Add Url at Pingmyurl.com Online casino blog news from webeden
ĐIỂM THI TN-THPT-2010
liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số: 13220778
Hôm qua: 1514
Hôm nay: 106

(02:58 - 29/03/2010) Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra và đánh giá phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực năm học 2009-2010


Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra và đánh giá phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực năm học 2009-2010

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập đoàn Kiểm tra và đánh giá phong trào thi đua

“Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2009 – 2010.

  

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐỒNG NAI 

Căn cứ Quyết định số 89/2008/QĐ-UBND  ngày 16/12/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ công văn số 754/SGDĐT-VP ngày 11/5/2009 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai về Hướng dẫn đánh giá kết quả phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực";

Theo đề nghị của Ông Trưởng Phòng Giáo dục Trung học Sở và Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng ngành;

QUYẾT ĐỊNH. 

Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra và đánh giá phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2009 – 2010 gồm các Ông Bà có tên trong danh sách kèm theo.

Thời gian và các đơn vị được kiểm tra đánh giá: phụ lục kèm theo.

Điều 2. Đoàn kiểm tra và đánh giá có trách nhiệm kiểm tra và đánh giá việc thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” ở các cơ sở giáo dục theo nội dung của công văn số 754/SGDĐT-VP ngày 11/5/2009 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai về Hướng dẫn đánh giá kết quả phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".

Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn Phòng, Trưởng Phòng (Ban) chức năng của Sở, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các Ông (Bà) có tên trong danh sách ghi tại điều I có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)

Lê Minh Hoàng