Add Url at Pingmyurl.com Online casino blog news from webeden
ĐIỂM THI TN-THPT-2010
liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số: 13220843
Hôm qua: 1514
Hôm nay: 171

(06:21 - 10/10/2011) Báo cáo thực trạng Thư viện trường phổ thông năm học 2011-2012


Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu lãnh đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông, Giám đốc các Trung tâm Giáo dục thường xuyên thực hiện báo cáo gửi về Thầy Hà Minh Thư- phụ trách công tác Thư viện & Thiết bị của Sở GDĐT bằng văn bản trước ngày 18/10/2011:

                                                Kính gửi:

                                                              - Các phòng Giáo dục và Đào tạo;

                                                              - Các trường Trung học phổ thông;

                                                              - Các Trung tâm Giáo dục thường xuyên.

 

Căn cứ công văn số 6559/BGDĐT-CSVCTBTH ngày 03/10/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc “ Báo cáo thực trạng thư viện trường phổ thông trong năm học 2011-2012” để phục vụ cho xây dựng Đề án “Củng cố, nâng cao chất lượng thư viện trường phổ thông giai đoạn 2011-2020”; Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu lãnh đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông, Giám đốc các Trung tâm Giáo dục thường xuyên thực hiện báo cáo (theo mẩu đính kèm) gửi về Thầy Hà Minh Thư- phụ trách công tác Thư viện & Thiết bị của Sở GDĐT bằng văn bản và bằng Email (Email:minhthu.gdtrh@dongnai.edu.vn) trước ngày 18/10/2011 để Sở GDĐT tổng hợp báo cáo Bộ GDĐT kịp thời ngày 20/10/2011.

Đề nghị lãnh đạo các Phòng Giáo dục và Đào đạo, Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông, Giám đốc các Trung tâm Giáo dục thường xuyên, các Trưởng phòng chức năng của Sở Giáo dục và Đào tạo có liên quan (Phòng TCCB, Phòng KHTC, Phòng GDTX), Công ty CP Sách & Thiết bị TH phối hợp Thầy Hà Minh Thư- phụ trách công tác Thư viện & Thiết bị của Sở GDĐT thực hiện tốt những nội dung báo cáo theo yêu cầu của Bộ GDĐT nêu trên./.
Download