Add Url at Pingmyurl.com Online casino blog news from webeden
ĐIỂM THI TN-THPT-2010
liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số: 13220847
Hôm qua: 1514
Hôm nay: 175

(09:08 - 25/02/2010) Kiểm tra lại dữ liệu xét tốt nghiệp THCS năm học 2008-2009


Nhằm giúp cho thông tin của học sinh trên văn bằng Tốt nghiệp THCS năm học 2008–2009 được đầy đủ và chính xác; Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai yêu cầu Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa thực hiện các công việc sau:

Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện,

                 thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa.

Nhằm giúp cho thông tin của học sinh trên văn bằng Tốt nghiệp THCS năm học 2008–2009 được đầy đủ và chính xác; Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai yêu cầu Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa thực hiện các công việc sau:

1. Nhận danh sách học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2008–2009 do Phòng GD Trung học - Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai đã in dựa trên dữ liệu của các Phòng Giáo dục và Đào tạo gửi về Sở GDĐT Đồng Nai từ ngày 01/03/2010 đến ngày 10/03/2010.

2. Lên kế hoạch cho các trường THCS tự kiểm tra, lập danh sách những trường hợp sai sót cần điều chỉnh có chữ ký của các thành viên và Hiệu trưởng.

3. Phòng GDĐT tổng hợp danh sách tốt nghiệp, danh sách những trường hợp sai sót cần điều chỉnh của các trường, nộp lại về phòng GDTrH Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai trước ngày 01/04/2010 (đ/c Phan Đức Kỷ).

Để việc hoàn thiện văn bằng Tốt nghiệp THCS năm học 2008–2009 đúng theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai đề nghị Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa thực hiện tốt các công việc trên./.

 

KT. GIÁM ĐỐC

Nơn nhận:                                                                                                                                             PHÓ GIÁM ĐỐC

- Như kính gửi;                                                                                                                                            (Đã ký)

- Lưu VT, GDTrH.                                                                                                                                   Nguyễn Thiệp

Download