Add Url at Pingmyurl.com Online casino blog news from webeden
ĐIỂM THI TN-THPT-2010
liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số: 12681937
Hôm qua: 2187
Hôm nay: 2631

(08:36 - 29/06/2012) Quyết định Về việc cử đoàn giáo viên tham gia lớp bồi dưỡng giáo viên Tiếng Anh cấp THCS theo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020


Căn cứ công văn số 3837/BGDĐT-GDTrH ngày 19/6/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bồi dưỡng giáo viên Tiếng Anh cấp THCS theo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cử đoàn giáo viên tham gia lớp bồi dưỡng

giáo viên Tiếng Anh cấp THCS theo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐỒNG NAI 

Căn cứ Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND, ngày 05/3/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ công văn số 3837/BGDĐT-GDTrH ngày 19/6/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bồi dưỡng giáo viên Tiếng Anh cấp THCS theo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020;

Xét đề nghị của ông Trưởng Phòng Giáo dục Trung học,

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cử đoàn giáo viên tham gia lớp bồi dưỡng giáo viên Tiếng Anh cấp THCS theo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 gồm các Ông (Bà) có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Thời gian, địa điểm và kinh phí cho giáo viên tham dự lớp tập huấn cụ thể như sau:

- Thời gian: Từ ngày 16/7/2012 đến hết khóa học (450 tiết);

Khai giảng lúc 8 giờ 30, ngày 16/7/2012, tại Giảng đường D, trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh;

- Kinh phí:

+ Bộ Giáo dục và Đào tạo chi trả các khoản chi phí liên quan đến đào tạo;

+ Sở Giáo dục và Đào tạo thanh toán phụ cấp lưu trú, tiền thuê phòng nghỉ và tiền xe 01 lượt đi và về cho giáo viên từ Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo đến nơi dự bồi dưỡng;

+ Các đơn vị có trách nhiệm thanh toán tiền xe 01 lượt đi và về từ đơn vị đến Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo cho giáo viên được cử tham dự lớp tập huấn.

Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh văn phòng; Trưởng các phòng chức năng của Sở, Hiệu trưởng các trường THCS có giáo viên được cử đi học và các Ông (Bà) có tên ở điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.
Download