Add Url at Pingmyurl.com Online casino blog news from webeden
ĐIỂM THI TN-THPT-2010
liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số: 13221157
Hôm qua: 1514
Hôm nay: 485

(05:02 - 13/09/2011) Quyết định Ban hành Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng Tỉnh Đồng Nai lần thứ VIII năm 2012


Căn cứ Hướng dẫn số 5687/BGDĐT- CTHSSV ngày 25 tháng 8 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện công tác học sinh, sinh viên, ngoại khóa và y tế trường học năm học 2011–2012:

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng Tỉnh Đồng Nai lần thứ VIII năm 2012

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐỒNG NAI

 

Căn cứ chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai được quy định tại bản Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai (Ban hành kèm theo quyết định số 89/2008/QĐ -UBND ngày 16 tháng 12 năm 2008 của UBND tỉnh Đồng Nai);

Căn cứ Quyết định số 2251/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 5 năm 2011 của Bộ Giáo dục và  Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ VIII – 2012;

Căn cứ Hướng dẫn số 5687/BGDĐT- CTHSSV ngày 25 tháng 8 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện công tác học sinh, sinh viên, ngoại khóa và y tế trường học năm học 2011 – 2012;

Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Giáo dục Trung học,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Đồng Nai lần thứ VIII năm 2012, áp dụng từ cấp trường đến cấp huyện, thị xã, thành phố và tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Trưởng phòng (Ban) chức năng của Sở, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan; Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; Hiệu trưởng các trường THPT, Ban Tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng các cấp và các thành viên tham gia Hội khoẻ Phù Đổng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Download Quyết định, điều lệ
Download các biểu mẫu