Add Url at Pingmyurl.com Online casino blog news from webeden
ĐIỂM THI TN-THPT-2010
liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số: 12568292
Hôm qua: 2336
Hôm nay: 13893

(11:30 - 27/02/2012) Quyết định Thành lập Ban giám khảo chấm thi sáng kiến kinh nghiệm và chấm thi các tiết dạy thao giảng, kỳ Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THCS năm học 2011 - 2012


Xét năng lực, trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức cán bộ;Thành lập Ban Giám khảo chấm thi sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) và chấm thi các tiết dạy thao giảng, kỳ Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THCS năm học 2011 – 2012 gồm các ông (bà) có tên sau đây: (danh sách kèm theo).

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban giám khảo chấm thi sáng kiến kinh nghiệm và chấm thi các tiết dạy        thao giảng, kỳ Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THCS năm học 2011 - 2012

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐỒNG NAI

 

Căn cứ Quyết định số 89/2008/QĐ-UBND ngày 16/12/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai;

Căn cứ Điều lệ Hội thi Giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20 /7 /2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ công văn số 108/SGDĐT-GDTrH ngày 02/02/2011 của Sở GD&ĐT Đồng Nai về việc Tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh đối với bậc THCS năm học 2011 - 2012;

                Xét năng lực, trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức cán bộ;

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng GDTrH Sở,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Giám khảo chấm thi sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) và chấm thi các tiết dạy thao giảng, kỳ Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THCS năm học 2011 – 2012 gồm các ông (bà) có tên sau đây: (danh sách kèm theo).

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của các thành viên trong Ban Giám khảo do Trưởng ban Giám khảo quy định.

Điều 3. Địa điểm và thời gian như sau:

- Địa điểm tổ chức Hội thi: tại trường THCS Hùng Vương và trường THCS Trần Hưng Đạo, Tp. Biên Hòa.

- Thời gian:

+ Ban Giám khảo họp vào lúc 08g00 ngày 02/03/2012 tại Văn phòng Sở GDĐT,

+ Thời gian chấm thi SKKN: từ 07g00 ngày 12/3/2012 cho đến cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ.

+ Thời gian chấm thi thao giảng các tiết dạy: từ 08g00 ngày 26/3/2012 cho đến cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng chức năng của Sở, Trưởng phòng GDĐT trong tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các Ông (Bà) có tên trong danh sách ghi tại điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Download