Add Url at Pingmyurl.com Online casino blog news from webeden
ĐIỂM THI TN-THPT-2010
liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số: 13220807
Hôm qua: 1514
Hôm nay: 135

(06:02 - 25/08/2011) Tập huấn bồi dưỡng cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục và giáo viên cấp THCS năm 2011


Căn cứ kế hoạch số 295/KH-BGDĐT ngày 07/6/2011 của Bộ GD&ĐT về Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và giáo viên cấp THCS; công văn số 3032/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 09/05/2011 của Bộ GD&ĐT về Hướng dẫn bồi dưỡng hè cho giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục các trường tiểu học...

Kính gửi: Các phòng Giáo dục và Đào tạo trong tỉnh.

Căn cứ kế hoạch số 295/KH-BGDĐT ngày 07/6/2011 của Bộ GD&ĐT về Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và giáo viên cấp THCS; công văn số 3032/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 09/05/2011 của Bộ GD&ĐT về Hướng dẫn bồi dưỡng hè cho giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên; công văn số 265/DATHCSII-BDGV ngày 29/6/2011 của Ban Điều hành Dự án Phát triển giáo dục THCSII – Bộ GD&ĐT về Tập huấn đội ngũ Báo cáo viên cấp Sở hè 2011; kế hoạch số 1244/KH-SGDĐT ngày 09/8/2011 của Sở GD&ĐT Đồng Nai về Bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và giáo viên cấp THCS năm 2011;

Sở GD&ĐT triệu tập các cán bộ quản lý cơ sở giáo dục cấp trung học cơ sở tham gia tập huấn bồi dưỡng, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH BỒI DƯỠNG

Tiếp tục nâng cao nhận thức và năng lực về công tác quản lý, tổ chức các hoạt động giáo dục và giảng dạy đáp ứng yêu cầu đổi mới của ngành cho cán bộ quản lý giáo dục, Hiệu trưởng và giáo viên của tất cả các trường THCS trong tỉnh.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực”.

II. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG CẤP TỈNH

1. Đối với phòng GDĐT: mỗi phòng GDĐT cử 05 đại biểu gồm: 01 lãnh đạo phòng, 01 chuyên viên phụ trách khối THCS, 01 chuyên viên phụ trách công tác giáo dục ngoài giờ lên lớp, 01 chuyên viên phụ trách công tác giáo dục thường xuyên và 01 chuyên viên phụ trách công tác thanh tra cấp THCS.

2. Đối với các trường THCS: mỗi trường cử 03 đại biểu gồm: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng chuyên môn và 01 giáo viên cốt cán.

III. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG

1. Những vấn đề chung theo công văn số 3032/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 09/05/2011 của Bộ GD&ĐT.

2. Triển khai các chuyên đề “Trường THCS tổ chức các hoạt động đổi mới phương pháp dạy học” theo các nội dung của công văn số 8277/BGDĐT-DATHCSII ngày 08/12/2010 của Bộ GD&ĐT.

3. Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), đổi mới công tác quản lý và đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) các bộ môn ở trường THCS.

4. Phân tích và đánh giá kết quả học tập của học sinh.

5. Đẩy mạnh công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện tốt 5 nội dung của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực”.

IV. TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG

- Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và giáo viên cấp THCS, tài liệu về đổi mới PPDH, ứng dụng CNTT, đánh giá kết quả học tập của học sinh của Bộ GD&ĐT.

- Tài liệu “Một số vấn đề về đổi mới PPDH các môn học trong trường THCS” của Bộ GD&ĐT.

- Sổ tay trường học thân thiện, học sinh tích cực và một số tài liệu khác của Bộ GD&ĐT.

V. CÁC LỚP TẬP HUẤN, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

Sở tổ chức tập huấn cho các phòng GD&ĐT, Hiệu trưởng và một số giáo viên cốt cán của các trường THCS theo đơn vị cấp huyện.

Mỗi đơn vị cấp huyện, thị xã được tổ chức thành 01 lớp, riêng TP. Biên Hòa được tổ chức thành 02 lớp.
(Còn tiếp) Download