dạy của các giáo viên dạy môn chuyên giữa các trường THPT chuyên;

- Bồi dưỡng một số chuyên đề thiết thực phục vụ cho việc dạy học, nâng cao tiềm lực phát triển chuyên môn của giáo viên trường THPT chuyên.

VI. HÌNH THỨC, THỜI GIAN VÀ ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG

1. Hình thức bồi dưỡng

- Bồi dưỡng thông qua các lớp tập huấn; bồi dưỡng thông qua tự học, tự nghiên cứu;

- Bồi dưỡng thông qua sinh hoạt nhóm, tổ chuyên môn, tổ chức hội thảo theo từng trường hoặc cụm trường …

Với các yêu cầu:

- Phát huy hình thức tự bồi dưỡng, kết hợp nghe giảng, trao đổi, thảo luận;

- Tăng cường thực hành, rút kinh nghiệm, chia sẻ cùng đồng nghiệp;

- Chú trọng sử dụng các thiết bị, phương tiện, đồ dùng dạy học.

2. Thời gian bồi dưỡng

Thời gian tập huấn bồi dưỡng cấp tỉnh dự kiến từ ngày 01/08/2011 đến 20/08/2011(thời gian bồi dưỡng cụ thể của từng lớp tập huấn sẽ được thông báo sau).

Tập huấn lại tại các phòng GDĐT và các trường THPT: các đơn vị chủ động sắp xếp kế hoạch và tổ chức trong thời gian hợp lý, hoàn thành trước 25/9/2011.

3. Đối tượng bồi dưỡng

Cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục, giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thôngtrung học phổ thông chuyên.

4.Tài liệu bồi dưỡng

- Tài liệu phục vụ cho các nội dung bồi dưỡng được sử dụng từ nguồn tài liệu các lớp tập huấn giáo viên cốt cán cấp tỉnh/thành phố do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức trong năm học 2009 - 2010, 2010 - 2011; các tài liệu phục vụ cho đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, các tài liệu liên quan triển khai trong năm học 2009 - 2010, 2010 - 2011; Chỉ thị, các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai nhiệm vụ năm học, triển khai phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và các tài liệu tại các lớp tập huấn do Bộ GDĐT tổ chức trong hè năm 2011.

- Khuyến khích các phòng Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường, các tổ chuyên môn và các cá nhân chủ động sử dụng các nguồn tư liệu bổ sung trong quá trình bồi dưỡng.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở  Giáo dục và Đào tạo

- Thành lập Ban Chỉ đạo bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý CSGD cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông.

- Xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức tập huấn cấp tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch bồi dưỡng cấp cơ sở.

- Báo cáo kết quả thực hiện tập huấn cấp tỉnh và tổng hợp tình hình thực hiện tập huấn tại cơ sở của các đơn vị để báo cáo về Bộ GD&ĐT.

2. Các Phòng GDĐT và các trường THPT

- Cử cán bộ, giáo viên tham gia các lớp tập huấn đầy đủ đúng thành phần, theo kế hoạch của Sở.

- Chủ động xây dựng kế hoạch tập huấn lại tại cơ sở.

- Báo cáo kết quả thực hiện việc tập huấn tại cơ sở về Sở GDĐT (qua phòng Giáo dục Trung học) trước ngày 30/09/2011 để tổng hợp, báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Kinh phí thực hiện

Kinh phí triển khai các lớp bồi dưỡng sử dụng từ nguồn kinh phí đã được phân bổ theo kế hoạch, và các nguồn kinh phí khác từ ngân sách nhà nước.

Trên đây là Kế hoạch bồi dưỡng Hè năm 2011 cho giáo viên, CBQLCSGD các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông của Sở Giáo dục và Đào tạo. Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị liên hệ với Ban Chỉ đạo (qua phòng Giáo dục Trung học) để được  hướng dẫn kịp thời./.

Download

Các bài viết mới hơn:
Thông báo kết quả kiểm tra năng lực Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THPT và GDTX năm học 2017-2018 (03/03/18)
Hướng dẫn thực hiện dạy học theo định hướng Giáo dục STEM trong các trường trung học từ năm học 2017-2018 (22/02/18)
Quyết định Phê duyệt danh sách các dự án đạt giải cấp tỉnh Cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học năm học 2017-2018 (30/01/18)
Quyết định Công nhận giáo viên tham gia hướng dẫn học sinh thi đạt giải cấp tỉnh “Cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học” năm học 2017-2018 (30/01/18)
Quyết định Thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá và đề nghị công nhận lại trường THCS Phước An huyện Nhơn Trạch đạt chuẩn quốc gia (26/01/18)
Các bài viết cũ hơn:
Quyết định Về việc thành lập các đoàn cán bộ - giáo viên tham dự các lớp tập huấn hè 2011 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức (28/06/11)
Kiểm tra công tác xét tuyển sinh lớp 10 trường PTDTNT tỉnh năm học 2011-2012 tại các huyện (23/06/11)
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng chấm thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học Phổ thông, Năm học 2011 - 2012 (23/06/11)
Thông báo Về Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận các cá nhân và tập thể của tỉnh Đồng Nai đạt thành tích tại kỳ thi Olympic tiếng Anh trên internet cấp toàn quốc năm học 2010 - 2011 (23/06/11)
Tổ chức ôn tập cho học sinh thi lại, rèn luyện hè (21/06/11)