Add Url at Pingmyurl.com Online casino blog news from webeden
ĐIỂM THI TN-THPT-2010
liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số: 13070822
Hôm qua: 1967
Hôm nay: 352

(09:55 - 19/01/2010) Quyết định thành lập các đội tuyển học sinh giỏi thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp Quốc Gia năm học: 2009–2010


Căn cứ công văn số: 11181/BGDĐT-GDTrH ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo về việc hướng dẫn tổ chức kỳ thi khu vực lần thứ 10 giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2009 – 2010;

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Quyết định số 89/2008QĐ-UBND ngày 16/12/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh Đồng Nai;

            Căn cứ công văn số: 11181/BGDĐT-GDTrH ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo về việc hướng dẫn tổ chức kỳ thi khu vực lần thứ 10 giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2009 – 2010;

            Căn cứ kết quả kì thi chọn học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay cấp Tỉnh được tổ chức vào ngày 11 tháng 01 năm 2010;

            Theo đề nghị của ông Trưởng Phòng Giáo dục Trung học Sở,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập 5 đội  tuyển học sinh giỏi các môn Toán 12, Toán 9, Lý 12, Sinh 12, Hóa 12 dự thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp Quốc Gia năm học 2009 – 2010  (có tên trong danh sách kèm theo).

Điều 2. Thời gian bồi dưỡng các đội tuyển từ ngày 01 tháng 02 năm 2010 đến ngày 13 tháng 03 năm 2010.

                        Địa điểm bồi dưỡng: Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh

Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn Phòng, trưởng Phòng chức năng của Sở, Hiệu Trưởng trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, thủ trưởng các đơn vị liên quan và các em học sinh có tên trong danh sách ghi tại điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:                                                                                            KT. GIÁM ĐỐC

-          Như điều 3;                                                                               PHÓ GIÁM ĐỐC

-          GĐ và các PGĐ Sở;     

-          Lưu: VP, GDTrH.                                                                               (Đã ký)  

                                                                                                            Huỳnh Lệ Giang

Download quyết định